ปฎิบัติการที่1 ความร้อนของปฎิกิริยาเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฎิบัติการที่1 ความร้อนของปฎิกิริยาเคมี by Mind Map: ปฎิบัติการที่1 ความร้อนของปฎิกิริยาเคมี

1. อุปกรณ์

1.1. เทอร์โมมิเตอร์

1.2. แท่งกวนแบบวงแหวน

1.3. ถ้วยพลาสติกหุ้มด้วยโฟม

1.4. บีกเกอร์ขนาด 400 และ50 ลบ.ซม

1.5. ปิเปตขนาด 1 ลบ.ซม

2. สารเคมี

2.1. กรดHCl ความเข้มข้น 5 M

2.2. NaOH ความเข้มข้น 5M

3. วิธีการทดลอง

3.1. ตอนที่1 การหาค่าความร้อนจำเพาะของแคลอริมิเตอร์

3.2. 1.นำแคลอริมิเตอร์ชั่งและบันทึกน้ำหนัก

3.3. 2.ตวงน้ำเย็นด้วยกระบอกตวงแล้วเทลงในแคลอริมิเตอร์ชั่งและวัดอุณหภูมิ

3.4. 3.ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำร้อนที่ต้มไว้เมื่ออุณหภูมิน้ำร้อน ภายในแคลอริมิเตอร์ประมาณ 40 องศาเซลเซียล ปิดฝาแล้วกวนตลอดเวลา

3.5. 4.ชั่งแคลอริมิเตอร์รวมทั้งน้ำร้อนที่เติมลงไป

4. ตอนที่ 2 หาค่าความร้อนจากปฎิกิริยาสะเทิน

4.1. 1.ไขสารละลาย 5M HCl จากบิวเรตและใช้ปิเปตดูดน้ำกลั่นติมลงไปในแคลอริมิเตอร์

4.2. 2.ใช้กระบอกตวง ตวง5M NaOH

4.3. 3.เทสารละลายเบสลงในแคลอริมิเตอร์ปิดฝาแล้วคนตลอดเวลา

4.4. 4.ชั่งแคลอรมิเตอร์เพื่อหาน้ำหนักและอุณหภูมิของสารละลายผสม

5. ตอนที่ 3 การหาความเข้มข้นของกรดแก่

5.1. 1.นำสารละลายกรดตัวอย่างบันทึกหมายเลขและสูตรเคมี

5.2. 2.ทำการทดลองตามการทดลองที่2 แต่ใช้ สารละลายกรดตัวอย่างแทน5M HCl

5.2.1. New node

5.3. 3.คำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายกรดตัวอย่าง

6. New node