กำหนดงานที่เราเขียน(Prewrithing)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กำหนดงานที่เราเขียน(Prewrithing) by Mind Map: กำหนดงานที่เราเขียน(Prewrithing)

1. Think and decie

1.1. -find your idea ค้นคว้าแนวคิดของคน

1.2. -critical Thinking กำหนดสรรควบคุมตัวเอง ต้องมีระเบียบนัย ติดตามตรวจสอบและความคิดที่ถูกต้องเชิงบวก

1.3. Build On You idea รวบรวมแนวคิดมารวมกัน

1.4. Plam and Structure การวางแผนที่จะเขียนต้องมีโครงสร้าง

2. Prewriting

2.1. -ต้องคิดว่าจะต้องทำอะไร

2.2. -หาหัวข้อ หัวเรื่อง

2.3. -กิจกรรมใดๆที่เราจะทำ

2.4. -กำหนดวัตถุประสงค์

2.5. -ผู้อ่าน ผู้ฟัง ผู้ชม

2.6. -เตรียมที่จะลงมือทำ

3. Motivation to write

3.1. เขียนทุกวัน (Write every day)

3.2. ห้ามไม่ให้แก้ไข้ในขณะที่เขียน

3.3. กำจัดสิ่งที่รบกวนในการเขียน เช่น แสงสว่าง เสียงรบกวน

3.4. ต้องมีการหยุดพัก Take a break

4. Pathwave to inspired Writing

4.1. มาจากการอ่าน

4.2. มีอะไรต้องปรึกษา mentors

4.3. ต้องมีความคิดทางบวก

4.4. ใช้สื่ออื่นๆเพื่อใช้ในการเรียน

4.5. เจอสภาพแวดล้อมสิ่งใหม่ๆ

4.6. อย่าตกเป็นทางการตลาด

5. How to have ideas

5.1. Thiggs you daydrean about แนวคิดจากความฝัน

5.2. Your speclal interests

5.3. Your areas of expertise ความชำนาญ

5.4. Your current passions ความปราถนา แรงผลักดัน

6. Ways to find writing ideas

6.1. 1.(look Around) มองไปรอบๆ

6.2. 2.(Pay Attention) ให้ความสนใจ

6.3. 4.(Play what it) อะไรเกิดนขึ้น สมมุติ

6.4. 5.(Just stary writing) เพียงแค่เขียน

7. The Cseatine Process

7.1. Preparation-การเตรียมเกิดจาการฟังเยอะๆ

7.2. Incubation-สะสม

7.3. Insight-การรู้ภายในจิตใจของเรา

7.4. Evaluation-ประเมินผล

7.5. Elaboration-นำสิ่งมาทำดำเนินการ ปฏิบัติ

8. Build on Your Idea

8.1. นำไอเดียที่ได้นำมาเขียน

8.2. ในขณะที่เขียนอย่าหยุดมันจะทำให้คุณหยุด

8.3. อะไรที่เป็นไอเดียเขียนลงไป แยกออกไป ใจความสำคัญ

9. Mainidea and supporting Details

9.1. มาจากการสัมภาษณ์

9.2. ผลที่ได้มาจากการสำรวจ

9.3. หลักฐานที่ได้มาจากค้นคว้าวิจัย

9.4. สถิติ

9.5. การเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้อง

9.6. ความรู้สึกนึกคิด

9.7. ภาพประกอบ

9.8. ข้อโต้แย้ง

10. Plan and Structure

10.1. การคัดเลือกแล้วเลือกไอเดียแล้วก็เอามาเรียง

10.2. Plot plan -วางแผน

10.3. Stucture โครงสร้าง โครงร่าง

11. นาย สมหมาย อินทองเอียด เลขที่ 2