Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dthu by Mind Map: Dthu

1. Phân tích thị trường

1.1. Thị trường xây dựng dân dụng

1.1.1. Tình hình năm 2019

1.1.2. Dự đoán tình hình năm 2020-2023

1.2. Phân tích CTC Group

1.2.1. Tỷ trọng doanh thu CTC trong ngành XD

1.2.2. Doanh thu CTC

1.3. Phân tích nội lực các mảng ngoài group

1.3.1. Dự án CĐT ngoài group

1.3.1.1. Trong nước

1.3.1.2. Xuất khẩu

1.3.2. Thị trường bán lẻ

1.3.3. Đối thủ cạnh tranh trong ngành

2. Kế hoạch triển khai

2.1. PT thị trường

2.1.1. Truyền thông

2.1.1.1. Trong group

2.1.1.1.1. Chất lượng

2.1.1.1.2. Truyền thông nội bộ

2.1.1.2. Truyền thông online

2.1.1.2.1. Xuất khẩu

2.1.1.2.2. B2C

2.1.1.2.3. Ngoài group

2.1.2. Mở rộng mạng lưới khách hàng

2.1.2.1. Showroom

2.1.2.2. Đấu thầu Trong/ngoài group

2.1.2.3. Hệ thống bán lẻ

2.2. Nâng cao hiệu suất

2.2.1. Hệ thống

2.2.2. Nhân sự

2.2.3. Nhà máy

2.2.4. Kỹ thuật

2.2.4.1. Sản phẩm mới

2.2.4.2. Hệ thống profile mới

2.2.4.3. V.E

3. Định hướng doanh thu

3.1. Thị trường mục tiêu

3.1.1. Nhôm kính

3.1.1.1. Trong group

3.1.1.2. Ngoài group

3.1.1.3. Xuất khẩu

3.1.2. Mảng kinh doanh khác

3.1.2.1. Coppha nhôm & Gangform

3.1.2.2. Ốp nhôm & KL trang trí

3.2. Kịch bản doanh thu

3.2.1. Kịch bản KD ko ảnh hưởng covid

3.2.2. Kịch bản KD ảnh hưởng Covid 19