Методика навчання української мови в початковій школі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методика навчання української мови в початковій школі by Mind Map: Методика навчання української мови в початковій школі

1. Робота над засвоєнням синтаксичного зв'язку між членами речення

2. Організація вивчення лексикології на уроках рідної мови

3. Робота над текстом у 3-4 класах

4. Методика навчання української мови як педагогічна наука

4.1. Методи навчання

4.2. Дидактичні засоби навчання

4.3. Урок як основна форма навчально-виховного процесу з рідної мови

4.4. Нестандартні уроки української мови в початковій школі

4.5. Українська мова як навчальний предмет

5. Методика навчання грамоти

5.1. Психологічні і лінгвістичні засади методики навчання грамоти

5.1.1. Читання і письмо - основні складові навчання грамоти

5.1.2. Засвоєння звукової системи української мови у взаємозв'язку з графічною

5.2. Короткий огляд історії методів навчання грамоти

5.3. Особливості сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти

5.4. Основні періоди й етапи навчання грамоти

5.4.1. Добукварний період

5.4.2. Букварний період

5.5. Робота над іншими видами мовленнєвої діяльності в період навчання грамоти

5.5.1. Післябукварний період

5.6. Схема аналізу букваря

5.7. Особливості уроків навчання грамоти в малокомплектній школі

6. Методика вивчення роділу "Мова і мовлення"

7. Методика вивчення розділу "Текст"

7.1. Робота над текстом у 1-2 класах

8. Методика вивчення розділу "Речення"

8.1. Значення знань із синтаксису в початкових класах

8.2. Вироблення початкових уявлень про речення і його будову

8.3. Формування поняття про речення

8.4. Робота над засвоєнням понять "основа речення", "головні члени речення"

8.5. Принципи навчання української мови

8.6. Вивчення однорідних членів речення

8.7. Ознайомлення зі складним реченням

8.8. Види вправ із синтаксису і пунктуації

9. Методика вивчення елементів лексикології

9.1. Завдання вивчення лексикології в початковій школі

9.2. Наукові засади методики навчання елементів лексикології в початковій школі

9.3. Основні принципи опрацювання лексичних тем

9.4. Види вправ із лексики

9.5. Поняття про слово

9.5.1. Робота над переносним значенням слів

9.5.2. Робота з багатозначними словами

9.5.3. Робота над синонімами

9.5.4. Вивчення антонімів

9.5.5. Засвоєння молодшими школярами явища омонімії

9.6. Методика лексичного розбору

9.7. Елементи фразеології в навчанні рідної мови

9.8. Характеристика словника молодшого школяра

9.9. Словникова робота в початковій школі

9.10. Методика вдосконалення дитячого мовлення на лексичному рівні

9.11. Словниково-логічні вправи

9.12. Методика роботи з діалектизмами

9.12.1. Діалектна лексика у мовленні молодших школярів

10. Методика вивчення частин мови

10.1. Етапи і методика формування граматичних понять

10.1.1. Методика вивчення іменника

10.1.2. Методика вивчення прикметника

10.1.3. Методика вивчення займенника

10.1.4. Методика вивчення дієслова

10.1.5. Методика вивчення прислівника

10.1.6. Методика ознайомлення з числівником

10.1.7. Методика ознайомлення зі службовими словами

11. Методика вивчення розділу "Будова слова"

11.1. Завдання та етапи вивчення морфемної будови слови

11.2. Лінгвістичні засади методики вивчення морфеміки і словотвору в початковій школі

11.3. Пропедевтика словотворчої роботи в 1-2 класах

11.4. Засвоєння молодшими школярами понять із галузі морфеміки і словотвору

11.5. Поглиблення знань учнів про морфемну будову слова та словотворення під час вивчення основних частин мови

11.6. Робота над значущими частинами слова в аспекті розвитку мовлення молодших школярів

12. Методика вивчення фонетики і графіки

12.1. Ознайомлення з особливостями голосних і приголосних звукір

12.1.1. Вивчення теми "Голосні звуки і позначення їх буквами"

12.1.2. Вивчення теми "Приголосні звуки. Тверді та м'які приголосні, способи позначення їх на письмі"

12.1.3. Вивчення теми "Дзвінкі і глухі приголосні"

12.1.4. Вивчення теми "Склад", "Наголос"

12.2. Звуковий і звуко-буквенний аналізи, методика їх проведення

13. Методика вивчення орфографії

13.1. Орфографія як предмет вивчення; поняття про орфограму; лінгвістична природа написань

13.2. Психологічні основи методики навчання орфографії

13.3. Процес формування орфографічних дій і навичок правопису

13.4. Умови формування в учнів орфографічної грамотності

13.5. Правила правопису. Робота над їх засвоєнням

13.6. Види правописних вправ. Методика їх проведення

13.7. Орфографічний розбір

13.8. Методика роботи над фонетичними написаннями

13.9. Засвоєння молодшими школярами морфологічних написань

13.10. Особливості засвоєння смислових написань

13.11. Робота над пунктуацією на уроках рідної мови

13.12. Орфографічні та пунктуаційні помилки. Робота над ними

14. Методика розвитку мовлення

14.1. Наукові основи методики розвитку мовлення молодших школярів

14.1.1. Поняття про мовлення

14.1.2. Види мовлення

14.1.3. Мовлення і мислення

14.1.4. Зв'язне висловлювання

14.1.5. Текст як лінгвістичне поняття

14.1.6. Культура мовлення

14.1.7. Структура і зміст програми з розвитку мовлення

14.1.8. Методи розвитку мовлення

14.1.9. Робота з розвитку мовлення учнів на вимовному рівні

14.1.10. Розвиток орфоепічних мінь

14.1.11. Робота над інтонацією мовлення

14.1.12. Лексичний рівень роботи з розвитку мовлення

14.1.13. Види вправ із лексики

14.1.14. Активізація словника учня

14.1.15. Типи лексичних помилок і шляхи запобігання їм

14.2. Методика роботи над словосполученням і реченням

14.2.1. Робота над словосполученням

14.2.2. Робота над реченням

14.2.3. Типові помилки в побудові словосполучень і речень

14.3. Розвиток мовлення молодших школярів на рівні тексту

14.3.1. Завдання і зміст роботи з розвитку зв'язного мовлення

14.4. Види переказів і методика роботи над ними

14.5. Методика роботи над усним і письмовим твором

14.5.1. Аналіз учнівських творів. Робота над їх удосконаленням