ปฏิบัติการเรื่องปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และเซลล์ไฟฟ้าเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการเรื่องปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และเซลล์ไฟฟ้าเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการเรื่องปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และเซลล์ไฟฟ้าเคมี

1. วัตถุประสงค์

1.1. 1. เพื่อศึกษาถึงธรรมชาติของปฏิกิริยาของออกซิเดชัน-รีดักชัน หรือปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ของขั้วไฟฟ้าโลหะ และสารละลายเกลือของโลหะบางชนิด

1.2. 2. เพื่อสร้างประสบการณ์การหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าเคมีเทียบกับค่าจากการคำนวณ

1.3. 3. ใช้สมการของเนินสต์ ศึกษาเรื่องเซลล์ความเข้มข้นและผลของความเข้มข้นที่มีต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้า

2. หลักการ

2.1. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน - รีดักชัน หรือปฏิกิริยารีดอกซ์

2.2. เซลล์กัลวานิก

2.3. Eเซลล์มาตรฐาน

2.4. เซลล์ความเข้มข้น

3. การทดลอง

3.1. สารเคมี

3.2. อุปกรณ์

4. วิธีทดลอง

4.1. ตอนที่1. การทดลองขั้นเตรียมการ

4.2. ตอนที่2. เซลล์ไฟฟ้าเคมี

4.3. ตอนที่3. การศึกษาของความเข้มข้นที่มีต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้า

4.4. ตอนที่4. เซลล์ความเข้มข้น