Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VLADA by Mind Map: VLADA

1. Je nosilka izvršilne veje oblasti in je najvišji organ državne uprave

2. Sestava:

2.1. predsednik vlade

2.2. minister

3. Naloge vlade:

3.1. izdajanje predpisov in sprejemanje drugih pravnih, političnih, ekonomskih, finančnih, organizacijskih in drugih ukrepov, ki so potrebni za zagotovitev razvoja države,

3.2. zastopanje RS kot pravne osebe,

3.3. upravljanje z nepremičninami in drugim premoženjem RS.

3.4. predlaganje zakonov, državnega proračuna, nacionalnih programov in drugih aktov

3.5. določanje, usmerjanje in usklajevanje izvajanja politike države,

4. Pravni akti:

4.1. uredba

4.1.1. vlada podrobneje ureja in razčljenjuje določena razmerja opredelena v zakonu ali drugem predpisu.

4.2. odločba

4.2.1. odloča s imenovanjih in razrešitvah o upravnih zadevah iz svoje pristojnosti in o drugih posameznih zadevah iz svoje pristojnosti.

4.3. sklep

4.3.1. vlada odloča takrat, ko ne odloča s drugim aktom.

4.4. odlok

4.4.1. ureja posamezna vprašanja, sprejema posamezne ukrepe, ki imajo splošen pomen.

5. Interpelacija je eno izmed sredstev nadzora in odgovornosti vlade in ministerstva-je javno vprašanje o odgovornosti vlade oz. ministra.

6. Tina Skodič 2.š