บทที่ 9 ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 9 ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพ by Mind Map: บทที่ 9 ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพ

1. 1.พัฒนาของการจำแนกเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสุขภาพ

1.1. สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง จากสังคมยุคเกษตรกรรมสู่สังคมยุคอุตสาหกรรม ปัจจุบันกำลังเข้าสู่สังคมยุคข้อมูลข่าวสาร สังคมยุคข้อมูลข่าวสารเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของความรู้ด้านคอมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร เรียกรวมกันว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (Information Technology; IT) นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานทุกอาชีพ

2. 2.ระบบเครือข่ายสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุข

2.1. เน้นเน้นการจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขระหว่างโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลด้านนโยบายและภาวะสุขกับภาพของประชาชน หน่วยงานหลัก คือกระทรวงทางสาธารณสุข เพื่อบรรลุเป้าหมายของภารกิจในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยโดยรวม ได้แก่ สถิติทางการระบาดวิทยาข้อมูลด้านอาหารและยาและการรักษาพยาบาล

2.1.1. 2.1 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข หมายถึง ระบบสารสนเทศ เน้นการจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขระหว่างโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลด้านนโยบายและภาวะสุขกับภาพของประชาชน หน่วยงานหลัก คือกระทรวงทางสาธารณสุข เพื่อบรรลุเป้าหมายของภารกิจในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยโดยรวม ได้แก่ สถิติทางการระบาดวิทยาข้อมูลด้านอาหารและยาและการรักษาพยาบาล

2.1.1.1. ระบบงานสาธารณสุข ประกอบด้วยภารกิจ 7 ประเภท

2.1.1.1.1. 1. การส่งเสริม

2.1.1.1.2. 2. การป้องกัน

2.1.1.1.3. 3. การคุ้มครองกลุ่มเสี่ยง

2.1.1.1.4. 4.การชันสูตรโรค

2.1.1.1.5. 5. การรักษาพยาบาล

2.1.1.1.6. 6.การจัดการความพิการ

2.1.1.1.7. 7.การฟื้นฟูสภาพ

2.1.2. 2.2 ความเป็นมาของระบบสารสนเทศสาธารณสุขสารสนเทศสาธารณสุข ได้แก่ ข้อมูลประชากร ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสถิติชีพ (การเกิด การตาย และการเจ็บป่วย) ข้อมูลกิจกรรมสาธารณะสุขข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุขทั้งเรื่องของคน สถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ รวมทั้งเรื่องการใช้จ่ายเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับการสสาธารณสุข

2.1.2.1. ภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

2.1.2.1.1. 1.การเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานต่างๆและสาธารณสุขทั่วประเทศ

2.1.2.1.2. 2.การวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข

2.1.2.1.3. 3.การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบรายงานและระบบการเก็บข้อมูลต่างๆให้ทันสมัย

2.1.2.1.4. 4.กำหนดระบบงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้ทันสมัย

2.1.2.1.5. 5.ทำการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1.2.1.6. 6.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข

2.1.2.1.7. 7.พัฒนาฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะสุขให้แก่องค์กรภายนอกและสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.1.3. 2.3 • คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เชื่อมโยงเป็น Terminal ไปตามจุดต่างๆ • จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลสถิติสาธารณสุขและระบาดวิทยา • พัฒนาจัดเก็บข้อมูลด้านอื่นๆ • เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ LAN ไปยังห้องผู้บริหาร

2.1.3.1. จำแนกขอบเขตการเชื่อมโยงได้ 6 ลักษณะ ดังนี้

2.1.3.1.1. 1. ระบบ LAN นิยมใช้ในหน่วยงานระดับกองที่ส่วนกลาง ถ้าเป็นส่วนภูมิภาคจะเป็นสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด

2.1.3.1.2. 2. FDDI backbone เป็นระบบการเชื่อมต่อระหว่างกรมภายในกระทรวงสาธารณะสุข

2.1.3.1.3. 3.การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2.1.3.1.4. 4.เครือข่ายเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคเครือข่าย Telemedicine เป็นเครือข่ายผ่านดาวเทียมซึ่งติดตั้งใช้งานใน 1 สถานีแม่ข่ายในสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 จังหวัดในลักษณะ 3 งานหลัก คือ การประชุมทางไกล การเรียนการสอนทางไกล และการปรึกษาทางไกล

2.1.3.1.5. 5.เครือข่ายเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคเครือข่าย Telemedicine เป็นเครือข่ายผ่านดาวเทียมซึ่งติดตั้งใช้งานใน 1 สถานีแม่ข่ายในสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 จังหวัดในลักษณะ 3 งานหลัก คือ การประชุมทางไกล การเรียนการสอนทางไกล และการปรึกษาทางไกล

2.1.3.1.6. 6.การใช้งานผ่านโทรศัพท์ในลักษณะ Dial up

3. 3.ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล(Hospital Information systems)

3.1. ระบบสานสนเทศในโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) เป็นระบบสานสนเทศขนาดใหญ่ประกอบด้วยระบบสารสนเทศแบบย่อยๆที่มีการสื่อสารกันภายในระบบเครือข่าย รวมกันเป็นระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลหรือระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการในโรงพยาบาล

