Психологія загальна

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Психологія загальна by Mind Map: Психологія загальна

1. Модуль 1. Психологія як наука

1.1. 1.Предмет, мета й завдання психологічної науки

1.1.1. 1.Предмет, мета й завдання психологічної науки

1.1.1.1. План заняття Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Витоки психологічного знання 2. Предмет та об’єкт наукової психології 3. Методологічні принципи психології Основна література: 1, 2, 3, 4 Додаткова література:2, 8, 15, 18, 25

1.2. 2.Становлення психологічної науки.

1.3. 3.Методи психологічної науки

1.3.1. 2.Методи психологічної науки

1.3.1.1. План заняття 1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Об’єктивні та суб’єктивні методи психологічного дослідження. 2. Спостереження як метод дослідження 3. Сутність психологічного експерименту. Види експерименту. 4. Основні типи психологічних тестів. 2. Виконання тестового завдання Основна література: 1, 2, 3, 5 Додаткова література: 4, 6, 17, 27

1.4. 4.Розвиток психіки та становлення свідомості людини

1.4.1. 3.Розвиток психіки тварин та становлення свідомості людини

1.4.1.1. План заняття 1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Поняття та властивості психічного 2. Основні етапи розвитку психіки. Гіпотеза Леонтьєва-Фабрі 2.1. Сенсорний рівень (Елементарна чутливість) 2.2. Перцептивний рівень (Предметне сприймання) 3. Практичний інтелект вищих тварин 4. Проблема виникнення людської свідомості 2. Перевірка виконання самостійної роботи Основна література: 1, 2, 3, 4, 5 Додаткова література: 6, 15, 25

1.5. Самостійна робота №1

1.6. Модульний контроль №'1

2. Модуль 5. Індивідуально –психологічні особливості людини

2.1. 16.Темперамент

2.1.1. 15.Темперамент

2.1.1.1. План заняття 1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Учення про вищу нервову діяльність. Типи ВНД 2. Поняття темпераменту. Теорії темпераменту 3. Властивості темпераменту 4. Психологічниі характеристики типів темпераменту 5. Акцентуації темпераменту. Проблема діагностики. 2. Перевірка виконання самостійної роботи Основна література:1, 2, 3, 5, 6, 8 Додаткова література: 5, 6, 11

2.2. 17.Характер

2.2.1. 16.Характер

2.2.1.1. План заняття 1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Поняття про характер. Історія досліджень характеру. 2. Структура характеру та ступінь його прояву 3. Типи акцентуацій 2.Перевірка виконання індивідуальної роботи Основна література:1, 2, 3, 5, 6, 8 Додаткова література: 27, 29

2.3. 18. Задатки та здібності

2.3.1. 17.Задатки і здібності людини

2.3.1.1. План заняття 1.Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Поняття здібностей. 2. Проблема походження здібностей 3. Механізми формування здібностей. 4. Поняття задатків 2. Виконання тестового завдання Основна література: 1, 2, 3, 5 Додаткова література: 4, 5, 18

2.4. Семіннар 2

2.5. Самостійна робота №5

2.6. Модульний контроль №'5

3. Модуль 4. Особистість як предмет психологічного дослідження

3.1. 12.Загальне поняття про особистість

3.1.1. 12.Загальне поняття про особистість

3.1.1.1. 1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1.Філософсько-методологічні основи дослідження особистості. 2.Основні сфери особистості. 3.Класифікація зарубіжних психологічних теорій особистості. 4.Основні напрямки дослідження особистості у вітчизняній психологічній науці. 2. Виконання індивідуальної роботи Основна література:2, 3. Додаткова література: 20, 21, 24

3.2. 13-14.Класифікація сучасних психологічних теорій особистості

3.2.1. 13.Сучасні психологічні теорії особистості

3.2.1.1. План заняття 1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Загальна характеристика психодінамічного напрямку 2. Біхевіоральний підхід до визначення особистості 3. Екзистенціальна психологія. Центрована на людині теорія Роджерса. 2. Перевірка виконання самостійної роботи Основна література: 2, 3 Додаткова література:10, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34

