Account Manager

AM team - Circle

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Account Manager by Mind Map: Account Manager

1. Đối soát và báo cáo doanh thu

2. Support Adoptima

2.1. Kỹ thuật

3. Theo dõi diễn biến doanh thu

4. Đánh giá phân loại khách hàng

4.1. Phân loại KH theo thang đánh giá

5. Đề xuất phương án tối ưu

6. Support khách hàng và xử lý lỗi

7. Thanh toán

7.1. Kế toán

8. Tiếp nhận publisher từ sale

8.1. Sale

9. Duyệt site vào hệ thống

9.1. Policy