Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Matematik by Mind Map: Matematik

1. Regnearternes hierarki

1.1. Parenteser

1.2. Rødder og potenser

1.3. Gange og dividere

1.4. Lægge sammen og trække fra

2. Rentersregning

2.1. Procenter

2.1.1. Procenter er en stigning eller et fald i et tal fx 20% af 200 skole børn= 20/100*200= 40 som så skal trækkes fra de 200, 200-40=160, dette vil så være 20% af 200

2.2. Indekser

2.2.1. Indeks beskriver en periode, højde eller andet, det er for at finde ud af hvor mange/meget nogen/noget ligger under et bestemt tal.

2.3. Absolut tilvækst

2.3.1. Den talvise tilvækst, det vil sige forskellen på de to tal fx 38 --> 72,5, her skal de to så trækkes fra hinanden 72,5-38= 34,5

2.4. Relativ tilvækst

2.4.1. Den procentvise tilvækst fx 38 --> 72,5 den absolutte tilvækst skal findes først og er på 34,5, nu skal man så dividere det første tal med den absolutte tilvækst 34,5/38,0= 0,90 som skal ganges med 100 for at få det i % 0,90*100= 90%

3. Finansregning

3.1. Finansregning er her hvor man sætter et beløb ind sammen med en bestemt rente for herefter så og lade dem stå og hente dem igen efter noget tid

3.1.1. Kapitalfremskrivningsformlen=Kn=K0 (1+r)n

3.1.1.1. Kn= slutkapital

3.1.1.2. K0= startkapital

3.1.2. Tilbageskrivningformlen= K0=Kn(1+r)-n

3.1.2.1. n= terminer

3.1.2.2. r= renten

3.1.3. Find terminer (n)= log(kn/ko)/log(1+r)

3.1.4. Find renten (r)=den n´te rod af kn/k0 -1

4. Trekanter

4.1. Ligedannethed

4.1.1. Ens, udover str. kan variere

4.2. Katete

4.2.1. De to korte linjer på en trekant

4.3. Kongruens

4.3.1. Fuldstændig identiske

4.4. Hypotenuse

4.4.1. Det længste linje på en retvinklet trekant

4.5. Pythagoræisk tripple

4.5.1. Retvinklet trekant

5. Annuitetsregning

5.1. annuitetsregning er her hvor man enten låner penge eller spare penge op, men hvor man sætter penge ind hver termin.

5.1.1. gældsannuitetsformlen= y*1-(1+r)-n/r

5.1.2. opsparingsformlen= y*(1+r)n-1/r

5.1.3. ydelsesformlen=A0*r/1-(1+r)-n

6. lineære funktioner

6.1. Standard forskriften

6.1.1. F(x)=ax+b

6.2. To punktsfomlen

6.2.1. A=Y2-Y1/X2-X1

6.2.2. B=Y -ax

6.2.3. Eksempel: P1=(3,8) P2=(8,2)

6.2.3.1. A=2-8/8-3=-1,2

6.2.3.2. B=8- - (+)1,2 •3=11,6

7. eksponentielle funktioner

7.1. Logaritmer

7.1.1. logaritmer er det modsatte af de eksponentiel, det vil sige at den aldrig går over y-aksen

7.2. To punktsformlen

7.2.1. To punktsformlen er her hvor man kan udregne først a, som er hvor meget den vokser eller falder, herefter kan man udregne b, som er der hvor den starter på y-aksen.

7.2.1.1. Formel for a= x2-x1 ende rod af y2/y1

7.2.1.2. formel for b= y/a^x

7.3. Fordoblingskonstant/halveringskonstant

7.3.1. fordoblingskonstanten kan forklares ved at man går 1 hen på x aksen og fx 2 op på yaksen, når man så går en hen igen går man dobbelt så højt op som første gang det vil sige 4 op

7.3.1.1. formel: log(2)/log(a)

7.3.2. halveringskonstanten kan forklares ved at man går hen af x-aksen hvor den så falder på y-aksen, det vil falde med det halve hver gang den falder

7.3.2.1. formel: log(0,5)/log(a)

7.4. En eksponentiel funktion er en funktion der altid starter over 0 på x-aksen og aldrig går over x-aksen, den går ikke ligeud men i en bue.

7.4.1. Formlen= f(x)=b+a^x

7.4.1.1. a^x er en potens, selve x´et er en eksponent, og a er grundtallet

8. Andengradspolymer

8.1. Standardforskriften:f(x)=ax^2+bx+c