สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมดุลเคมี by Mind Map: สมดุลเคมี

1. หลักของเลอชาเตลิเยร์

2. ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสมดุล

3. หน่วยของค่าคงที่สมดุล

4. กฎของสมดุลเคมี

5. อุปกรณ์และสารเคมี

5.1. - หลอดทดลอง

5.2. - ขวดรูปชมพู่

5.3. - บีกเกอร์

5.4. - กระบอกตวง

5.5. - เทอร์โมมิเตอร์

5.6. - กระดาษกรอง

5.7. - โคบอลต์ครอไรด์ เฮกซะไฮเดรต

5.8. - โคบอลต์ไนเตรต เฮกซะไฮเดรต

5.9. - สารละลาย 0.4 M โคบอลต์ครอไรด์

5.10. - สารละลาย 0.4 M โคบอลต์ไนเตรต

5.11. - สารละลาย 0.4 M โคบอลต์ไนเตรต ในเอธานอล

5.12. - เอธานอล

5.13. - อะซิโทน

5.14. - กรดไฮโดรครอริกเข้มข้น

6. วัตถุประสงค์

6.1. 1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของสถานะสมดุล

6.2. 2. เพื่อศึกษาผลขอลความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

7. วิธีทดลอง

7.1. ตอนที่ 1 สถานะสมดุล

7.2. ตอนที่ 2 ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

7.3. ตอนที่ 3 ผลของอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล