ปฎิบัติการที่2 อัตราการเกิดปฏิกิริยา (Reaction Rates)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฎิบัติการที่2 อัตราการเกิดปฏิกิริยา (Reaction Rates) by Mind Map: ปฎิบัติการที่2  อัตราการเกิดปฏิกิริยา (Reaction  Rates)

1. การทดลองตอนที่ 1 ผลของความเข็มข้นต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

1.1. ปฏิบัติการที่ 1

1.1.1. 1.ใช้ปิเปตที่สะอาดที่สะอาดูดสารละลายแล้วใส่ในขวดรูปชมพู่ ใช้ปิเปตอีกอันหนึ่งดูดสารละลาย โซเดียมไทโอซัลเฟต ใส่ในขวดรูปชมพู่แล้วเติมนำแป้งลงไป 10 หยด เขย่าให้ผสมกัน

1.1.2. 2.ใส่เทอร์โมมิเตอร์ในขวดรูปชมพู่

1.1.3. 3. ใช้ปิเปตที่สะอาดดูดสารละลาย แอมดมเนียมเปอรืซัลเฟตใส่ลงในขวดรูปชมพู่

1.1.4. 4.เทสารละลายในขวดรูปชมพู่แล้วเขย่าแรงๆพร้อมจับเวลา

1.2. ปฏิบัติการที่2

1.2.1. 1.ทำการทดลองซำเช่นเดียวกับปฏิบัติการที่ 1 แต่เปลี่ยนความเข้มข้น

1.2.2. 2.หาอันดับปฏิกิริยาและค่าคงที่ที่อุณหภูมิห้อง

2. การทดลอตอนที่ 3 ผลของตัวเร่ง

2.1. 1.กำหนดให้ความเข้มข้นของสารคงที่และอุณหภูมิคงที่

2.2. 2.แต่เติมคอปเปอร์ซัลเฟตลงในขวดรูปชมพู่ซึ่งมีสารละลาย แอมโมเนียนซัลเฟตอยู่

2.3. 3.นำขวดรูปชมพู่ทั้ง 2 มาผสมกัน และทำการทดลองเช่นเดียวกับตอนที่ 1

3. อุปกรณ์

3.1. ปิเปต ขนาด 10 ลบ.ซม.

3.2. ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250ลบ.ซม.และ 50ลบ.ซม. อย่างละ 5 ใบ

3.3. เทอร์โมมิเตอร์

3.4. นาฬิกาจับเวลา

4. สารเคมี

4.1. โพแทสเซียมไอโอไดด์ 0.200 M

4.2. แอมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต 0.100 M

4.3. โพแทสเซียมคลอไรด์ 0.200 M

4.4. แอมโมเนียมซัลเฟต 0.100 M

4.5. โซเดียมไทโอซัลเฟต 0.005 M

4.6. 1% น้ำแป้ง (เตรียมใหม่ๆก่อนใช้)

4.7. คอปเปอร์(II)ซัลเฟต 0.1 M

5. การทดลอง

5.1. การทดลองตอนที่ 2 ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

5.1.1. 1.กำหนดให้ความเข้มข้นของสารคงที่ อุณหภูมิประมาณ 15 องศา

5.1.2. 2.บันทึกเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่างๆ