Fogalmak

Modern eszközök a nyelvtan- és irodalomtanításban.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fogalmak by Mind Map: Fogalmak

1. E-book

1.1. Nagyobb eséllyel olvassák el a kötelezőket a gyerekek, ha azok digitális formában is elérhetőek. --> Segíti a művelődést.

1.2. A szövegrészletek célzott keresésével könnyebben megérthetik egy hosszabb szöveg mondanivalóját.

1.3. Segíti a Magyar Elektronikus Könyvtár megismerését.

2. microblog

2.1. Fejleszti a sűrítés és a lényegkiemelés képességét. (pl.: Foglald össze az Anyegin történetét egy twit-ben!)

2.2. Levezetni egy vitát valamilyen témában. Pl: Elítélhető-e Toldi Miklós emberölésért?

2.3. Az otthoni tanulás során: nyitni egy közös twitter-fikókot, ahol feltehetik a kérdéseiket a tananyaggal kapcsolatban.

3. közösségi portál

3.1. Mivel véleményem szerint a hatékony tanításhoz elengedhetetlen a személyes kapcsolat a diákokkal (főleg a középiskolásokkal), ezért a közösségi portálokat nem konkrétan a tanóa során használnám, hanem az effektív tanítás lehetőségének megteremtéséhez.

3.2. Rajongói oldal létrehozása egy-egy szerzőnek, pl az orosz realizmus tanult alkotói közül.

3.3. Kooperatívan alakítsanak ki egy-egy oldalt pl. az ortológusok és a neológusok számára. (A feltöltött tartalmak között szerepeljenek képek, leírások, vitaindító fórumkérdések, etc.)

4. online fogalomtérkép

4.1. Egy központi fogalom, például az epika fogalmának ki

4.2. Az óra végén, mintegy ellenőrzésképp is használható.

4.3. Segít strukturálni a tanulnivalót (például egy témazáró előtt közösen összeszedni,hogy mik kerülhetnek szóba.)

5. Prezi

5.1. Egyéni munkaként is felhasználható. Ha utána az osztályban is bemutatja a diák, fejleszti az előadói készségeket, a tiszta beszédet és segít felkészülni a későbbi vizsgahelyzetekre. Páros munkaként fejleszti az együttműködő-készséget is, de csoportmunkaként is használható.

5.2. Egy költő életrajzának, vagy egy mű cselekményének bemutatása.

5.3. Egy eszmetörténeti korszak szemléltetése.

6. E-learning

6.1. Fórum használata a felmerülő kérdések megválaszolására.

6.2. Házi dolgozatok feltöltése - közös páros értékelés.

6.3. Különböző segédanyagok feltöltése (nehezen beszerezhető szakirodalom elérhetővé tétele.)

7. e-portfólió

7.1. Saját szövegek feltöltése és tárolása - egyéni fejlődés figyelemmel kísérése.

7.2. A felvételihez szükséges dokumentumok összegyűjtése.

7.3. Online médiaműfajok tanításánál: a különböző típusok összegyűjtése, szövegalkotás, és az elkészült művek megosztása.

8. Digitális könyvjelzők

8.1. Egyéni gyűjtőmunka.

8.2. Rendező- és rendszerezőkészség fejlesztése.

8.3. Különböző résztémákkal kapcsolatban minél több érdekesség összegyűjtése és megosztása.

9. RSS

9.1. Közösen szerkesztett tanulmányi blog hírei (hetente változó szerkesztővel)

9.2. Az iskola honlapjának frissítései.

9.3. A tanár és a diákok által közösen szerkesztett osztályoldal hírei.

10. Videómegosztók

10.1. Egy rövid jelenet eljátszása és megosztása.

10.2. A tanári előadás kiegészítése videó részlettel.

10.3. "Hatáselemzés" házi feladatként: egy vers több színész által előadott változatainak összehasonlítása (lehetséges értelmezésbeli különbségekkel).

11. Online viselkedéskultúra

11.1. Nyelvtanórán: összevetni az online viselkedési szabályokat a hagyományos etikettel.

11.2. Emoticonok értelmezése, használata. (Pl.: Egy adott emoticon-sorhoz írjanak kerettörténetet.)

11.3. A problémás helyzetek feldolgozása drámapedagógiai gyakorlatokkal.

12. Virtuális tanulási környezet

12.1. Folyamatos kapcsolattartás a diákok és a tanár között.

12.2. Teendők (házi feladatok, választható fogalmazástémák, szorgalmi feladatok etc.) listájának közzététele.

12.3. Egyéni gyűjtőmunka.

13. Interaktív asztal

13.1. "Közös mese" (kisebbeknek). Egy előre megadott mondat alapján kell folytatniuk a történetet. (Egy mű értelmezési lehetőségeinek a "Mi lett volna, ha?"-témakörben való bőítése. (nagyobbaknak)

