การวิเคราะห์หาแอนไอออน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การวิเคราะห์หาแอนไอออน by Mind Map: การวิเคราะห์หาแอนไอออน

1. 1.นำสารละลาย Na2HPO4 5 หยด ใส่ในหลอดทดลอง/เติม conc HNO3 3หยด/(NH4)2MoO4 5 หยด

2. 1.นำสารละลาย Na2B4O7 10 หยด

2.1. ใส่ในชามระเหย ระเหยจนแห้ง ทิ้งให้เย็น

2.1.1. หยด conc H2SO4 2-3 หยด คนใส่ CH3OH 2-3 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร

2.1.1.1. คนให้ทั่ว จุดไฟ สักเกตเปลวไฟสีเขียว

3. การทดสอบบอเรต

3.1. 2.ใส่ในชามระเหย ระเหยจนแห้ง ทิ้งให้เย็น

3.2. 3.หยด conc H2SO4 2-3 หยด คนใส่ CH3OH 2-3 ลูกบาศก์เซ็นติเมต

3.3. 4.คนให้ทั่ว จุดไฟ สักเกตเปลวไฟสีเขียว

4. การทดสอบหมู่ฟอสเฟต

4.1. 3.สังเกตตะกอนเหลือง

4.2. 2.อุ่นใน water bath 2-3 นาท

5. การวิเราะห์ไนเตรต

5.1. 2.เขย่าให้เข้ากัน

5.2. 3.นำหลอดทดลองเอียงทำมุม 30 องศากับพื้นโต๊ะค่อยๆ หยด conc H2SO4 ไหลลงข้างๆ ประมาณ 7-8 หยด

5.3. 4.สังเกตจะเกิดวงแหวนสีนำ้ตาลระหว่างรอยต่อของสาารรทั้ง 2

6. วัตถุประสงค์

6.1. เพื่อศึกษาปฏิกิริยาของแอนไอออนบางตัว

6.2. เพื่อศึกษาวิธีวิเคราะห์หมู่ไอออนคุณสมบัติเฉพาะ

7. อุ่นใน water bath 2-3 นาที

7.1. สังเกตตะกอนเหลือง

8. หยด6M HCl 5หยด ลงบนตะกอน ไม่ละลาpใน HCl

9. 1.นำสนาละลาย NaNO3 มา 5 หยด ใส่ในหลอดทดลอง/เติม 3 M H2SO4 2หยด เพื่อทำให้เป็นกรด /ใส่สารละลาย FeSO4 5หยด

9.1. เขย่าให้เข้ากัน

9.1.1. นำหลอดทดลองเอียงทำมุม 30 องศากับพื้นโต๊ะค่อยๆ หยด conc H2SO4 ไหลลงข้างๆ ประมาณ 7-8 หยด

9.1.1.1. สังเกตจะเกิดวงแหวนสีนำ้ตาลระหว่างรอยต่อของสาารรทั้ง 2

10. นำเข้าเครื่องหมุนเหวี่ยง แยก centrifugate ทิ้งไป

11. สังเกตตะกอนขาวของ barium sulfate

12. การทดสอบหมู่ซัลเฟต

12.1. 1.นำ Na2SO4 5หยด ใส่ในหลอดทดลอง/ใส่ 1M BaCl2 2 หยด

12.2. 2.สังเกตตะกอนขาวของ barium sulfate

12.3. 3.นำเข้าเครื่องหมุนเหวี่ยง แยก centrifugate ทิ้งไป

12.4. New node

12.4.1. 4.หยด6M HCl 5หยด ลงบนตะกอน ไม่ละลาpใน HCl

13. อุปกรณ์ืการทดลอง

13.1. หลอดทดลอง

13.2. แท่งแก้วกวน

13.3. นำ้กลั่น

13.3.1. อ่างน้ำเดือด

13.4. เครื่อง centrifugate

13.5. กระดาษลิตมัส