ปฏิบัติการเรื่องค่าคงที่ผลคูณการละลายและความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการเรื่องค่าคงที่ผลคูณการละลายและความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ by Mind Map: ปฏิบัติการเรื่องค่าคงที่ผลคูณการละลายและความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

1. สารเคมี

1.1. 1.แคลเซียมไฮดรอกไซด์

1.2. 2. สรละลายกรดเจือจาง

1.3. 3. สารละลายฟีนอล์ธาลีน

1.4. 4. ผงแคลเซียมคลอไรด์

2. การทดลอง

2.1. ตอนที่ 1 เตรียมสารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในน้ำกลั่น

2.2. ตอนที่ 2 การหาความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

2.3. ตอนที่ 3 ผลของไอออนร่วมต่อค่าคงที่ผลคูณการละลาย

3. My Geistesblitzes

3.1. Check out http://www.mindmeister.com/services/tools/geistesblitz_widgets

4. Ideas for my novel ...

5. วัตถุประสงค์

5.1. 1. เพื่อหาค่าคงที่การละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

5.2. 1. เพื่อหาค่าคงที่ผลคูณการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

5.3. 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของไอออนร่วมที่มีต่อสมดุลการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

6. Get started!

6.1. Use toolbar to add ideas

6.2. Key shortcuts

6.2.1. INS to insert (Windows)

6.2.2. TAB to insert (Mac OS)

6.2.3. ENTER to add siblings

6.2.4. DEL to delete

6.2.5. All key shortcuts

6.3. Drag & Drop and double-click canvas

6.4. Find out more? Try http://www.mindmeister.com/help

7. อุปกรณ์

7.1. 1. ขวดรูปชมพู่

7.2. 2. บิวเรต

7.3. 3. กรวยแก้วและกระดาษกรอง

7.4. 4. ปิเปต

7.5. 5. บีกเกอร์

7.6. 6. กระบอกตวง