Bình Ngô đại cáo 平吳大告

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bình Ngô đại cáo 平吳大告 by Mind Map: Bình Ngô đại cáo 平吳大告

1. Tác giả (Nguyễn Trãi)

1.1. Là nhà văn chính luận kiệt xuất

1.2. Là nhà thơ trữ tình sâu sắc

1.3. Bậc anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới

2. Tác phẩm

2.1. Thể loại : Cáo

2.2. Hoàn cảnh sáng tác : Vào năm 1428, khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi

2.3. Ý nghĩa : Là bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 của đất nước

3. Nghệ thuật

3.1. Bố cục cân đối, chặt chẽ

3.2. Xây dựng câu văn giàu hình tượng, cảm xúc

3.3. Câu văn, giọng văn linh hoạt

3.4. Kết hợp hài hòa giữa yếu tố chính luận và văn chương

4. Nội dung

4.1. Luận đề chính nghĩa

4.1.1. Tư tưởng nhân nghĩa

4.1.2. Chân lí độc lập chủ quyền của Đại Việt

4.2. Bản cáo trạng tội ác của giặc

4.2.1. Âm mưu của giặc Minh

4.2.2. Tội ác tày trời, chủ trương cai trị phản nhân đạo

4.3. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

4.3.1. Hình tượng người anh hùng Lê Lợi

4.3.2. Bức tranh toàn cảnh về khởi nghĩa Lam Sơn

4.3.2.1. Khung cảnh chiến trường

4.3.2.2. Khó khăn của khởi nghĩa

4.3.2.3. Sức mạnh & ý chí hào hùng

4.3.2.4. Chiến thắng của quân và dân ta

4.4. Khẳng định sự nghiệp chính nghĩa

4.4.1. Tuyên bố nền độc lập dân tộc

4.4.2. Đề cao công lao tổ tiên

4.4.3. Khẳng định niềm tin và quyết tâm xây dựng đất nước

4.4.4. Bài học và ý nghĩa lịch sử