Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cảm ứng by Mind Map: Cảm ứng

1. Cảm ứng ở thực vật

1.1. Khái niệm

1.1.1. Là phản ứng của TV trước kích thích của môi trường

1.2. Phân loại

1.2.1. Hướng động

1.2.1.1. Khái niệm

1.2.1.1.1. Phản ứng của TV trước tác nhân kích thích từ 1 phía

1.2.1.2. Phân loại

1.2.1.2.1. Hướng sáng

1.2.1.2.2. Hướng trọng lực

1.2.1.2.3. Hướng nước

1.2.1.2.4. Hướng hóa

1.2.1.2.5. Hướng tiếp xúc

1.2.2. Ứng động

1.2.2.1. Khái niệm

1.2.2.1.1. Phản ứng của TV trước tác nhân kích thích không định hướng

1.2.2.2. Phân loại

1.2.2.2.1. Ứng động sinh trưởng

1.2.2.2.2. Ứng động không sinh trưởng

2. Cảm ứng ở động vật

2.1. Khái niệm

2.2. Cảm ứng ở ĐV chưa có tổ chức thần kinh

2.2.1. Đại diện

2.2.1.1. thủy tức, sứa....

2.2.2. Cấu tạo của hệ thần kinh dạng lưới

2.2.2.1. các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau qua các sợi TK, tạo thành mạng lưới thần kinh. Các TBTK liên hệ với các tế bào cảm giác và tế bào biểu mô cơ

2.2.3. Hoạt động cảm ứng

2.2.3.1. Mỗi hạch thần kinh điều khiển hoạt động của một vùng xác định. Phản ứng lại kích thích theo nguyên tắc phản xạ

2.3. Cảm ứng ở ĐV có tổ chức thần kinh

2.3.1. Cảm ứng ở ĐV có tổ chức hệ thần kinh dạng lưới