Компетентнісний урок

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Компетентнісний урок by Mind Map: Компетентнісний урок

1. Критерії

1.1. прогностична мета

1.2. спіралеподібна будова навчального матеріалу

1.3. вчитель - організатор навчального процесу

1.4. учень – суб'єкт діяльності

1.5. оптимальні методи навчання, наочність

1.6. ситуація успіху для кожної дитини

2. Завдання

2.1. підвищення рівня мотивації учнів

2.2. використання суб’єктивного досвіду набутого учнями

2.3. ефективне та творче застосування набутих знань та досвіду на практиці

2.4. підвищення рівня самоосвітньої та творчої активності учнів

2.5. наявність контролю, самоконтролю та взаємоконтролю

2.6. формування моральних цінностей особистості

2.7. розвиток соціальних та комунікативних здібностей учнів

3. Структура уроку

3.1. чітко визначені цілі та завдання уроку

3.2. визначення типу уроку, органічний зв'язок всіх частин уроку

3.3. зв’язок уроку з попереднім уроком і закласти перспективу на наступний урок

3.4. вибір оптимальних методів вивчення і закріплення нового матеріалу

3.5. оптимальність домашнього завдання

3.5.1. форма

3.5.2. обсяг

3.5.3. запис у щоденнику

3.5.4. облік індивідуальних особливостей

4. Вимоги до підготовки та організації уроку

4.1. підготовка та використання демонстраційного і роздавального матеріалу

4.2. використовувати контроль і самоконтроль учнів у процесі виконання навчальних завдань

4.3. використовувати перевірку і самоперевірку після виконання ними завдання

4.4. можливість для учнів одержувати частину завдань самостійно під керівництвом педагога

4.5. виділити складні моменти нової теми, продумати методику їхнього пояснення

5. Вимоги до змісту уроку і процесу навчання

5.1. урок повинен сприяти розвитку пізнавальних процесів в учнів

5.1.1. сприйняттю

5.1.2. пам’яті

5.1.3. уваги

5.1.4. мислення

5.1.5. мовлення

5.2. формувати якості особистості

5.3. урок повинен сприяти мотиву позитивного відношення учнів до навчання

6. Вимоги до техніки проведення уроку

6.1. певний ритм і темп уроку оптимальний для учнів класу

6.2. сприятливий психологічний клімат на уроці

6.2.1. взаємна доброзичливість

6.2.2. готовність учителя прийти па допомогу учневі

6.3. взаємне співробітництво вчителя й учнів

6.4. педагогічний такт

6.5. використання різних видів діяльності учнів

7. Складові уроку

7.1. створення проблемної ситуації

7.1.1. мотивація

7.2. формулювання навчальної проблеми

7.2.1. цілепокладання

7.3. актуалізація опорних знань учнів

7.4. актуалізація опорних знань учнів

7.5. пошук шляхів розв'язання проблеми

7.5.1. відкриття нового знання

7.5.2. формулювання роз’язку проблеми

7.6. застосування нових знань на практиці

7.7. підбиття підсумків уроку

7.7.1. рефлексія

8. Дидактичні принципи (за Л. Петерсон)

8.1. принцип діяльності

8.2. принцип неперервності

8.3. принцип цілісності

8.4. принцип мінімакса

8.5. принцип психологічної комфортності

8.6. принцип варіативності

8.7. принцип творчості