3.2.1.2. План заняття 1. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Традиції дослідження особистості у вітчизняній психології. 2. Характеристика підходів до проблеми структури особистості: концепція К.К.Платонова, А.Г.Ковальова, В.С.Мерліна. 3. Основні положення теорії особистості О.М.Леонтьєва. 4. Характеристика проблем особистості у роботах Г.С.Костюка. 2. Виконання індивідуальної роботи Основна література: 2, 3 Додаткова література: 1, 2, 6, 13, 14, 22, 23

3.3. 15. Загальна характеристика основних вітчизняних теорій особистості

3.3.1. 14.Вітчизняні концепції особистості.

3.4. Семіннар 1

3.5. Самостійна робота №4

3.6. Модульний контроль №'4

4. Модуль 2. Когнітивна сфера особистості

4.1. 5. Відчуття Сприймання

4.1.1. 4. Відчуття

4.1.1.1. План заняття 1.Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Поняття про відчуття 2. Пороги відчуттів. 3. Основний психофізичний закон 4. Види відчуттів. Основні характеристики відчуттів 5. Поняття адаптації, сенсибілізації, синестезії 2. Перевірка виконання тестового завдання Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 8 Додаткова література: 5, 15

4.1.2. 5. Сприймання

4.1.2.1. План заняття 1.Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Поняття про сприймання. 2. Теорії сприймання 3. Властивості сприймання. 4. Феномен ілюзій сприймання 2. Перевірка виконання самостійної роботи. Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 8 Додаткова література: 8, 25, 27

4.2. 6.Увага, пам’ять

4.2.1. 6. Увага та пам’ять

4.2.1.1. План заняття 1.Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Поняття про увагу. 2. Її види та властивості. 3. Поняття про пам’ять. Види пам’яті. 4. Процеси та закономірності пам’яті 5. Теорії пам’яті. 6. Індивідуальні особливості пам’яті. 2. Виконання тестового завдання. Основна література: 1, 2, 3, 5, 8, 9 Додаткова література: 5, 15, 29

4.3. 7.Мислення

4.3.1. 7. Мислення як психічний процес

4.3.1.1. План заняття 1.Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Поняття про мислення 2. Теорії мислення 3. Операції мислення 4. Форми мислення 2. Виконання тестового контролю Основна література: 1, 2, 3, 8, 9 Додаткова література: 8, 15

4.4. 8. Мова та уява

4.4.1. 8. Мова та уява

4.4.1.1. 1.Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Поняття про мову та мовлення 2. Види та властивості мовлення. 3. Порушення мовлення. Види афазій. 4. Уява та її механізми. 2. Перевірка виконання тестового контролю Основна література: 1, 2, 3, 8, 9 Додаткова література: 4, 5, 27

4.5. Самостійна робота №2

4.6. Модульний контроль №'2

5. Модуль 3. Регулятивна сфера людини

5.1. 9.Афективна сфера

5.1.1. 9. Афективна сфера людини

5.1.1.1. План заняття 1.Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Поняття про емоції. Теорії емоцій. 2. Функції та властивості емоцій 3. Форми прояву емоцій 4. Почуття. Види почуттів 2. Перевірка виконання самостійної роботи Основна література: 1, 2, 3, 5, 7, 8 Додаткова література: 3, 9, 12

5.2. 10.Воля як психічний процес

5.2.1. 10.Вольова сфера людини

5.2.1.1. План заняття 1.Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Поняття про волю 2. Теорії волі 3. Структура вольового акту 4. Вольові риси особистості 2. перевірка виконання самостійної роботи Основна література: 1, 2, 3, 5, 7 Додаткова література: 15, 29

