TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC by Mind Map: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC

1. 2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1.1. a. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

1.1.1. - Kiên trì tu dưỡng theo phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh

1.1.1.1. Yêu tổ quốc: Yêu như thế nào? Yêu thì phải làm sao cho tổ quốc ta giàu mạnh. Muốn cho Tổ quốc giàu mạnh thì phải ra sức lao động, ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm.

1.1.1.2. Yêu nhân dân: Mình phải hiểu rõ sinh hoạt của nhân dân, biết nhâhn dân còn khổ cực như thế nào, biết chia sẽ những lo lắng, những buồn vui, những công tác nặng nhọc của nhân dân.

1.1.1.3. Yêu Chủ nghĩa xã hội: Yêu tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền yêu chủ nghĩa xã hội, vì có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mình mỗi ngày một no ấm thêm, Tổ quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm.

1.1.1.4. Yêu lao động: Một thật thà yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội thì phải yêu lao động, vì không có lao động chỉ là lời nói suông.

1.1.1.5. Yêu khoa học và kỷ luật: Bởi vì tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải có khoa học và kỷ luật

1.2. b. Nội dung học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1.2.1. - Thực trạng đạo đức lối sống trong sinh viên hiện nay

1.2.2. - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1.2.2.1. + Học trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

1.2.2.2. + Học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

1.2.2.3. + Học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người

1.2.2.4. + Học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thủ thách, gian nguy để dạt được mục đích cuộc sống.

2. 1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

2.1. a. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức

2.1.1. - Đạo đức là gốc của người cách mạng

2.1.2. - Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội

2.2. b. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng

2.2.1. - Trung với nước, hiếu với dân

2.2.2. - Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư

2.2.3. - Thương yêu con người, sống có nghĩa có tình

2.2.4. - Có tinh thần quốc tế trong sáng

2.3. c. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới

2.3.1. - Nói đi đôi với làm, phải nêu gương đạo đức

2.3.2. - Xây đi đôi với chống

2.3.3. - Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời