Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Metody badań pedagogicznych by Mind Map: Metody badań pedagogicznych
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Metody badań pedagogicznych

Podstawowe Pojęcia

praca naukowa

metoda naukowa

procedura badawcza

techniki badań

narzędzia badawcze

Monografia pedagogiczna

technika:analiza dokumentów

dokumenty

pisane

cyfrowe

obrazowo-dźwiękowe

analiza

klasyczna

nowoczesna

błędy

Sondaż diagnostyczny

ankieta

część wstępna-instrukcja

pytania dotyczące rozwiązywanego przez badacza problemu

dane statystyczne (dane osobowe respondenta)

dobór próby reprezentatywnej

błędy

Metoda indywidualnych przypadków

wywiad

skategoryzowany

nie skategoryzowany

New node, New node

jawny

ukryty

jawny nieformalny

jawny formalny

indywidualny

zbiorowy

rzetelność badań jakościowych

Eksperyment pedagogiczny

techniki wykrywania zależności między zmiennymi

Techniki w eksperymencie pedagogicznym

Błędy

Badania ilościowe

Badania jakościowe