ปฏิบัติการที่1 ความร้อนของปฏิกิริยา by Mind Map: ปฏิบัติการที่1 ความร้อนของปฏิกิริยา
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

ปฏิบัติการที่1 ความร้อนของปฏิกิริยา

หลักการ

แคลอริเมตริ

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความร้อยในปฏิกิริยาในแง่ความร้อน

ปฏิกิริยาเคมี

ปฏิกิริยาคายความร้อน (exothermic reaction), พลังงานภายในที่เปลี่ยนแปลง เป็นลบ, ค่าเอนทาลปีที่เปลี่ยนแปลง เป็นลบ

ปฏิกิริยาดูดความร้อน (endothermic reaction), พลังงานภายในที่เปลี่ยนแปลง เป็น บวก, ค่าเอนทาลปีที่เปลี่ยนแปลง เป็น บวก

การวัดปริมาณความร้อน (q)

กำหนดให้ปริมาตรคงที่, บริมาณความร้อน = พลังงานภายในที่เปลี่ยนแปลง

กำหนดให้ความดันคงที่, ปริมาณความร้อน = ค่าเอนททาลปีที่เปลี่ยนแปลง

การทดลอง

สารเคมี

HCl

NaOH

อุปกรณ์

เทอร์โมเตอร์

แท่งกวนแบบวงแหวน

ถ้วยพลาสติกหุ้มด้วยโฟม

บีกเกอร์ ขนาด 50 ลบ.ซม.

บีกเกอร์ ขนาด 400 ลบ.ซม.

ปิเปต ขนาด 1 ลบ.ซม.

วิธีการทดลอง

ตอนที่ 1 การหาค่าความร้อนจำเพาะของแคลอรรมิเตอร์, ชั่งน้ำหนักแคลอริมิเตอร์, ตวงน้ำเย็น 25 ลบ.ซม. เทลงในแคลอริมิเตอร์ ชั่งน้ำหนัก วัดอุณหภูมิ, เทน้ำร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิปกติ 40 องศาเซลเซียส ปริมาณ 25 ลบ.ซม. ลงในแคลอริมิเตอร์ กวนตลอดเวลา และบันทึกอุณหภูมิทุก 10 วินาที, ชั่งน้ำหนักแคลอริมิเตอร์รวมทั้งน้ำร้อนที่เติม และคำนวณหาความร้อนจำเพาะของแคลอริมิเตอร์, ทำการทดลองซ้ำ หากได้ผลต่างกันมากให้ทำการทดลองจนได้ผลใกล้เคียงกัน

ตอนที่ 2 หาค่าความร้อนจากปฏิกิริยาสะเทิน, ไข 5 M HCl จากบิวเรต จำนวน 24 ลบ.ซม. ลงในแคลอริมิเตอร์ แล้ว ปิเปตน้ำกลั่น 1.00 ลบ.ซม. เติมลงในแคลอริมิเตอร์ บันทึกอุณหภูมิ, ตวง 5 M NaOH จำนวน 25 ลบ.ซม., เท NaOH ลงในแคลอริมิเตอร์ ปิดผา กวนตลอดเวลา และบันทึกอุณหภูมิ, ชั่งน้ำหนักแคลอริมิเตอร์รวมทั้งสารละลาย และคำนวณหาค่าความร้อนจำเพาะของแคลอริมิเตอร์, ทำการทดลองซ้ำ, นำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณหาความร้อนของปฏิกิริยาสะเทิน

ตอนที่ 3 การหาความเข้มข้นของกรดแก่, รับสารตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่, ทำการทดลองเช่นเดียวกับตอนที่ 2 แต่ใช่สารตัวอย่างแทนกรด HCl, คำนวณหาความเข้มข้นของสารตัวอย่าง

วัตถุประสงค์

เพื่อหาค่าความจุความร้อนของแคลอริมิเตอร์

เพื่อหาค่าความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดแก่กับเบสแก่

การคำนวณ

ความร้อนที่แคลอริมิเตอร์ได้รับ

H = CxT, H คือ ปริมารความร้อน (แคลอรี), C คือ ความจุความร้อนขอแคลอริมิเตอร์, T คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง (องศาเซลเซียส)

ความร้อนที่สารละลายได้รับ

H = CxT, H คือ ปริมารความร้อน (แคลอรี), C คือ ความจุความร้อนของสารละลาย, T คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง (องศาเซลเซียส)

ค่าความร้อนของแคลอริมิเตอร์

H = TxCxW, H คือ ปริมารความร้อน (แคลอรี), T คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง (องศาเซลเซียส), C คือ ความจุความร้อนของน้ำ = 1 แคลอรี/กรัม.องศาเซลเซี่ยล, "W คือ น้ำหนักของน้ำ (กรัม)

Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Sign In