Wat is sociologie?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wat is sociologie? by Mind Map: Wat is sociologie?

1. Sociologische onderzoeksvragen

1.1. hoe kunnen verschillende culturen met elkaar samenleven?

1.2. welke invloed heeft armoede op mensen?

1.3. hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen in deze tijd van snelle ontwikkeling niet achterop raken?

1.4. waarom hebben uit lagere milieus slechtere onderwijskansen dan kinderen hogere milieus?

2. sociologie is de wetenschap van de menselijke samenleving en van haar verschijnselen. Sociologische kennis geeft inzicht in ons eigen gedrag en dat van anderen. sociologie is dus eigenlijk het bestuderen van het functioneren van mensen in de maatschappij en de wisselwerking tussen een individu en zijn sociale omgeving

2.1. De sociologie analyseert, verklaart en beschrijft de interactie tussen mensen, en de structuren en culturen die vanuit deze interactie ontstaan en steeds weer wijzigen.

2.2. sociologie is niet statisch. De samenleving is voortdurend in ontwikkeling en de sociologische onderzoeken en theorievorming sluit bij die ontwikkelingen aan.

3. onderzoeksonderwerpen voor sociologen

3.1. sociale organisatie: cultuur en instituties, zoals gezin, familie, religie, opvoeding, arbeid en politiek

3.2. sociale ongelijkheid: gelaagdheid van de samenleving, denk aan macht en gezag, autoriteit, status, armoede, seksisme en racisme

3.3. sociale veranderingsprocessen: denk aan industrialisatie, individualisering, verstedelijking en modernisering

3.4. afwijkend gedrag: neem bijvoorbeeld de recente discussie over normen en waarden, criminaliteit en stigmatisering

3.5. collectief gedrag: zoals je dat ziet bij stakingen, revoluties en sociale bewegingen

4. Onderwerpen die worden onderzocht

4.1. Interactie

4.1.1. Het gedrag van de een ten opzichte van de ander in hun onderlinge wisselwerking (hoe reageert men op elkaar).

4.2. Cultuur

4.2.1. Alle uitdrukkingen die in de samenleving of in een groep gedeeld worden en aan elkaar overgedragen worden.

4.2.1.1. veronderstellingen

4.2.1.2. opvattingen

4.2.1.3. normen en waarden

4.2.1.4. materiële uitdrukkingen

4.3. Structuur

4.3.1. De manier waarop een samengesteld geheel opgebouwd is.

5. Bronnen

5.1. Wat is sociologie

5.2. http://www.profi-leren.nl/files/llb_dc9_sociologie.pdf

6. factoren die de samenleving vormgeven

6.1. de overheid

6.2. organisaties

6.3. de markt

6.4. de individuele mensen

7. invloeden van de samenleving

7.1. demografische factoren

7.2. religie

7.3. levensbeschouwing

7.4. secularisering

7.5. cultuur

7.6. maatschappelijke klassen

7.7. wereldpolitiek

7.8. landelijke politiek

7.9. politieke stromingen

7.10. economie en welvaart