ปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง สมดุลเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง สมดุลเคมี

1. อัตราการเกิดปฏิกิริยา

1.1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะลดลงเรื่อยๆ

1.2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับจะสูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของสถานะสมดุล

2.2. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

3. การแทนที่ของโมเลกุล

3.1. โมเลกุลของน้ำบางโมเลกุลจะถูกแทนที่โดยโมเลกุลแอลกอฮอล์หรืออะซิโทนและคลอไรด์ไอออน

4. ขั้นตอนการทดลอง

4.1. ตอนที่ 1 สถานะสมดุล

4.2. ตอนที่ 2 ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

4.3. ตอนที่ 3 ผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล

5. สมดุลไดนามิก

5.1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและย้อนกลับเท่ากัน

5.2. เกิดสถานะสมดุล

6. หลักเลอชาเตลิเยร์

6.1. ถ้ารบกวนสมดุล ระบบจะเสียสมดุลแล้วปรับเข้าสู่สมดุลใหม่

6.2. เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ทำให้การรบกวนลดลง

7. สถานะสมดุล

7.1. สมบัติทางกายภาพของระบบจะคงที่

7.2. ระบบจะไม่หยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

7.3. ระบบจะเข้าสู่สมดุลช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอัตราการเกิดปฏิกิริยา