Tư tưởng Hồ Chí Minh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tư tưởng Hồ Chí Minh by Mind Map: Tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Đại đoàn kết dân tộc

1.1. Vai trò

1.1.1. Có ý nghĩa chiến lược, quyết đinh thành công của Cách mạng

1.1.1.1. Nhất quán, lâu dài, xuyên suốt

1.1.1.2. Chính sách, phương pháp phù hợp

1.1.1.3. Thực hiện đại đoàn kết dân tộc

1.1.2. Là mục tiêu và nhiệm vụ hàng đầu của Đảng và dân tộc

1.1.2.1. Mục tiêu: Đoàn kết dân tộc, phụng sự tổ quốc

1.1.2.2. Nhiệm vụ hàng đầu

1.2. Lực lượng

1.2.1. Đại đoàn kết toàn dân

1.2.1.1. Tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân

1.2.1.2. Nhiều tầng nấc và cấp độ

1.2.1.3. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giai cấp - dân tộc

1.2.2. Điều kiện thực hiện

1.2.2.1. Kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết dân tộc

1.2.2.2. Khoan dung độ lượng

1.2.2.3. Niềm tin vào nhân dân

1.3. Hình thức tổ chức

1.3.1. Nguyên tắc cơ bản

1.3.1.1. Nền tảng liên minh công - nông - tri thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng

1.3.1.2. Đảm bảo lợi ích và quyền lợi của dân tộc

1.3.1.3. Hiệp thương dân chủ, đoàn kết rộng rãi và bền vững

1.3.1.4. Khối đoàn kết chặt chẽ, lâu dài

1.3.2. Hình thức: Mặt trận dân tộc thống nhân

2. Đoàn kết quốc tế

2.1. Vai trò

2.1.1. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho Cách mạng Việt Nam

2.1.1.1. Sức mạnh chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh anh dũng...

2.1.1.2. Đại đoàn kết dân tộc gắng liền với đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

2.1.2. Cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi mục tiêu Cách mạng

2.1.2.1. Nhiệm vụ hàng đầu của Đảng và dân tộc

2.1.2.2. Đoàn kết phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và đại gia đình các nước xã hội chủ nghĩa

2.2. Lực lượng và hình thức tổ chức

2.2.1. Lực lượng

2.2.1.1. Đoàn kết giai cấp vô sản quốc tế

2.2.1.2. Lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, dân chủ, tự do và công lý

2.2.2. Hình thức tổ chức

2.2.2.1. Vấn đề có tính nguyên tắc, đòi hỏi khách quan

2.2.2.2. Cơ sở quan hệ về địa lý

2.2.2.3. Định hướng trên 4 mặt trận

2.2.2.3.1. Mặt trận đại đoàn kết dân tộc

2.2.2.3.2. Mặt trận đoàn kết Việt - Miên - Lào

2.2.2.3.3. Mặt trận nhân dân Á - Phi với Việt Nam

2.2.2.3.4. Mặt trận nhân dân thế giới với Việt nam để chống đế quốc xâm lược

2.3. Nguyên tắc

2.3.1. Cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích có lý có tình

2.3.1.1. Đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, quán triệt nguyên tắc của chủ nghĩa quốc tế vô sản

2.3.1.2. Có lý: tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và xuất phát từ lợi ích chung của Cách mạng

2.3.1.3. Có tình: thông cảm, tôn trọng lẫn nhau

2.3.2. Cơ sở độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường

2.3.2.1. Đường lối độc lập, tự chủ và đúng đắn

2.3.2.2. Trong mọi cuộc đấu tranh Cách mạng; đấu tranh giành chính quyền; kháng chiến chống thực dân Pháp; trong quan hệ quốc tế