DYSCYPLINY PEDAGOGICZNE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DYSCYPLINY PEDAGOGICZNE by Mind Map: DYSCYPLINY PEDAGOGICZNE

1. Andragogika

1.1. teoria oświaty dorosłych

2. Pedeutologia

2.1. nauka dotycząca nauczyciela

3. Teoria systemów oświatowych

3.1. New node

4. Pedagogika porównawcza

4.1. analiza systemów oświatowych różnych krajów w powiązaniu z ich społecznym i ekonomicznym rozwojem

5. Pedagogika społeczna

5.1. zajmująca się problematyka środowiskowych uwarunkowań procesów wychowania

6. Pedagogika ogólna

6.1. ujmuje człowieka jako funkcjonalną całość

7. Teoria wychowania

7.1. moralnego

7.2. społecznego

7.3. fizycznego

7.4. estetycznego

8. Dydaktyka

8.1. Ogólna

8.2. Szczegółowa

9. Pedagogika specjalna

9.1. surdopedagogika

9.2. tyflopedagogika

9.3. oligofrenopedagogika

9.4. pedagogika terapeutyczna

9.5. pedagogika resocjalizacyjna

10. Pedagogika kształcenia zawodowego