Obraz nauczyciela w różnych epokach

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Obraz nauczyciela w różnych epokach by Mind Map: Obraz nauczyciela w różnych epokach

1. GRECJA

1.1. Zawód nauczyciela pojawił się w okresie IX-VIII w. p.n.e. Ówczesnymi nauczycielami dzieci warstw najwyższych byli wędrowni mędrcy-śpiewacy.

1.2. Pracę szkolną traktowano jako ostatnią szansę utrzymania się przy życiu W szkole elementarnej czytania, pisania i utworów poetyckich uczył grammatistes, muzyki lutnista, gimnastyki pedotriba.

2. RZYM

2.1. Nauczaniem zajmowali się ubodzy litteratorzy (nauczyciele czytania i pisania). Po opanowaniu Grecji w 146 r. p.n.e. Rzymianie przejęli grecką organizację systemu szkolnego.

2.2. Marek Fabiusz Kwintylian- "Kształcenie mówcy„(księga ‘O charakterze i powinnościach nauczyciela’)

3. WIEKI ŚREDNIE

3.1. Zadaniem nauczyciela - najczęściej - zakonnika była troska o wychowanie religijne uczniów.

3.2. W bogatszych miastach powoływano na nauczycieli tylko magistrów, albo bakałarzy uniwersytetu.

3.3. W uboższych zaś kleryków, studentów, wychowanków szkół przyklasztornych albo inteligentniejszych włóczęgów.

3.4. Podstawową metodą nauczania było powtarzanie.

4. SZKOŁA NOWOŻYTNA, XV-XVIII wiek

4.1. Erazm z Rotterdamu zalecał nauczycielom łagodność, wyrozumiałość i liczenie się z naturą dziecka.

4.2. Andrzej Frycz Modrzewski-tylko doskonały nauczyciel może zaszczepić uczniom prawdziwe cnoty.

4.3. Grzegorz Piramowicz- "Nie ma chwalebniejszego ani pożyteczniejszego powołania nad nauczycielskie"

5. NAUCZYCIEL WSPÓŁCZESNY

5.1. powinien być przygotowany do kształcenia człowieka wielowymiarowego tj. autonomicznego, wolnego, twórczego, a także otwartego i samodzielnego.

5.2. Ma kształtować wychowanka zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami, postawami, temperamentem i zdolnościami.

5.3. Ma być projektodawcą własnego programu kształcenia, a nie nauczać "gotowej" wiedzy z podręczników.

6. NAUCZYCIEL LUDÓW PIERWOTNYCH:

6.1. Nauka młodych pokoleń poprzez naśladownictwo i obserwacje

6.1.1. New node

6.2. Nauczycielami mogli być wszyscy dorośli członkowie plemienia a szczególnie szamani, mędrcy rodu i przywódcy

7. NAUCZYCIEL - MISTRZ W STAROŻYTNOŚCI

7.1. Zadaniem nauczyciela miało być pielęgnowanie w uczniu podstawowych wartości ludzkich - dobra, prawdy i piękna.

7.2. Mądrość,wiedza i rozwinięta osobowość miały charakteryzować każdego nauczyciela

8. CHINY

8.1. Najstarsze wzmianki o nauczycielu pochodzą z Chin z 2200 r. P. N. E. Legendarny cesarz Szun powoływał urzędników państwowych, którzy kształcili młodzież

8.2. Nauczycielami szkół elementarnych i średnich („bogowie piekieł”) stawali się ci, którzy nie przeszli pomyślnie trójstopniowego egzaminu. Wymierzali oni kary cielesne np. bicie "po łapach", klęczenie na ostrych kamieniach, pod którymi żarzyło się ofiarne kadzidło.

8.3. Chińczycy Pierwszym Nauczycielem nazywają Konfucjusza

9. INDIE

9.1. Kapłani- nauczyciele opierali swoją pracę nauczycielską na przyjacielskich stosunkach z uczniami.

9.2. Nauczanie trwało od 12 do 48 lat i poza pisaniem i czytaniem obejmowało uczenie się na pamięć świętych ksiąg Wed.

10. NAUCZYCIEL W XIX wieku

10.1. Wyodrębnia się PEDEUTOLOGIA (dział pedagogiki zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi zawodu nauczyciela)