อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี by Mind Map: อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อศึกษาการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

1.2. เพื่อหากฎอัตราของปฏิกิริยาระหว่างไอออนเปอร์ออกซิไดซัลเฟตและไอออนไอโอไดด์

1.3. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาและหาค่าพลังงงานกระตุ้นของปฏิกิริยา

1.4. เพื่อศึกษาผลของารตัวเร่ง

2. หลักการ

2.1. จลนพลศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา และกลไกลการเกิดปฏิกิริยา อัตราการเกิดปฏิกิริยาวัดได้จากการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารต่อหน่วยเวลา นิยมวัดเป็นหน่วย โมล/ลิตร ต่อวินาที

2.2. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา

2.2.1. ธรรมชาติของสารตั้งต้น

2.2.2. ความเข้มข้นของสารตั้งต้น

2.2.3. อุณหภูมิ

2.2.4. ตัวเร่ง

2.3. สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยากับความเข้มข้นของสารตั้งต้น

2.3.1. Rate= ค่าคงที่คูณด้วยผลคูณของความเข้มข้นของสารตั้งต้นยกกำลังด้วยอันดับของปฏิกิริยา

3. อุปกรณ์และสารเคมี

3.1. โพแทสเซียมไอโอไดด์ 0.200M

3.2. แอมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต 0.100M

3.3. โพแทสเซียมคลอไรด์ 0.200M

3.4. แอมโมเนียมซัลเฟต 0.100 M

3.5. โซเดียมไทโอซัลเฟต 0.005 M

3.6. น้ำแป้ง 1%

3.7. คอปเปอร์(||) ซัลเพฃฟต 0.1 M

3.8. ปิเปตขนาด 10 ลบ.ซม.

3.9. ขวดรูปชมพู่

3.10. เทอร์โมมิเตอร์

3.11. นาฬิกาจับเวลา

4. วิธีการทดลอง

4.1. ตอนที่1 ผลของความเข้มข้น ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา และการหากฎอัตรา

4.2. ตอนที่2 ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา และหาค่าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา

4.3. ตอนที่3 ผลของตัวเร่ง