3.1.1. 3.1

3.1.1.1. ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) หมายถึง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการโรงพยาบาล ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการผู้ป่วย งานบริหารและงานสนับสนุนวิชาการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทั้งผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายระบบงานสานสนเทศโรงพยาบาลสามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือกลุ่มงานบริการด้านการรักษาพยาบาล และกลุ่มงานบริหารและวิชาการ

3.1.2. 3.2

3.1.2.1. กลุ่มงานบริการด้านการรักษาพยาบาล

3.1.2.1.1. 1. ระบบเวชระเบียนและสถิติ 2. ระบบงานผู้ป่วยนอก 3. ระบบงานผู้ป่วยใน 4. ระบบงานเภสัชกรรม 5. ระบบงานพยาธิวิทยา/ระบบงานชันสูตร(Lab) 6. ระบบรังสีวิทยา 7. ระบบงานห้องผ่าตัด 8. ระบบงานวิสัญญี 9. ระบบงานห้องคลอด 10. ระบบงานทันตกรรม 11. ระบบงานจิตวิทยา 12. ระบบงานสังคมศาสตร์ 13. ระบบงานเวชกรรมสังคม 14. ระบบงานเวชกรรมฟื้นฟู 15. ระบบงานโภชนาการ 16. ระบบงานหน่วยจ่ายกลาง 17. ระบบงานธนาคารโลหิต 18. ระบบงานการเงินผู้ป่วย 19. ระบบงานส่งเสริมสุขภาพ 20. ระบบงานสุขาภิบาลและป้องกันโรค 21. ระบบงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

3.1.3. 3.3

3.1.3.1. กลุ่มงานบริหารและวิชาการ

3.1.3.1.1. 1. ระบบงานธุรการ -งานสารบรรณ เกี่ยวกับการรับส่ง เอกสารภายในภายนอกโรงพยาบาล -งานจองห้องประชุมและรถ -งานอาคารสถานที่ 2. ระบบงานพัสดุ -งานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ -งานควบคุมวัสดุและคุรภัณฑ์ -งานจัดจ้าง 3. ระบบงานบัญชีและการเงิน -งานบัญชี -งานการเงิน -งานเงินเดือน -งานติดตามการเงินผู้ป่วย 4. ระบบงานการเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับดารวางแผนกำลังคน บรรจุ แต่งตั้ง 5. ระบบงานห้องสมุด เกี่ยวกับดูแลบริการห้องสมุด 6. ระบบงานประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารภายในโรงพยาบาล 7. ระบบงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ 8. ระบบงานข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ 9. ระบบการศึกษา (แพทย์ศาสตร์ศึกษา) 10. ระบบงานสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

4. 4.ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

4.1. งานพยาบาลมีหลายภารกิจจำแนกได้เป็น 4 กลุ่มงาน คืองานบริการผู้ป่วย งานบริหาร งานการศึกษางานวิจัย จะเน้นงานหนักกลุ่มงานใดน้อยมากขึ้นอยู่กับปรัชญา นโยบาย เป้าหมายของโรงบาล

4.1.1. 4.1

4.1.1.1. ระบบศาลสนเทศในการปฏิบัติการพยาบาล

4.1.1.1.1. ระบบสารสนเทศในคลินิกเป็นระบบศาลสนเทศผู้ป่วยเพื่อประโยชน์ในการรักษา นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล เรียกดูข้อมูล สื่อสารสารสนเทศที่พยาบาลต้องการส่งและรับ

4.1.2. 4.2

4.1.2.1. ระบบศาลสนเทศในงานบริหารทางการพยาบาลการ

4.1.2.1.1. บริหาร คือ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการบริหารงานพยาบาลในสภาพที่มีทรัพยากรจำกัด แต่ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างมีคุณภาพ

4.1.3. 4.3

4.1.3.1. ระบบสารสนเทศในงานการศึกษาพยาบาล

4.1.3.1.1. ภารกิจในการศึกษา ประกอบด้วยงานบริหารการ ศึกษากับงานการเรียนการสอน ภารกิจงานบริหารการศึกษา ฝ่ายบริหารการศึกษา ต้องจัดเตรียมทรัพยากรในการดำเนิน งานจัดสรรทรัพยากรให้แก่กระบวนการเรียนการสอน ดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ประเมินผลการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ ระบบสารสนเทศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระบบสารสนเทศนักศึกษาในหลักสูตร ระบบสารสนเทศการลงทะเบียน ระบบสารสนเทศวิชา ภารกิจการเรียนการสอนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น เช่น ใช้โปรแกรมในการพิมพ์เอกสารการสอนบันทึกการสอนพิมพ์รายงานส่ง

4.1.4. 4.4

4.1.4.1. ระบบศาลสนเทศในการในงานวิจัยทางการพยาบาล

4.1.4.1.1. ภารกิจในงานวิจัย ประกอบด้วย การบริหารโครงการวิจัย กับการปฏิบัติวิจัย การบริหารคงการวิจัย คือ การจัดหาจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อมาดำเนินงานวิจัยให้สำเร็จผู้ทำวิจัยหรือผู้บริหารโครงการวิจัย ควรมีสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานวิจัยให้ตอบสนองความต้องการได้ตรงตามนโยบายของรัฐบาล องค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมืออันสำคัญช่วยให้การทำงานวิจัยสะดวกรวดเร็วผลการทำวิจัยย่อมนำมาใช้พัฒนาความรู้และพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลให้เจริญก้าวหน้านำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพและการบริหารพยาบาลแก่ประชาชนทุกชาติทุกประเทศทุกเวลาทุกโอกาสเป็นการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง