สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมดุลเคมี by Mind Map: สมดุลเคมี

1. ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสมดุล

2. กฎของสมดุลเคมี

3. วัตถุประสงค์

3.1. 1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของสถานะสมดุล

3.2. 2. เพื่อศึกษาผลขอลความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

4. วิธีทดลอง

4.1. ตอนที่ 1 สถานะสมดุล

4.2. ตอนที่ 2 ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

4.3. ตอนที่ 3 ผลของอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

5. หลักของเลอชาเตลิเยร์

6. หน่วยของค่าคงที่สมดุล

7. อุปกรณ์และสารเคมี

7.1. - หลอดทดลอง

7.2. - ขวดรูปชมพู่

7.3. - บีกเกอร์

7.4. - กระบอกตวง

7.5. - เทอร์โมมิเตอร์

7.6. - กระดาษกรอง

7.7. - โคบอลต์ครอไรด์ เฮกซะไฮเดรต

7.8. - โคบอลต์ไนเตรต เฮกซะไฮเดรต

7.9. - สารละลาย 0.4 M โคบอลต์ครอไรด์

7.10. - สารละลาย 0.4 M โคบอลต์ไนเตรต

7.11. - สารละลาย 0.4 M โคบอลต์ไนเตรต ในเอธานอล

7.12. - เอธานอล

7.13. - อะซิโทน

7.14. - กรดไฮโดรครอริกเข้มข้น