อัตราการเกิดปฏิกริยา (Reaction Rates)

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อัตราการเกิดปฏิกริยา (Reaction Rates) by Mind Map: อัตราการเกิดปฏิกริยา    (Reaction Rates)

1. จลนพลศาสตร์(Chemical Kinetics)

1.1. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยา

1.2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาวัดได้จากการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารต่อหน่วยเวลา

2. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

2.1. ธรรมชาติของสารตั้งต้น

2.2. ความเข้มข้นของสารตั้งต้น

2.3. อุณภูมิ

2.4. ตัวเร่ง(catalyst)

3. สมการที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา

3.1. กฎอัตรา

3.2. สมการอาร์เรเนียส

4. การทดลอง

4.1. สารเคมี

4.1.1. โพแทสเซียมไอโอไดด์ 0.200 M

4.1.2. แอมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต 0.100 M

4.1.3. โพแทสเซียมคลอไรด์ 0.200 M

4.1.4. แอมโมเนียมซัลเฟต 0.100 M

4.1.5. โซเดียมไทโอซัลเฟต 0.005 M

4.1.6. คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต 0.100 M

4.1.7. น้ำแป้ง

4.2. อุปกรณ์

4.2.1. ขวดรูปชมพู่(erlenmeyer flask ) ขนาด250 ลบ.ซมและ 50ลบ.ซม อย่างละ 5 ใบ

4.2.2. ปิเปต (pipette) ขนาด 10 ลบ.ซม

4.2.3. เทอร์โมมิเตอร์

4.2.4. นาฬิกาจับเวลา

5. วิธีการทดลอง

5.1. ตอนที่ 1 ผลของความเข้มข้นต่ิอัตราการเกิดปฎิกริยา และการหากฎอัตรา

5.1.1. ปฎิกริยาที่ 1

5.1.2. ปฎิกริยาที่ 2-5

5.1.3. ตารางที่ 1

5.2. ตอนที่ 2 ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฎิกริยา และหาค่าพลังงานกะตุ้นของปฏิกริยา

5.3. ตอนที่ 3 ผลของตัวเร่ง