Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า by Mind Map: ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาหลักการของกระบวนการการแยกสลายด้วยไฟฟ้า

2.เพื่อการศึกษาวิธีการแยกสลายด้วยไฟฟ้าของน้ำ

3.เพื่อหาน้ำหนักอะตอมของทองแดงโดยวิธีการแยกสลายด้วยไฟฟ้า

อุปกรณ์

1.บีกเกอร์

2.กระบอกตวง

3.บิวเรต

4.ขั้วไฟฟ้าทำด้วยลวดนิโครมที่มีหลอดหุ้ม

5.ขั้วไฟฟ้าทำด้วยลวดทองแดง

6.นาฬิกาจับเวลา

7.เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

8.แอมป์มิเตอร์

9.ไม้บรรทัด

วิธีการทดลอง

1.นำลวดนิโครมและทองแดงขัดแล้วชั่งน้ำหนักบันทึกผล

2.งอลวดทองแดงและนิโครมจากนั้นนำมาสอดเข้าที่ปลายบิวเรตที่คว่ำอยู่ในบีกเกอร์โดยปลายลวดทั้งสองเสมอกัน

3.เติมกรดซัลฟุริกลงบีกเกอร์ แล้วดูดสารละลายกรดในบีกเกอร์ให้เข้าไปอยู่ในบิวเรต บันทึกระดับความสูง

4.ใช้คลิปที่ต่อเข้ากับขั้วลบของเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงคีบเข้าที่ลวดนิโครมและคลิปที่ต่อผ่านแอมป์มิเตอร์คีบเข้าที่ลวดทองแดง แล้วจ่ายไฟฟ้ให้ระบบพร้อมกับเริ่มจับเวลาทันที

5.ปรับปุ่มของตัวต้านทานที่ปรับค่าได้จนเข็มของแอมแปร์ได้ 200mA ในขั้นนี้สังเกตก๊าซไฮโดรเจนเกิดขึ้นที่นิโครม ควบกระแสไฟฟ้าให้คงที่เก็บก๊าซให้ได้ 30-35 ลูกบาศ์กเซนติเมตร เมื่อถึงปิดกระแสไฟฟ้าและหยุดเวลาแล้วอ่านค่าของสารละลายที่เหลือในบิวเรต บันทึกความสูงเวลา

6.นำลวดทองแดงไปล้างแล้วเช็ดให้แห้งแล้วชั่งน้ำหนักแล้วบันทึกผล วัดอุณหภูมิและความดันในห้องปฎิบัติการแล้วบันทึกผล

7.ทดลองซ้ำในข้อ1-6

8.คำนวณหาน้ำหนักอะตอมทองแดงจากปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ คำนวณหาน้ำหนักอะตอมทองแดงจากปริมาตรก๊าซไฮโดรเจนที่เกิด หาความผิดพลาดร้อยละของน้ำหนักอะตอมทองแดง

สรุปผลการทดลอง

1.น้ำหนักอะตอมของทองแดงจากการทดลองได้ผลดังนี้

1.1น้ำหนักอะตอมทองแดงจากการใช้ปริมาณไฟฟ้าในการคำนวณได้ค่าเท่ากับ 58.75 คิดเป็นความผิดพลาดร้อยละ 5.64

1.2 น้ำหนักอะตอมทองแดงจากการใช้ปริมาตรก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นในการคำนวณได้ค่าเท่ากับ 64.03 คิดเป็นความผิดพลาดร้อยละ 2.73

สารเคมี

กรดซัลฟุริก ความเข้มข้น 0.5 M