Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

การแยกสลายด้วยไฟฟ้า by Mind Map: การแยกสลายด้วยไฟฟ้า
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

การแยกสลายด้วยไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

ศึกษาการแยกสลายด้วยไฟฟ้าของน้ำ

ศึกษาหลักการของกระบวนการแยกสลายด้วยไฟฟ้า

หาน้ำหนักอะตอมของ Cu ด้วยกระบวนการแยกสลายสารด้วยไฟฟ้า

ปริมาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้น

Q= It

Q= ปริมาณไฟฟ้า(คูลอมบ์)

I=กระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ในวงจร(แอมแปร์)

t= เวลาที่กระแสไฟฟ้าอยู่ในวงจร(วินาที)

ส่วนประกอบต่างๆของเซลล์ไฟฟ้า

เรียกว่า เซลล์อิเล็กโทรไลต์

ขั้วไฟฟ้า

ขั้วแคโทด

ขั้วแอโนด

สารละลายอิเล็กโทรไลต์

Lab นี้ใช้สารละลายกรดซัลฟุริก

มีสมบัตินำไฟฟ้าได้ดี

สะพานไอออน, ทำหน้าที่ แลกเปลี่ยนไอออนของปฎิกิริยาเคมี

เป็นตัวกลางให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านตัวนำไฟฟ้าได้, กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วแคโทดไปแอโนด

แหล่งให้พลังงาน

ให้พลังงานเพื่อทำให้ปฎิกิริยาเคมีสามารถเกิดขึ้นได้

เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

แอมป์มิเตอร์100x2mA

ขั้วไฟฟ้า

แคโทด, ขั้วที่เกิดปฎิกิริยา Reduction

แอโนด, ขั้วที่เกิดปฎิกิริยา Oxidation

คือ การทำให้เซลล์ไฟฟ้าที่มีค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เป็นลบ สามารถเกิดปฎิกิริยาได้ โดยอาศัยแหล่งพลังงานจากภายนอก

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

เกิดปฎิกิริยาเคมีขึ้น

การทดลอง

1.นำลวดทองแดงและลวดนิโครมมาขัดให้สะอาดด้วยกระดาทรายแล้วนำไปชั่งให้รู้น้ำหนักที่แน่นอน บันทึกน้ำหนัก 2.จัดตั้งอุปกรณ์โดยนำลวดทองแดงและลวดนิดครมมาสอดเข้ามราปลายบิวเรตที่คว่ำอยู่ในบีกเกอร์ขนาด 250 ลบ.ซม. ดดยให้ปลายลวดทองแดงเสมอกับปลายลวดนิโครม 3เติมสารละลาย 0.5Mของซัลฟุริก จำนวน 150 ลบ.ซม. ลงในบีกเกอร์ 4.ดูดสารละลายกรดในบีกเกอร์ให้เข้ามาอยู่ในบิวเรต โดยการไขก๊อกปิดเปิดของบิวเรตแล้วใช้ลูกยางดูดสารละลายจนกระทั่งได้ระดับสารละลายกรดในบิวเรตที่ขีดปริมาตร 40-50 ลบ.ซม.บันทึกระดับที่แน่นอน 5.ใช้คลิปที่ต้อเข้าขั้วลบของเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงคีบเข้ากับลวดนิโครม และคลิปที่ต่อผ่านแอมป์มิเตอร์คีบเข้าที่ลวดทองแดง 6.จ่ายไฟ ปรับปุ่มของตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ จนอ่านค่าได้ 200 mA เกิดก๊าซไฮโดรเจนที่ลวดนิโครมและเกิดตะกอนทองแดง 7.หลังจากเก็บก๊าซได้ปริมาตร 30-35ลบ.ซม.แล้วให้หยุดทำการทดลองพร้อมทั้งหยุดจับเวลา 8.อ่านระดับของสารละลายที่เหลืออยู่ในบิวเรต วัดความสูงของสารละลายที่เหลือในบิวเรตโดยใช้ไม้บรรทัด และเวลาที่ใช้ในการทดลอง บันทึกล 9.นำลวดทองแดงไปทำความสะอาดแล้วนำไปชั่ง บันทึกผล 10. วัดอุณหภูมิและความดัน บันทึกผล 11.ทำการทดลองซ้ำ แต่เปลี่ยนสารละลาย0.5 Mของซัลฟุริก 12.คำนวณหาน้ำหนักอะตอมของทองแดงจากปริมาณไฟฟ้าและปริมาณก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดขึ้น หาความผิดพลาดร้อยละของน้ำหนักอะตอมทองแดงโดยเทียบกับค่าจริงซึ่งมีค่าเท่ากับ 63.55      

อุปกรณ์และสารเคมี

บีกเกอร์ขนาด 250 ลบ.ซม

กระบอกตวง 50 ลบ.ซม

บิวเรตขนาด 50 ลบ.ซม

ขั้วไฟฟ้าที่ทำด้วยลวดนิโครมที่มีหลอดหุ้ม

ขั้วไฟฟ้าที่ทำด้วยลวดทองแดง

นาฬิกาจับเวลา

แอมป์มิเตอร์

เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

ไม้บรรทัด

สารเคมี

กรดซัลฟุริก ความเข้มข้น 0.5 M