13.2. Interaktív felület kialakítása egy előre megadott témában (például egy szerző életrajzának bemutatása)

13.3. Közös videónézés, majd önálló kérdésalkotás (kiscsoportban, minden kérdésre válaszol a csoport minden tagja).

14. A digitális lábnyom

14.1. Az e-portfolióhoz gyűjtendő anyagok (saját alkotások) visszakeresése.

14.2. Közös project esetén annak ellenőrzése, hogy ki mennyi munkát végzett el.

14.3. A diákok egymás munkáját is figyelemmel kísérhetik.

15. Kollaboratív tanulás

15.1. A gyengébben tanuló diákok segítséget kaphatnak kortársaiktól.

15.2. Fejleszti a toleranciát, az egyéni felelősséget és a csapatjáték képességét.

15.3. Differenciált feladatoknál is alkalmazható.

16. címkézés

16.1. Segít rendszerezni a háttéranyagot (PL.: Melyik költő életrajzáról van szó.)

16.2. Segíti a jegyzetelés megtanulását (könnyebben ki tudják emelni a lényeget.)

16.3. Segíthet a különböző irodalmi műfajok tanításában.

17. Tanulói válaszadó rendszerek

17.1. Beállítható, hogy tanárként lássam, melyik válasz melyik diáktól érkezett --> az egyéni fejlődését figyelemmel követhetem.

17.2. Ha "kilépő tesztként" használjuk, kiderülhet, mennyit sikerült elsajátítaniuk az órai anyagból (Pl.: a nyelvtani szerkezetekről, különböző grammatikai szabályokról szóló órán.)

17.3. Fejleszti az önálló munkálkodás képességét.

18. Google Art Project

18.1. Egy művelődéstörténeti korszak tanításánál remekül használható. (Korabeli alkotások megtekintésével.)

18.2. Ha országonként lebontva tanítjuk az irodalmat, érdemes lehet megismerkedni az adott kultúra legszebb műalkotásaival, az érdeklődés felkeltésére.

18.3. Az irodalom határterületeinek tanításánál. Vagy kreatív szövegalkotói feladatként: írj verset egy választott, olasz reneszánsz kori festményről!

19. Google Dokumentumok

19.1. A diákok feltölthetik saját írásaikat, véleményezhetik egymás munkáját --> fejleszti a kritikai gondolkodást.

19.2. Feladat: közösen írjanak meg egy "el nem hangzott" párbeszédet egy drámához. Kreatív szövegalkotás!

19.3. Kooperatív csoportmunkában feldolgozhatnak hosszabb szövegeket is, és olvasónaplót írhatnak belőle közösen.

20. Interaktív tábla

20.1. Inkább a hagyományos oktatás kiegészítőjeként használandó. Interaktívabb, ezáltal érdekesebb, figyelemfelkeltőbb már a táblakép is.

20.2. Drámapedagógiai gyakorlatoknál díszletként használható (különböző képek kivetítésével, amelyeket a diákok is alakíthatnak a szereplés során.)

20.3. Gyakorlati feladatoknál: Pl.: Válogasd külön az objektív és a szubjektív sajtóműfajokat!

21. Varázstoll

21.1. Órai jegyzetelés.

21.2. Illusztráció készítése egy adott vershez - a rajzok megosztása és összevetése.

21.3. Közös, digitális jegyzet készítése pl. az irodalmi múzeumban.

22. Okostelefon

22.1. Személy szerint kerülném a használatát, mert kiélezheti a diákok anyagi hátterének különbségeit.

22.2. Különböző alkalmazások használata, amelyek valamely tekintetben köthetőek az irodalomhoz.

22.3. Minél több érdekesség összegyűjtése online kereséssel - például szólások/mondások összegyűjtése egy adott témakörben.

22.4. Ráhangolás elősegítése különböző játékokkal.

23. Blended learning

23.1. A hiányzó tanulók bevonása az órai munkába.

23.2. Kapcsolat kialakítása más iskolába járó tanulókkal (pl. a testvériskola diákjai), tapasztalatcsere.

23.3. Az információk megosztása egy adott tudásanyaggal kapcsolatban (akár verseny jelleggel) más iskolák diákjaival.

24. Digitális tananyag

24.1. Különböző szemléltetőanyagok letöltése és bemutatása a tanórán.

24.2. Digitális tananyag elkészítése előre megadott témában, kiscsoportos munkában.

24.3. Smart eszközökhöz tartozó feladatok letöltése és megoldása az órán, akár differenciáltan.

25. project

25.1. Kiscsoportos munkában egy irodalomtörténeti téma önálló kidolgozása.

25.2. Önálló kutatási feladat. (Pl.: József Attila haláláról)

25.3. Csoportos fogalmazási feladatok.

25.4. Differenciált feladat (valaki képeket gyűjt, valaki idézeteket az életműből, valaki kortárs véleményeket az adott szerzőről, valaki szakirodalmi szövegrészleteket, etc.)