TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN by Mind Map: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

1. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC THỂ HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

1.1. Nhà nước của dân

1.1.1. Dân có vai trò quyết định mọi công việc của đất nước. Nhân dân có quyền kiểm soát Nhà nước

1.2. Nhà nước do dân

1.2.1. Là Nhà nước do dân lập nên, do dân ủng hộ, dân làm chủ, dân đóng thuê để Nhà nước chi tiêu và do dân làm chủ

1.3. Nhà nước vì dân

1.3.1. Nhà nước lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, tất cả đều vì lợi ích của nhân dân

2. SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN CHẤT GCCN VỚI TÍNH NHÂN DÂN VÀ TÍNH DÂN TỘC

2.1. Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước

2.1.1. Nhà nước ta do Đảng Cộng sản lãnh đạo

2.1.2. Nhà nước ta thể hiện ở tính định hướng XHCN của sự phát triên đất nước

2.1.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước là nguyên tắc tập trung dân chủ

2.2. Bản chất GCCN thống nhất với tính nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước

2.2.1. Nhà nước ta ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài của rất nhiều thế hệ

2.2.2. Nhà nước chủ trương bảo vệ lwoij ích của nhân dân, lấy lợi ích của dân tộc làm mục tiêu phấn đấu

2.2.3. Lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc kháng chiến bảo vệ dộc lập, tụ do của Tổ quốc

3. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC TRONG SẠCH, HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ

3.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức, đủ tài

3.2. Đề phòng, khắc phục, tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước

3.3. Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật và đạo đức giáo dục cách mạng

4. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÍ MẠNH MẼ

4.1. Nhà nước, hợp pháp, hợp hiến

4.1.1. Do nhân dân bầu ra bằng phiếu kín, có Quốc hội, có Chính phủ

4.2. Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật

4.2.1. Quản lí bằng hệ thống luật, trong đó quan trọng nhất là Hiến pháp