ปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง สมดุลเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง สมดุลเคมี

1. สมดุลไดนามิก

1.1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและย้อนกลับเท่ากัน

1.2. เกิดสถานะสมดุล

2. อัตราการเกิดปฏิกิริยา

2.1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะลดลงเรื่อยๆ

2.2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับจะสูงขึ้น

3. หลักเลอชาเตลิเยร์

3.1. ถ้ารบกวนสมดุล ระบบจะเสียสมดุลแล้วปรับเข้าสู่สมดุลใหม่

3.2. เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ทำให้การรบกวนลดลง

4. วัตถุประสงค์

4.1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของสถานะสมดุล

4.2. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

5. การแทนที่ของโมเลกุล

5.1. โมเลกุลของน้ำบางโมเลกุลจะถูกแทนที่โดยโมเลกุลแอลกอฮอล์หรืออะซิโทนและคลอไรด์ไอออน

6. ขั้นตอนการทดลอง

6.1. ตอนที่ 1 สถานะสมดุล

6.2. ตอนที่ 2 ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

6.3. ตอนที่ 3 ผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล

7. สถานะสมดุล

7.1. สมบัติทางกายภาพของระบบจะคงที่

7.2. ระบบจะไม่หยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

7.3. ระบบจะเข้าสู่สมดุลช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอัตราการเกิดปฏิกิริยา