Kooperatív technikák

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kooperatív technikák by Mind Map: Kooperatív technikák

1. Kooperatív módszertan alapelvei

1.1. Egyidejű és mindenkire kiterjedő párhuzamos interakció

1.1.1. egymás közti közvetlen interakció

1.1.2. minél több egyidejű interakció

1.1.3. strukturális eszközök használata

1.1.4. térben megvalósuló személyesség

1.1.5. mikrocsoportok

1.2. Építő és ösztönző egymásrautaltság

1.2.1. a tudás közös, megszerzésében egymásra vannak utalva a résztvevők

1.2.2. együttműködésre ösztönző struktúrák kiépítése

1.3. Egyenlő részvétel

1.3.1. mindenkinek joga van a tudáshoz

1.3.2. mindenki egyformán érvényesül

1.3.3. társakkal való közösségvállalás

1.4. Egyéni felelősségvállalás és számonkérés

1.4.1. egyéni szükséglet, igény és elvárás megjelenése

1.4.2. egyéni kibontakozás és felelősség

1.4.3. erősíti a kiscsoportos nyilvánosság

2. Kooperatív szerepek

2.1. mindenkinek van szerepe

2.2. szerepek= együtt-tanulást segítő partneri viselkedésminták

2.3. felelős szerepek: idő, rend, csend, feladat, írnok, szóvivő, stb.

2.4. kompetenciák fejlesztése: szociális, személyes, tanulási, ismereti, tájékozottsági

2.5. generálja a csoporton belüli feladat megosztást

3. Kooperatív csoport jellemzői

3.1. alappillére: irányított csoportalkotás

3.2. heterogén csoportok

3.3. 4-6 fős csoportok

3.4. Csoportok összeállítása

3.4.1. az adott témában a tanulói kompetenciák mérése

3.4.2. a csoport szociometriájának megállapítása

3.4.3. a nemi, vallási és etnikai hovatartozás figyelembe vétele

3.5. Csoportok kialakítása

3.5.1. Vegyes csoportok

3.5.1.1. 1. A tagokat a tanár jelöli ki

3.5.1.2. 2. Építkezés a csoportvezető köré

3.5.1.3. 3. Párok párja (4 csoport: erős, erős-közepes, gyenge-közepes, gyenge)

3.5.1.4. 4. Téma csoportok (eltérő vélemények, viták)

3.5.2. Véletlenszerű csoportok

3.5.2.1. 1. Társas szerepcsomag (szerepkártyák)

3.5.2.2. 2. Embermozaik (képek széttépése)

3.5.2.3. 3. Kettős kör (a diákok váltott partnerekkel dolgoznak)

4. Osztálytermi környezet kialakítása

4.1. speciális elrendezés

5. Veszélyek a módszer használata során

5.1. a tananyag feldolgozásának rovására mehet az " életre nevelés"

5.2. a diákok hátráltathatják egymást

5.3. rossz választ mondanak egymásnak

5.4. a jó képességű tanulók nem saját ütemükben haladnak

5.5. a tanár nem ura a helyzetnek: hangzavar, zaj

6. Kooperatív tanulás pozitív hatásai

6.1. esélyt biztosít a lassabban haladóknak

6.2. háttérbe helyezi a versengést, egymás legyőzését

6.3. pozitív hatással van a tanulók kognitív képességeire

6.4. alkalmas az iskolai kudarcok nagymértékű csökkentésére

6.5. fejleszti: figyelem, empátia, tolerancia, felelősségvállalás, szervezőkészség, kommunikáció, önzetlen segítségnyújtás

6.6. erősen motiváló, örömmel végzett aktív tanulást eredményez

6.7. a diákok megtanulják önmagukat ellenőrizni

7. Változás a tanári szerepkörben

7.1. fontos a nyitott, elfogadó, toleráns pedagógiai attitűd

7.2. összetett tanári szerepet követel

7.3. nagyon sok előkészítés, felkészülés, odafigyelés, kreativitás szükséges

7.4. a tanár NEM FŐSZEREPLŐ, hanem szervező, irányító

7.5. képes háttérbe vonulni, de ott van, ha segítség kell

8. Kooperatív módszerbank (néhány példa)

8.1. Csoporton belüli mozaik

8.2. Szakértői mozaik

8.3. Szóforgó

8.4. Interjú

8.5. Kerek-asztal

8.6. Véleménykorongok

8.7. Dobj egy kérdést!

8.8. Többen a táblánál

8.9. Ki vagyok én?

8.10. Vak kéz

8.11. Diákkvartett

8.12. Villám-kártyák

8.13. Csoporttorony