ปฏิบัติการเรื่อง สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการเรื่อง สมดุลเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการเรื่อง สมดุลเคมี

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อศึกษาสถานะทั่วไปของสถานะสมดุล

1.2. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

2. สารเคมี

2.1. CoCl2.6H2O

2.2. Co(NO3)2.6H2O

2.3. สารละลาย 0.4 M CoCl2

2.4. สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2

2.5. สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในเอธานอล

2.6. เอธานอล

2.7. อะซิโตน

2.8. กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (conc HCl)

3. อุปกรณ์

3.1. หลอดทดลองขนาด 10,20 cm3

3.2. ขวดลูกชมพู่ขนาด 150 cm3

3.3. บีกเกอร์ ขนาด 50 cm3

3.4. กระบอกตวงขนาด 10 cm3

3.5. เทอร์โมมิเตอร์

3.6. กระดาษกรอง

4. วิธีทดลอง

4.1. ตอน 1 สถานะสมดุล

4.1.1. 1.บันทึกสีของCoCl2.6H2OและCo(NO3)2.6H2Oที่อยู่ในรูปของแข็ง

4.1.2. 2.นำหลอดทดลองมา 2 หลอดหลอดหนึ่งใส่CoCl2.6H2O 2-3 ผลึก อีกหลอดใส่ Co(NO3)2.6H2O 2-3 ผลึก เติมน้ำกลั่นหลอดละ 1 cm3 เขย่าให้ละลายบันทึกสีของสารละลาย

4.1.3. 3. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 2 แต่ใช้เอธานอลและอะซิโตน เป็นตัวทำละลายแทนน้ำ บันทึกสีของสารละลาย

4.2. คอน 2 ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

4.2.1. 1.นำสารละลายสารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในน้ำมา 2.5 cm3 ใส่ในขวดลูกชมพู่ขนาด 150 cm3 เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นงไปครั้งละ 20 หยดเขย่าให้เข้ากันทุกครั้งที่เติมกรดลงไป บันทึกสีของสารละลายหลังจากเติมกรดในแต่ละครั้ง เก็บสารละลายที่ได้ไปใช้ในข้อ 2 ต่อไป

4.2.2. 2. นำสารละลายจากข้อ1 มาเติมน้ำกลั่นครั้งละ 2 cm3 บันทึกสีของสารละลายหลังจากเติมน้ำกลั่นแต่ละครั้งและอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น

4.2.3. 3.ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ1และข้อ2 โดยใช้ แทนแต่เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นลงไปครั้งละ 2 หยดบันทึกผลและนำมาเติมน้ำกลั่นลงไปครั้งละ 2หยด บันทึกผล

4.2.4. 4. เปรียบเทียบปริมาณของคลอไรด์ที่ต้องการใช้ในการทำให้สารละลายเกิดสีน้ำเงินในสารละลายที่มีแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายกับสารที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย

4.3. ตอน 3 ผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล

4.3.1. 1.นำสารละลาย 0.4 M CoCl2 มา2.5 cm3 ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด150 cm3 เติมกรด HCl เข้มข้นลงไป 30 หยดเขย่าให้เข้ากัน สารละลายที่ได้มีสีม่วง(ถ้าไม่มีให้หยดHCLเพิ่ม)

4.3.2. 2. แบ่งสารละลายสีม่วงใส่ในหลอดทดลอง3 หลอด หลอดละเท่าๆกัน หลอดที่ 1 นำไปแช่ในน้ำแข็ง หลอดที่ 2 นำไปแช่ในน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 80-90 C หลอดที่ 3 วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง บันทึกผลที่เปลี่ยนแปลง