Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ปฏิบัติการเรื่องปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และเซลล์ไฟฟ้าเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการเรื่องปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และเซลล์ไฟฟ้าเคมี
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ปฏิบัติการเรื่องปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และเซลล์ไฟฟ้าเคมี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาถึงธรรมชาติของปฏิกิริยาของออกซิเดชัน-รีดักชัน หรือปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ของขั้วไฟฟ้าโลหะ และสารละลายเกลือของโลหะบางชนิด

2. เพื่อสร้างประสบการณ์การหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าเคมีเทียบกับค่าจากการคำนวณ

3. ใช้สมการของเนินสต์ ศึกษาเรื่องเซลล์ความเข้มข้นและผลของความเข้มข้นที่มีต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้า

หลักการ

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน - รีดักชัน หรือปฏิกิริยารีดอกซ์

เซลล์กัลวานิก

Eเซลล์มาตรฐาน

เซลล์ความเข้มข้น

การทดลอง

สารเคมี

อุปกรณ์

วิธีทดลอง

ตอนที่1. การทดลองขั้นเตรียมการ

ตอนที่2. เซลล์ไฟฟ้าเคมี

ตอนที่3. การศึกษาของความเข้มข้นที่มีต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้า

ตอนที่4. เซลล์ความเข้มข้น