ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า by Mind Map: ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า

1. วัตถุประสงค์

1.1. 1.เพื่อศึกษาหลักการของกระบวนการการแยกสลายด้วยไฟฟ้า

1.2. 2.เพื่อการศึกษาวิธีการแยกสลายด้วยไฟฟ้าของน้ำ

1.3. 3.เพื่อหาน้ำหนักอะตอมของทองแดงโดยวิธีการแยกสลายด้วยไฟฟ้า

2. อุปกรณ์

2.1. 1.บีกเกอร์

2.2. 2.กระบอกตวง

2.3. 3.บิวเรต

2.4. 4.ขั้วไฟฟ้าทำด้วยลวดนิโครมที่มีหลอดหุ้ม

2.5. 5.ขั้วไฟฟ้าทำด้วยลวดทองแดง

2.6. 6.นาฬิกาจับเวลา

2.7. 7.เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

2.8. 8.แอมป์มิเตอร์

2.9. 9.ไม้บรรทัด

3. วิธีการทดลอง

3.1. 1.นำลวดนิโครมและทองแดงขัดแล้วชั่งน้ำหนักบันทึกผล

3.2. 2.งอลวดทองแดงและนิโครมจากนั้นนำมาสอดเข้าที่ปลายบิวเรตที่คว่ำอยู่ในบีกเกอร์โดยปลายลวดทั้งสองเสมอกัน

3.3. 3.เติมกรดซัลฟุริกลงบีกเกอร์ แล้วดูดสารละลายกรดในบีกเกอร์ให้เข้าไปอยู่ในบิวเรต บันทึกระดับความสูง

3.4. 4.ใช้คลิปที่ต่อเข้ากับขั้วลบของเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงคีบเข้าที่ลวดนิโครมและคลิปที่ต่อผ่านแอมป์มิเตอร์คีบเข้าที่ลวดทองแดง แล้วจ่ายไฟฟ้ให้ระบบพร้อมกับเริ่มจับเวลาทันที

3.5. 5.ปรับปุ่มของตัวต้านทานที่ปรับค่าได้จนเข็มของแอมแปร์ได้ 200mA ในขั้นนี้สังเกตก๊าซไฮโดรเจนเกิดขึ้นที่นิโครม ควบกระแสไฟฟ้าให้คงที่เก็บก๊าซให้ได้ 30-35 ลูกบาศ์กเซนติเมตร เมื่อถึงปิดกระแสไฟฟ้าและหยุดเวลาแล้วอ่านค่าของสารละลายที่เหลือในบิวเรต บันทึกความสูงเวลา

3.6. 6.นำลวดทองแดงไปล้างแล้วเช็ดให้แห้งแล้วชั่งน้ำหนักแล้วบันทึกผล วัดอุณหภูมิและความดันในห้องปฎิบัติการแล้วบันทึกผล

3.7. 7.ทดลองซ้ำในข้อ1-6

3.8. 8.คำนวณหาน้ำหนักอะตอมทองแดงจากปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ คำนวณหาน้ำหนักอะตอมทองแดงจากปริมาตรก๊าซไฮโดรเจนที่เกิด หาความผิดพลาดร้อยละของน้ำหนักอะตอมทองแดง

4. สรุปผลการทดลอง

4.1. 1.น้ำหนักอะตอมของทองแดงจากการทดลองได้ผลดังนี้

4.1.1. 1.1น้ำหนักอะตอมทองแดงจากการใช้ปริมาณไฟฟ้าในการคำนวณได้ค่าเท่ากับ 58.75 คิดเป็นความผิดพลาดร้อยละ 5.64

4.1.2. 1.2 น้ำหนักอะตอมทองแดงจากการใช้ปริมาตรก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นในการคำนวณได้ค่าเท่ากับ 64.03 คิดเป็นความผิดพลาดร้อยละ 2.73

5. สารเคมี

5.1. กรดซัลฟุริก ความเข้มข้น 0.5 M