Система вправ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Система вправ by Mind Map: Система вправ

1. Навчання фонетики

1.1. Мета

1.1.1. Формування фонетичних навичок

1.1.1.1. Слухо-вимовні навички

1.1.1.2. Ритміко-інтонаційні навички

1.2. Вправи

1.2.1. Вправи у слуханні

1.2.1.1. Прослухайте низку звуків/слів, підніміть руку, коли почуєте певний звук.

1.2.1.2. Прослухайте пари звуків і підніміть руку, коли обидва звуки пари однакові.

1.2.1.3. Прослухайте речення і скажіть, скільки разів у ньому зустрівся певний звук.

1.2.1.4. Прослухайте речення, підніміть руку, коли почуєте питальне (розповідне, незакінчене тощо) речення.

1.2.1.5. Прослухайте речення і визначте, скільки в ньому синтагм (тактів, наголосів) тощо.

1.2.2. Вправи у відтворенні

1.2.2.1. Вимовте звуки (склади/слова/сполучення/речення), звертаючи увагу на ... (вказується ознака) слідом за вчителем/диктором.

1.2.2.2. Пригадаєте слова, що містять певний звук.

1.2.2.3. Повторіть речення, додаючи до нього підказане вчителем слово.

1.2.2.4. Розставте в реченнях наголоси/паузи і прочитайте їх уголос.

1.2.2.5. Прочитайте вголос речення, змінюючи інтонацію (логічні наголоси).

1.2.2.6. Прочитайте за підстановчою таблицею кілька речень, зберігаючи в них єдиний ритмічний і інтонаційний малюнок.

1.3. Групи звуків

1.3.1. а) імітативний (для фонем близького ряду);

1.3.2. б) аналітико-імітативний (для фонем подібного та далекого ряду).

1.3.2.1. а) введення;

1.3.2.2. б) автоматизація дій учнів.

2. Навчання лексики

2.1. Мета

2.1.1. Формування лексичних навичок

2.1.1.1. Рецептивні

2.1.1.2. Репродуктивні

2.1.1.3. Навички обгрунтованої здогадки про значення слова

2.1.1.4. Навички користування різними видами словників

2.2. Лексичний мінумум 500-600 ЛО

2.2.1. Пасивний

2.2.1.1. Це така лексика, яку учні мають розуміти під час рецептивної МД.

2.2.2. Активний

2.2.2.1. Це лексичний матеріал, яким учні мають оволодіти для вираження своїх думок в усній та писемній формі (для продуктивного мовлення), а також для розуміння під час аудіювання та читання (рецепція).

2.2.3. Потенційний словник

2.2.3.1. Це незнайомі слова про значення яких учень може здогадатись, користуючись “мовною здогадкою” із контексту.

2.3. Вправ для формування лексичних навичок

2.3.1. Підготовчі вправи

2.3.1.1. згрупуйте слова за певною ознакою;

2.3.1.2. знайдіть у тексті (підберіть) антоніми до слів, написаних на дошці;

2.3.1.3. прослухайте (прочитайте) низку речень, здогадайтеся про значення інтернаціональних слів, подібних із семантичними еквівалентами РМ;

2.3.1.4. доповніть речення за поданим зразком;

2.3.1.5. назвіть слова, що можуть сполучатися з поданими іменниками (прикметниками, дієсловами);

2.3.1.6. заповніть пропуски словами і словосполученнями, що підходять за змістом;

2.3.1.7. розширте наступні речення за зразком, вживши при цьому нові слова;

2.3.1.8. розширте речення за рахунок включення в них зазначених словосполучень;

2.3.1.9. замініть підкреслені слова синонімами (антонімами);

2.3.1.10. знайти почуті слова в тексті;

2.3.2. Мовленнєві вправи

2.3.2.1. скласти речення за зразком з поданими словами;

2.3.2.2. написати твір на задану тему (використовуючи ключові слова);

2.3.2.3. описати малюнок з використанням щойно вивчених слів;

2.3.2.4. виправити лексичні помилки;

2.3.2.5. вибрати правильний варіант (ABCD) та вставити пропущене слово;

2.3.2.6. вибрати правильний варіант (з поданих окремих слів) та вставити пропущене слово за контекстом;

2.3.2.7. змініть форму речення (перепишіть речення), використовуючи слова у дужках;

2.3.2.8. відповідно до поданих речень підберіть слова, що узагальнюють їх зміст;

2.3.2.9. перефразувати речення, використовуючи ключові слова;

2.3.2.10. скласти діалог на основі монологу з використанням певних мовленнєвих кліше;

3. Навчання граматики

3.1. Мете

3.1.1. Формування граматичних навичок

3.1.1.1. Репродуктивні

3.1.1.2. Рецептивні

3.2. Вимоги

3.2.1. Вмотивованість

3.2.2. Наявність ігрового компонента

3.2.3. Комунікативність

3.2.4. Спрямованість на отримання і видачу інформації

3.2.5. Ступінь керування

3.2.6. Використання опор

3.3. Етапи формування граматичної навички

3.3.1. І. Орієнтовно підготовчий

3.3.1.1. Характеризується початком формування мовленнєвої граматичної навички.

3.3.2. ІІ. Стереотипно ситуативний

3.3.2.1. Створення динамічного стереотипу в аналогічних ситуаціях мовлення, який становить основу граматичної навички.

3.3.3. ІІІ. Варіативно ситуативний

3.3.3.1. Характеризується вдосконаленням граматичної навички в чотирьох видах МД: в аудіюванні, читанні, говорінні та письмі; відбувається подальша автоматизація мовленнєвих операцій у варіативних умовах.

3.4. Групи вправ

3.4.1. Для формування і вдосконалення умінь оцінювати усне мовлення та локалізувати граматичні помилки;

3.4.2. Для формування і вдосконалення умінь виправляти граматичні помилки;

3.4.3. Для формування і вдосконалення умінь пояснювати граматичний матеріал:

3.4.4. Для формування і вдосконалення умінь складати схеми, таблиці, які відображають структуру граматичного явища;

3.4.5. Для формування і вдосконалення умінь аналізувати речення;

3.4.6. Для формування і вдосконалення умінь формулювати завдання до вправ;

3.4.7. Для формування і вдосконалення умінь розробляти граматичні вправи;

3.4.8. Для формування і вдосконалення умінь розробляти серію вправ.