Modern eszközök a pedagógiában - Liliána

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában - Liliána by Mind Map: Modern  eszközök a pedagógiában - Liliána

1. középpontjában az információfeldolgozó technológia áll; az információ önálló értékké válik

2. virtuális valóság

2.1. számítógépes környezet által generált mesterséges, a valóságban nem létező világ

2.2. a felhasználónak "hinnie" kell abban, hogy ténylegesen létezik az adott virtuális világban

2.2.1. saját nézőpontjából lát mindent

2.2.2. a virtuális világnak, saját törvényszerűségei határain belül ugyanúgy kell működnie, mint a valóságnak.

2.2.3. Az elképzelt világ törvényszerűségeinek ugyanúgy megismerhetőknek kell lenniük, mint a valóságos világ jelenségeinek

2.3. technikai háttér

2.3.1. nyomkövető rendszerek

2.3.2. tapintási rendszerek

2.3.3. audiórendszerek

2.3.4. képgeneráló rendszerek

3. online viselkedéskultúra

3.1. cybermobbing

3.2. "netikett" (network etiquette) a betartandó irányelveket tartalmazza, melyek a virtuális felületek használóira vonatkoznak

3.3. Lényeges, hogy semmilyen, az internetre egyszer kikerült információ titkosságában nem lehet teljességgel megbízni

3.4. e-Etikett: a digitális együttélés szabályai; szakértők, művészek, oktatók kétnapos kerekasztal beszélgetés keretében alkottak meg egy ajánlásgyűjteményt az elektromos kommunikáció alapszabályairól

4. digitális esélyegyenlőség

5. digitális írástudás

6. technofília

6.1. aggregáció

6.2. Microsoft Touch Pack

6.3. okostelefon

6.4. varázstoll

6.5. eBook

6.6. felhő (cloud computing)

7. információs társadalom

7.1. ipari társadalom örököse (tudástársadalom)

7.2. a hatalom azé , aki az információt termeli és elosztja - információmonopólium

7.3. az érvényes tudás felezési ideje jelentősen csökken - LLL állandó követelmény

8. kollaboratív tanulás - vs. egyéni munka

8.1. eLearning

8.1.1. tananyag feldolgozásához, bemutatásához: a szemléltetéshez vagy akár a kommunikációhoz digitális médiumokat (például DVD, CD-ROM, Internet) használunk

8.1.2. LCMS

8.1.2.1. tartalom- (tananyag-) menedzsment-rendszer (Learning Content Management System)

8.1.2.2. elektronikus kurzusok fejlesztéséhez használják

8.1.2.3. egy időben, közösen hozhatunk létre velük tartalmakat

8.1.2.4. didaktikus feldolgozást, a tartalomfejlesztést, megosztást, terjesztést biztosít

8.1.2.5. tartalom változtatásának lehetősége a szakértők, oktatók, média-készítők, programozók számára

8.1.3. számítógépes hálózaton elérhető nyitott - tér- és időkorlátoktól független - képzési forma

8.2. ePortfólió

8.2.1. hallgatók adott időszak alatt létrehozott dokumentumainak szelektált vagy szelektálatlan gyűjteménye elektronikus formában

8.2.2. médiaintegráció lehetősége

8.2.3. A megfelelő metaadadatokkal ellátott portfólió kereshető

8.2.4. széles körben publikálható

8.3. online fogalomtérkép

8.3.1. kulcsszóhoz kapcsolódó fogalmak, azok összefüggései szemléltethetők

8.3.2. folyamatok és jelenségek lépéseinek, ok-okozati összefüggéseinek szemléltese

8.3.3. kollaboratív munka

8.4. Prezi

8.4.1. Flash-alapú, internetes prezentációkészítő szoftver

8.4.2. valójában egy virtuális vászon, melyre a prezentáció elemeit szabadon fel lehet vinni és rendezni

8.4.3. Bármelyik prezentációt bárhonnan lehet módosítani, lejátszani, letölteni

8.4.4. regisztrációt követően azonnal használható a böngészőből

8.4.5. magyar találmány

8.5. digitális tananyag

8.5.1. a hagyományos értelemben vett tananyag digitalizált változata

8.5.2. web-tankönyvek, feladatgyűjtemények, digitális térképek, a tanár által az interaktív táblához elkészített feladatok

8.5.3. nagyon sok lehetőséget kínálnak a diákok és a tanárok számára

8.5.4. oktatástechnológia legdinamikusabban fejlődő területe

8.6. interaktív tábla

8.6.1. varázstoll

8.7. interaktív asztal

8.8. mobil tanulás

8.8.1. Bárhol, bármikor való tanulás; hagyományos iskolai kereteken túli tanulás

8.8.2. feltétele az IKT eszközök megléte

8.8.3. szükség van jó projektekre, és irányító személyekre is, akik koordinálják a tanulók munkáját

8.9. Realika

8.9.1. digitális foglalkozásgyűjtemény és oktatásszervezési szoftver

8.9.2. adaptált tananyag:59 biológia lecke 59 fizika lecke 63 kémia lecke 70 matematika lecke