5.3. 11.Мотиваційна сфера людини та спрямованість

5.3.1. 11. Мотиваційна сфера та спрямованість особистості

5.3.1.1. План заняття 1.Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Поняття спрямованості особистості 2. Форми прояву спрямованості 3. Потреби та мотиви особистості 4. Співвідношення понять мотив, мотивація, мотивіровка. 2. Перевірка виконання самостійної роботи Основна література:1, 8 Додаткова література: 15, 25

5.4. Самостійна робота №3

5.5. Модульний контроль №'3

6. Підсумковий контроль

6.1. Підсумковий тест

6.2. Екзамен

7. література

7.1. Основна література

7.1.1. Основна література 1. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2006. – 256 с. 2. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К.: Вища школа, 2001. – 487 с. 3. Психологія / За ред. Ю. Л. Трофімова. - К.: Либідь, 2001 – 560 с. 4. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.: Либідь, 1995. – 632 с. 5. Степанов О.М., Фібула М.М. Основи психології та педагогіки: Навчальний посібник – К.: Академвидав, 2005. – 520 с. 6. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2007. – 640 с. 7. Введение в психологию / Под общ. ред. А. В. Петровского. - М.: Академия, 1996. - 496 с. 8. Маклаков А.Г. Общая психология: Учеб. пособ. для вузов. – СПб.: Питер, 2000. – 592 с. 9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2000. – 712 с.

7.2. Додаткова література

7.2.1. Додаткова література 1. Альбуханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. М., 1980. 2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – СПб: Питер, 2001. 3. Василюк Ф.Е. Психология переживаний. – М.: Просвещение, 1985. – 124 с. 4. Гальперин П.Я. Введение в психологию: Учеб. пособ. – М.: Книжный дом «Университет», 2000. – 336 с. 5. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. материалы к курсу «Общая психология». – М., 1986. – 215 с. 6. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М.: ЧеРо, 1996. 326 с. 7. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. – 560с. 8. Гриншпун И.Б. Введение в общую психологию. - М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 152 с. 9. Додонов И.Н. В мире эмоций. – М.: Наука, 1989. – 112 с. 10. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии. - М., 1982. 11. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. пособ. – Ростов н/Д.: Изд-во “Фенікс”, 1997. – 480 с. 12. Изард К. Психология эмоций. – СПб., Пресс, 1999. – 566 с. 13. Леонтьев А.Н. Деятелность Сознание. Личность. – М., 1975. 14. Мясищев В.Н. Психология отношений. – М., 1995. 15. Немов Р.С. Психология. Учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. – Кн. 1-3. – М.: Просвещение: Владос, 1994-1998. 16. Практикум по общей психологии / Под ред. Щербакова А.И. – М.: Просвещение, 1990. – 288 с. 17. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А.А. Крылова – Л.: Изд-во ЛГУ, 2003. - 315 с. 18. Психологический словарь /В.В. Давыдов и др. (ред.). – М.: Педагогика – Пресс, 1996. – 440 с. 19. Психология личности. Тексты. / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, А.А. Пузырея – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 288 с. 20. Психология личности в трудах зарубежных психологов / Составитель А.А.Реан. – СПб: Питер, 1998. 21. Психология личности. Тексты / под ред. Ю.В.Гиппенрейтера. – м. МГУ, 1982. 22. Петровсикй А.В. Быть личностью. – М., Педагогика, 1990. 23. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М., 1986. 24. Проблемы психологии личности. – М., 1982. 25. Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с. 26. Слободчиков В.И., Исаев А.В. Психология человека. – М.: Школа-Пресс, 1996. – 456 с. 27. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 736 с. 28. Трусов В.П. Современные психологические теории личности. – Л.: ЛГУ, 1990. 29. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. - М.:Педагогика, 1991. - 276 с. 30. Франк В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. 31. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989. 32. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992. 33. Хорни. К. Психология личности: Тексты. – М., 1982. 34. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. Пер. с анг. И.Б.Гриншпун. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999.