Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า by Mind Map: ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาหลักการของกระบวนการการแยกสลายด้วยไฟฟ้า

2.เพื่อการศึกษาวิธีการแยกสลายด้วยไฟฟ้าของน้ำ

3.เพื่อหาน้ำหนักอะตอมของทองแดงโดยวิธีการแยกสลายด้วยไฟฟ้า

อุปกรณ์

1.บีกเกอร์

2.กระบอกตวง

3.บิวเรต

4.ขั้วไฟฟ้าทำด้วยลวดนิโครมที่มีหลอดหุ้ม

5.ขั้วไฟฟ้าทำด้วยลวดทองแดง

6.นาฬิกาจับเวลา

7.เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

8.แอมป์มิเตอร์

9.ไม้บรรทัด

วิธีการทดลอง

1.นำลวดนิโครมและทองแดงขัดแล้วชั่งน้ำหนักบันทึกผล

2.งอลวดทองแดงและนิโครมจากนั้นนำมาสอดเข้าที่ปลายบิวเรตที่คว่ำอยู่ในบีกเกอร์โดยปลายลวดทั้งสองเสมอกัน

3.เติมกรดซัลฟุริกลงบีกเกอร์ แล้วดูดสารละลายกรดในบีกเกอร์ให้เข้าไปอยู่ในบิวเรต บันทึกระดับความสูง

4.ใช้คลิปที่ต่อเข้ากับขั้วลบของเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงคีบเข้าที่ลวดนิโครมและคลิปที่ต่อผ่านแอมป์มิเตอร์คีบเข้าที่ลวดทองแดง แล้วจ่ายไฟฟ้ให้ระบบพร้อมกับเริ่มจับเวลาทันที

5.ปรับปุ่มของตัวต้านทานที่ปรับค่าได้จนเข็มของแอมแปร์ได้ 200mA ในขั้นนี้สังเกตก๊าซไฮโดรเจนเกิดขึ้นที่นิโครม ควบกระแสไฟฟ้าให้คงที่เก็บก๊าซให้ได้ 30-35 ลูกบาศ์กเซนติเมตร เมื่อถึงปิดกระแสไฟฟ้าและหยุดเวลาแล้วอ่านค่าของสารละลายที่เหลือในบิวเรต บันทึกความสูงเวลา

6.นำลวดทองแดงไปล้างแล้วเช็ดให้แห้งแล้วชั่งน้ำหนักแล้วบันทึกผล วัดอุณหภูมิและความดันในห้องปฎิบัติการแล้วบันทึกผล

7.ทดลองซ้ำในข้อ1-6

8.คำนวณหาน้ำหนักอะตอมทองแดงจากปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ คำนวณหาน้ำหนักอะตอมทองแดงจากปริมาตรก๊าซไฮโดรเจนที่เกิด หาความผิดพลาดร้อยละของน้ำหนักอะตอมทองแดง

สรุปผลการทดลอง

1.น้ำหนักอะตอมของทองแดงจากการทดลองได้ผลดังนี้

สารเคมี

กรดซัลฟุริก ความเข้มข้น 0.5 M