ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 เรื่องสมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 เรื่องสมดุลเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 เรื่องสมดุลเคมี

1. ตอนที่ 3

1.1. นำสารละลาย 0.4 โมล โคบอลต์(ll)คลอไรด์มา 2.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ในขอดรูปชมพู่ขนาด 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นลงไป 30 หยด เขย่าให้เข้ากัน สารละลายที่ได้จะมีสีม่วง

1.2. แบ่งสารละลายสีม่วงใส่ในหลอดทดลอง 3 หลอด หลอดละเท่าๆกัน หลอดที่ 1 นำไปแช่ในน้ำเย็น หลอดที่ 2 นำไปแช่ในน้ำร้อน อุณหภูมิประมาณ 80-90 องศา หลอดที่ 3 วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง บันทึกผลที่เปลี่ยนแปลง

2. สถานะสมดุล

2.1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยายอนกลับ

2.2. สมบัติทางกายภาพของระบบจะคงที่ แต่ระบบไม่หยุดนิ่ง ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา

3. สมดุลไดนามิก

3.1. ระบบจะเข้าสู่สมดุลเร็วหรือช้าขึ้นกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา

4. หลักของเลอชาเตลิเยร์

4.1. ถ้ารบกวนสมดุลของระบบ (เปลี่ยนความเข้มข้น , ความดัน หรืออุณหภูมิ ) ระบบจะเสียสมดุลไปแล้วระบบจะปรับตัวให้เข้าสู่สถานะสมดุลใหม่อีกครั้ง โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ทำให้การรบกวนลดลง

5. อุปกรณ์และสารเคมี

5.1. หลอดทดลองขนาด 10 และ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร , ขวดรูปชมพู่ขนาด 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร , บีกเกอร์ขนาด 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร , กระบอกตวงขนาด 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร , เทอร์โมมิเตอร์ , กระดาษกรอง

5.2. สารละลายโคบอลต์(ll)คลอไรด์ , สารละลายโคบอลต์(ll)ไนเตรต , สารละลายโคบอลต์(ll)ไนเตรตในเอธานอล , โดบอลต์(ll)คลอไรด์เฮกซะไฮเดรต , โคบอลต์(ll)ไนเตรตเฮกซะไฮเดรต

5.3. เอธานอล ,อะซิโตน , กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น

6. วิธีทดลอง

6.1. ตอนที่ 1

6.1.1. บันทึกสีของสารที่อยู่ในรูปของแข็ง

6.1.2. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 2 แต่ใช้เอธานอล และอะซิโตนเป็นตัวทำละลายแทนน้ำ บันทึกสีของสารละลาย อธิบายผลการทดลองโดยใช้หลักของสมดุลเคมี

6.2. ตอนที่ 2

6.2.1. นำสารละลาย0.4โมล โคบอลต์(ll)ไนเตรตในน้ำมา 2.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรเข้มข้นลงไปครั้งละ 20 หยด เขย่าให้เข้ากันทุกครั้งที่เติมกรดลงไป บันทึกของสารละลายหลังจากเติมกรดแต่ละครั้ง

6.2.2. นำสารละลายจากข้อ 1 มาเติมน้ำกลั่นครั้งละ 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร 3 ครั้ง บันทึกสีของสารละลายหลังจากเติมน้ำกลั่นแต่ละครั้ง

6.2.3. นำหลอดทดลองมา 2 หลอด หลอดหนึ่งใส่โคบอลต์(ll)คลอไรด์เฮกซะไฮเดรต 2-3 ผลึก อีกหลอดหนึ่งใส่โคบอลต์(ll)ไนเตรตเฮกซะไฮเดรต 2-3 ผลึก เตือมน้ำกลั่นหลอดละ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เขย่าให้ละลายบันทึกสีของสารละลาย

6.2.4. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1 และข้อ 2 โดยใช้ 0.4 โมล โคบอลต์(ll)ไนเตรตในเอธานอล 2.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรแทน แต่เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นลงไปครั้งละ 20 หยด

6.2.5. เปรียบเทียบของคลอไรด์ที่ต้องการใช้ในการทำให้สารละลายเกิดสีน้ำเงินในสารละลายที่มีแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายกับสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย