การวิเคราะห์หาแอนไอออน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การวิเคราะห์หาแอนไอออน by Mind Map: การวิเคราะห์หาแอนไอออน

1. 1.นำสารละลาย Na2HPO4 5 หยด ใส่ในหลอดทดลอง/เติม conc HNO3 3หยด/(NH4)2MoO4 5 หยด

2. 1.นำสารละลาย Na2B4O7 10 หยด

2.1. ใส่ในชามระเหย ระเหยจนแห้ง ทิ้งให้เย็น

2.1.1. หยด conc H2SO4 2-3 หยด คนใส่ CH3OH 2-3 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร

2.1.1.1. คนให้ทั่ว จุดไฟ สักเกตเปลวไฟสีเขียว

3. อุ่นใน water bath 2-3 นาที

3.1. สังเกตตะกอนเหลือง

4. หยด6M HCl 5หยด ลงบนตะกอน ไม่ละลาpใน HCl

5. 1.นำสนาละลาย NaNO3 มา 5 หยด ใส่ในหลอดทดลอง/เติม 3 M H2SO4 2หยด เพื่อทำให้เป็นกรด /ใส่สารละลาย FeSO4 5หยด

5.1. เขย่าให้เข้ากัน

5.1.1. นำหลอดทดลองเอียงทำมุม 30 องศากับพื้นโต๊ะค่อยๆ หยด conc H2SO4 ไหลลงข้างๆ ประมาณ 7-8 หยด

5.1.1.1. สังเกตจะเกิดวงแหวนสีนำ้ตาลระหว่างรอยต่อของสาารรทั้ง 2

6. นำเข้าเครื่องหมุนเหวี่ยง แยก centrifugate ทิ้งไป

7. สังเกตตะกอนขาวของ barium sulfate

8. การทดสอบหมู่ซัลเฟต

8.1. 1.นำ Na2SO4 5หยด ใส่ในหลอดทดลอง/ใส่ 1M BaCl2 2 หยด

8.2. 2.สังเกตตะกอนขาวของ barium sulfate

8.3. 3.นำเข้าเครื่องหมุนเหวี่ยง แยก centrifugate ทิ้งไป

8.4. New node

8.4.1. 4.หยด6M HCl 5หยด ลงบนตะกอน ไม่ละลาpใน HCl

9. การทดสอบบอเรต

9.1. 2.ใส่ในชามระเหย ระเหยจนแห้ง ทิ้งให้เย็น

9.2. 3.หยด conc H2SO4 2-3 หยด คนใส่ CH3OH 2-3 ลูกบาศก์เซ็นติเมต

9.3. 4.คนให้ทั่ว จุดไฟ สักเกตเปลวไฟสีเขียว

10. การทดสอบหมู่ฟอสเฟต

10.1. 3.สังเกตตะกอนเหลือง

10.2. 2.อุ่นใน water bath 2-3 นาท

11. การวิเราะห์ไนเตรต

11.1. 2.เขย่าให้เข้ากัน

11.2. 3.นำหลอดทดลองเอียงทำมุม 30 องศากับพื้นโต๊ะค่อยๆ หยด conc H2SO4 ไหลลงข้างๆ ประมาณ 7-8 หยด

11.3. 4.สังเกตจะเกิดวงแหวนสีนำ้ตาลระหว่างรอยต่อของสาารรทั้ง 2

12. อุปกรณ์ืการทดลอง

12.1. หลอดทดลอง

12.2. แท่งแก้วกวน

12.3. นำ้กลั่น

12.3.1. อ่างน้ำเดือด

12.4. เครื่อง centrifugate

12.5. กระดาษลิตมัส

13. วัตถุประสงค์

13.1. เพื่อศึกษาปฏิกิริยาของแอนไอออนบางตัว

13.2. เพื่อศึกษาวิธีวิเคราะห์หมู่ไอออนคุณสมบัติเฉพาะ