Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Закономірності та рушійні сили розвитку особистості by Mind Map: Закономірності та рушійні сили
розвитку особистості
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Закономірності та рушійні сили розвитку особистості

Plan your life and the next important steps and goals to proceed with a happy life.

Вчені

Г. С Костюк

трактував вік у психології як конкретний відносно обмежений у часі ступінь психічного розвитку, що характеризується сукупністю закономірних фізіологічних и психічних змін, не пов'язаних з індивідуальними особливостями, однаковими для всіх людей

Новый узел

Л. С Виготський

О. М. Леонтьев

Д. Б. Ельконін

Психолого-педагогічні критерії

віковий розвиток як загальна зміну особистості, формування нового плану відображення дійсності, зміни в діяльності та життєвій позиції, встановлення особливих взаємин з оточенням, формуванням нових мотивів і ціннісних настанов;

внутрішня детермінованість розвитку та його цілеспрямований, розвивальний, стрибкоподібний характер;

конкретно-історичне розуміння природи дитини;

основа розвитку - якісні й суттєві ознаки в їх системному зв'язку.

Рушійні сили розвитку особистості

рівень розвитку особистості та її ідеали, життєві цінності й настанови

потреби, мотиви, мотивації особистості та моральний обов'язок;

життєві домагання особистості та її можливості;

спадкові дані та потреби виховання;

емоційно-почуттєва сфера особистості;

особливості протікання нервово-психічних процесів особистості тощо.

Вікова періодизація розвитку особистості:

Період немовляти

Період раннього дитинства

Дошкільний вік

Молодший шкільний вік

Середній шкільний, або підлітковий вік

Старший шкільний, або юнацький вік