Chương 3 : Các hoạt động kinh doanh chính của NHTM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương 3 : Các hoạt động kinh doanh chính của NHTM by Mind Map: Chương 3 : Các hoạt động kinh doanh chính của NHTM

1. 1. Hoạt động tạo vốn

1.1. Hoạt động tạo vốn tiền gửi

1.1.1. khái niệm: Là vốn huy động từ cá nhân và tổ chức, dùng để làm vốn kinh doanh

1.1.2. Tính chất

1.1.2.1. Không thuộc sở hữu của NHTM

1.1.2.2. Tính biến động cao

1.1.2.3. Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn

1.1.2.4. Ảnh hưởng đến chi phí, các rủi ro của NHTM

1.1.3. Vốn tiền gửi

1.1.3.1. TG không kỳ hạn

1.1.3.2. TG tiết kiệm

1.1.3.3. TG có kỳ hạn

1.2. Hoạt động tạo vốn phi tiền gửi

1.2.1. Phát hành giấy tờ có giá

1.2.2. Vốn đi vay

1.2.3. Vốn khác

1.3. Hoạt động tạo vốn chủ sở hữu

1.3.1. Khái niệm: là các khoản vốn được cấp, hoặc được đóng góp thuộc sở hữu của NH

1.3.2. Tính chất

1.3.2.1. Thuộc sở hữu của NH

1.3.2.2. có vai trò quan trọng trong hoạt động NH

1.3.2.3. Tính ổn định cao

1.3.2.4. Tỷ trọng thấp

1.3.3. Thành phần

1.3.3.1. Vốn điều lệ của NH

1.3.3.2. Thăng dư vốn cổ phần

1.3.3.3. Lợi nhuận giữ lại

1.3.3.4. Các quỹ của NH

1.3.4. Biện pháp tăng VCSH

1.3.4.1. Tăng từ nguồn nội bộ

1.3.4.2. Tăng từ bên ngoài

2. 2.Hoạt động cho vay

2.1. Tổng quan về hoạt động cho vay

2.1.1. vai trò

2.1.1.1. Đối với khách hàng

2.1.1.2. Đối với ngân hàng

2.1.1.3. Đối với nền kinh tế

2.1.2. Quy trình

2.2. Cho vay KH cá nhân

2.2.1. Cho vay tiêu dùng

2.2.2. Cho vay sản xuất, kinh doanh

2.3. Cho vay KH doanh nghiệp

2.3.1. Cho vay ngắn hạn

2.3.1.1. Thấu chi

2.3.1.2. CV theo hạn mức tín dụng

2.3.1.3. CV từng lần

2.3.2. Cho vay trung và dài hạn

2.3.2.1. CV tài trợ dự án đầu tư

3. 3. Hoạt động đầu tư tài chính

3.1. Khái niêm : là nghiệp vụ NH sử dụng vốn để mua tài sản tài chính

3.2. Đặc điểm

3.2.1. NHTM bị giới hạn những công cụ tài chính có thể đầu tư

3.2.2. Tạo nguồn thu nhập và thanh khoản

3.3. Mục tiêu

3.3.1. Tăng thu nhập

3.3.2. Đa dạng hóa danh mục sản phẩm

3.3.3. phân tán rủi ro trong kinh doanh

3.4. Các loại CK đầu tư

3.4.1. CK trên tt tiền tệ

3.4.2. Ck trên tt vốn

4. 4. Nguyên tắc quản lý hoạt động kinh doanh

4.1. Quản lý thanh khoản

4.1.1. TH : có dự trữ dư thừa

4.1.2. TH : Không có dự trữ dư thừa

4.1.3. Biện pháp xử lý ( không có dự trữ vượt quá )

4.1.3.1. Vay liên ngân hàng

4.1.3.2. Bán chứng khoán bù đắp

4.1.3.3. vay NHNN

4.1.3.4. Giảm cho vay

4.2. Quản lý nợ

4.2.1. Quản lý cơ cấu

4.2.2. Quản lý chi phí

4.3. Quản lý tài sản

4.3.1. Tìm các khoản cv an toàn, lãi suất cao

4.3.2. Mua ck lợi nhuận cao, rủi ro thấp

4.3.3. Đa dạng hóa các loại ts đầu tư

4.3.4. Quản lý thanh khoản của tài sản

4.4. Quản lý VCSH

4.4.1. Duy trì lượng vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản cho khách hàng

4.4.2. Quy mô vốn tác động đến lợi nhuận dành cho CSH

4.4.3. Quy định về số vốn tối thiểu đc đưa ra bởi các cơ quan quản lý