Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

การแยกสลายด้วยไฟฟ้า by Mind Map: การแยกสลายด้วยไฟฟ้า
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

การแยกสลายด้วยไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

ศึกษาการแยกสลายด้วยไฟฟ้าของน้ำ

ศึกษาหลักการของกระบวนการแยกสลายด้วยไฟฟ้า

หาน้ำหนักอะตอมของ Cu ด้วยกระบวนการแยกสลายสารด้วยไฟฟ้า

ปริมาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้น

Q= It

ส่วนประกอบต่างๆของเซลล์ไฟฟ้า

เรียกว่า เซลล์อิเล็กโทรไลต์

ขั้วไฟฟ้า

สารละลายอิเล็กโทรไลต์

แหล่งให้พลังงาน

ขั้วไฟฟ้า

คือ การทำให้เซลล์ไฟฟ้าที่มีค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เป็นลบ สามารถเกิดปฎิกิริยาได้ โดยอาศัยแหล่งพลังงานจากภายนอก

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

เกิดปฎิกิริยาเคมีขึ้น

การทดลอง

1.นำลวดทองแดงและลวดนิโครมมาขัดให้สะอาดด้วยกระดาทรายแล้วนำไปชั่งให้รู้น้ำหนักที่แน่นอน บันทึกน้ำหนัก 2.จัดตั้งอุปกรณ์โดยนำลวดทองแดงและลวดนิดครมมาสอดเข้ามราปลายบิวเรตที่คว่ำอยู่ในบีกเกอร์ขนาด 250 ลบ.ซม. ดดยให้ปลายลวดทองแดงเสมอกับปลายลวดนิโครม 3เติมสารละลาย 0.5Mของซัลฟุริก จำนวน 150 ลบ.ซม. ลงในบีกเกอร์ 4.ดูดสารละลายกรดในบีกเกอร์ให้เข้ามาอยู่ในบิวเรต โดยการไขก๊อกปิดเปิดของบิวเรตแล้วใช้ลูกยางดูดสารละลายจนกระทั่งได้ระดับสารละลายกรดในบิวเรตที่ขีดปริมาตร 40-50 ลบ.ซม.บันทึกระดับที่แน่นอน 5.ใช้คลิปที่ต้อเข้าขั้วลบของเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงคีบเข้ากับลวดนิโครม และคลิปที่ต่อผ่านแอมป์มิเตอร์คีบเข้าที่ลวดทองแดง 6.จ่ายไฟ ปรับปุ่มของตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ จนอ่านค่าได้ 200 mA เกิดก๊าซไฮโดรเจนที่ลวดนิโครมและเกิดตะกอนทองแดง 7.หลังจากเก็บก๊าซได้ปริมาตร 30-35ลบ.ซม.แล้วให้หยุดทำการทดลองพร้อมทั้งหยุดจับเวลา 8.อ่านระดับของสารละลายที่เหลืออยู่ในบิวเรต วัดความสูงของสารละลายที่เหลือในบิวเรตโดยใช้ไม้บรรทัด และเวลาที่ใช้ในการทดลอง บันทึกล 9.นำลวดทองแดงไปทำความสะอาดแล้วนำไปชั่ง บันทึกผล 10. วัดอุณหภูมิและความดัน บันทึกผล 11.ทำการทดลองซ้ำ แต่เปลี่ยนสารละลาย0.5 Mของซัลฟุริก 12.คำนวณหาน้ำหนักอะตอมของทองแดงจากปริมาณไฟฟ้าและปริมาณก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดขึ้น หาความผิดพลาดร้อยละของน้ำหนักอะตอมทองแดงโดยเทียบกับค่าจริงซึ่งมีค่าเท่ากับ 63.55      

อุปกรณ์และสารเคมี

บีกเกอร์ขนาด 250 ลบ.ซม

กระบอกตวง 50 ลบ.ซม

บิวเรตขนาด 50 ลบ.ซม

ขั้วไฟฟ้าที่ทำด้วยลวดนิโครมที่มีหลอดหุ้ม

ขั้วไฟฟ้าที่ทำด้วยลวดทองแดง

นาฬิกาจับเวลา

แอมป์มิเตอร์

เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

ไม้บรรทัด

สารเคมี