8.9.3. egyébb funkciók: chat - üzenetküldés- feladat rendelése egyénekhez

8.9.4. Lehetőséget biztosít természettudományi és más tananyagok alkalmazásának, a feladatmegoldások helyességének ellenőrzésére, a pedagógus és diákok közötti on-line kommunikációra

8.10. webinárium

8.10.1. webes felületen elérhető szemináriumok rövidítése

8.10.2. webkonferencia, amely egy virtuális tanteremben folyik

8.10.3. a résztvevők bármikor becsatlakozhatnak a közvetítésbe vagy kijelentkezhetnek onnan; később bepótolhatják azt, amiről távollétükben lemaradtak

8.11. virtuális tanulási környezet

8.11.1. projekt - virtuális tanulási környezet által támogatottan

8.11.2. A virtuális tanulási környezet (VTK) az oktatást és tanulást támogató szoftverek rendszere, általában internetes hozzáféréssel

8.11.3. a személyes kommunikációt fölváltja a digitális kapcsolattartás, mindenekelőtt az e-mail

8.11.4. Oktató: tanulási környezet fejlesztése, a tanulási folyamat szervezésére, a tanulók motiválása, segítése

8.12. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

9. digitális bennszülött

9.1. ingerfalók

9.2. multitasking

10. internetbiztonság(?)

11. digitális lábnyom

12. LLL paradigma

12.1. tanulás lehetőségeinek kiszélesítése kortól, foglalkozástól és körülményektől függetlenül

12.2. élethosszig tartó tanulás, állandó önművelődés

12.3. színterei különbözőek

12.3.1. iskolai oktatást (formális),

12.3.2. öntevékeny, közművelődés jellegű tanulást (nonformális)

12.3.3. a családban, a munkahelyen és a társadalmi területeken végbemenő tanulást (informális)

12.4. 4 alappillér

12.4.1. tanulás a tudásért

12.4.2. tanulás a cselekvésért

12.4.3. az együttélés megtanulása

12.4.4. a létezés megtanulása

13. social bookmarker

13.1. címkézés

14. technofóbia

14.1. digitális szakadék

15. Netokrácia

15.1. csapdái: titkosszolgálati "adatbázis"; ingyenesség látszata - szellemi termék eltulajdonítás; virtuális személyiség kialakítása - fordított világ

15.2. mozaikszó az internet és a demokrácia szavakból

15.3. itt mindenki egyenlő; a szabadság illúziója

16. wikipédia

17. digitális bevándorló

18. közösségi portál

18.1. online játékok

18.2. mikroblog

18.3. geotagging

18.3.1. geocaching

18.4. Google dokumentumok

18.4.1. Google Art Project

18.4.1.1. virtuális, 3D-s gyűjtemény 17 világhírű múzeum 1061 műkincsét, 486 művész alkotásait mutatja be

18.4.1.2. Az egyes képek mellett előhívhatjuk a részletes információkat

18.4.1.3. legteljesebb mértékig kihasználható interaktív táblán

18.5. videómegosztó szolgáltatások

18.6. podcasting

18.6.1. média fájlok sorozatos és rendszeres közzététele az interneten (hang vagy videóanyag)

18.6.2. broadcasting + iPod -ból mozaikszó

18.6.3. széleskörű iskolai felhasználás

18.6.3.1. ritkán kivitelezhető kísérletek bemutatása

18.6.3.2. angol nyelvoktatásban BBC saját podcast gyűjteményének felhasználása

18.6.3.3. matematikai verseny

18.6.3.4. történelmi (dokumentum) filmbejátszás

18.6.3.5. magas nyelvoktatási potenciál

18.7. oversharing

18.7.1. énfeltárás

18.7.2. önmagunk prezentációja; mindennapok eseményeinek megosztása

18.7.3. potenciális veszélyforrás

19. blendend learning

19.1. kevert oktatási környezet

19.2. e-learning és a hagyományos, osztálytermi tanítási forma együttesen jelenik meg

19.3. nemcsak kontakt tevékenység; elkülöníthetőek azon folyamatok, feladatok, melyeket online vagy virtuális környezetben kell megvalósítani

19.4. pl: skypen való nyelvoktatás

20. web 2.0

20.1. web 3.0

20.2. web 1.0

21. webergonómia

22. konnektivizmus

22.1. digitális korszak tanuláselmélete; hálózatelméletek pedagógiai alkalmazása (Siemens, 2005).

22.1.1. negyedik tanuláselméleti áramlat

22.2. kollaboratív tanulásra ösztönöz; a tanár csak segítőként van jelen

22.2.1. tanulást más tevékenységbe beágyazott, élethosszig tartó folyamatnak tekinti

22.3. saját tempó, egyéni érdeklődési kör; közösségi lapon tovább él a kreálmány

22.4. eLearning akupunktúrája

22.4.1. közösségi terek használata

22.4.2. közösségi tartalomfejlesztés

22.4.3. fogalomtérképek

22.4.4. tartalom aggregálás - különböző adatok összesítése

22.4.5. reflexió

22.4.6. inspiráció

22.5. technikai háttér; Web 2.0

23. netvibes

23.1. RRS