Өрсөлдөөн, өрсөлдөөний стратеги

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Өрсөлдөөн, өрсөлдөөний стратеги by Mind Map: Өрсөлдөөн, өрсөлдөөний стратеги

1. Технологи

1.1. технологийн өндөр хөгжил

2. Өртөг

2.1. өртгөөр давамгайлах

3. Хэрэглэгч

3.1. хэрэглэгчийн итгэх итгэл

4. Нийгмийн бодлого

4.1. Улс төрийн бодлого, дэмжлэгч уялдуулах

5. түүхий эд

5.1. хяналт

6. капиталын нөөц

6.1. хүчтэй удирдагын баг

6.2. чадварлаг хүний нөөц

7. Зах зээл

7.1. Салбарын өсөлт

8. оролцогч талууд

8.1. зуучлагч

8.2. бэлтгэн нийлүүлэгч

8.2.1. хяналт

8.3. дистербьютер

9. маркетинг

9.1. зах зээлээ тодорхойлох

9.2. хэрэглэгчийн сегмент

9.3. хэрэглэгчийн үнэ цэнэ

10. өрсөлдөгч

10.1. бенчмаркинг

11. Бүтээгдэхүүн

12. Үнэ