สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 by Mind Map: สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1. สาระการวัดและเรขาคณิต

1.1. พื้นที่ผิว

1.1.1. ปริซึม

1.1.2. ทรงกระบอก

1.1.3. การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้แก้ไขปัญหา

1.2. ปริมาตร

1.2.1. ปริซึม

1.2.2. ทรงกระบอก

1.2.3. การนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้แก้ไขปัญหา

1.3. การสร้างทางเรขาคณิต

1.3.1. การนำความรู้เรื่องการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง

1.4. เส้นขนาน

1.4.1. สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

1.5. การแปลงทางเรขาคณิต

1.5.1. การเลื่อนขนาน

1.5.2. การสะท้อน

1.5.3. การหมุน

1.5.4. การนำความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา

1.6. ความเท่ากันทุกประการ

1.6.1. ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม

1.6.2. การนำความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้แก้ไขปัญหา

1.7. ทฤษฏีบทพีทากอรัส

1.7.1. ทฤษฏีบทพีทากอรัสและบทกลับ

1.7.2. การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีบทพีทากอรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง

2. สาระสถิติและความน่าจะเป็น

2.1. สถิติ

2.1.1. การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล

2.1.1.1. แผนภาพจุด

2.1.1.2. แผนภาพต้น-ใบ

2.1.1.3. ฮิสโทแกรม

2.1.1.4. ค่ากลางของข้อมูล

2.1.2. การแปลความหมายผลลัพธ์

2.1.3. การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

3. สาระจำนวนและพีชคณิต

3.1. จำนวนตรรกยะ

3.1.1. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

3.1.2. การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

3.2. จำนวนจริง

3.2.1. จำนวนอตรรกยะ

3.2.2. จำนวนจริง

3.2.3. รากที่สองและรากที่สามของจำนวนตรรกยะ

3.2.4. การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้

3.3. พหุนาม

3.3.1. พหุนาม

3.3.2. การบวกพหุนาม

3.3.3. การลบพหุนาม

3.3.4. การคูณพหุนาม

3.3.5. การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม

3.4. การแยกตัวประกอบของพหุนาม

3.4.1. ใช้สมบัติการแจกแจง

3.4.2. กำลังสองสมบูรณ์