Centralt innehåll Lgr11 (1)

Vår begreppskarta grupp 10

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Centralt innehåll Lgr11 (1) by Mind Map: Centralt innehåll Lgr11 (1)

1. Kommunicera matematik

1.1. TT:Förstå olika tal och dess funktion för att kunna förklara och konkretisera

1.2. A:Förklara sin uträkning/visa

1.3. G:Förstå geometriska begreppen och dess innebörd

1.4. P:Kunna resonera

1.5. Härleda, konkretisera sin uträkning

1.6. Kunna förklara och resonera och reda ut problem

1.7. Bergepp

2. Taluppfattning & tals användning

2.1. Rationella tal och deras egenskaper.

2.2. Positionssystemet för tal i decimalform.

2.3. Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.

2.4. Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

2.5. Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

2.6. Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

2.7. Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

3. Algebra

3.1. Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

3.2. Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

3.3. Metoder för ekvationslösning.

3.4. Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

3.5. Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

4. Samband och förändring

4.1. Proportionalitet och procent samt deras samband.

4.2. Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

4.3. Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

5. Sannolikhet och statistik

5.1. Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

5.2. Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

5.3. Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

5.4. Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

6. Geometri

6.1. Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

6.2. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

6.3. Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

6.4. Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

6.5. Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

7. Olika representationer av samma tal/värde/summa. Att kunna se matematik som mer än bara siffror och räkning.

7.1. TT: Se och förstå samband mellan konkreta och abstrakta tal

7.2. SF: Kunna se samband och förändringar mellan olika representationer

7.3. G: former och olika sätt att representera lösningar

7.4. A: Kunna använda metoder för ekvationslösning samt se mönster

7.5. P: Använda olika representationer för att lösa problem

8. Problemlösning

8.1. Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

8.2. Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

9. Förståelse för samband mellan räknesätten (Inverser)

9.1. TT: Kunna tillämpa räknesätten och förstå hur de fungerar i relation till olika typer av tal

9.2. A: Bekväm med räknesätten för att kunna lösa ekvationer och förstå formler

9.3. SF:Förstå hur förändringen har skett, proportionellt samband

9.4. SS:Kunna räkna ut sannolikhet och lägesmått

9.5. G:Kunna räkna ut omkrets, area, volym

9.6. P:Modifiera och omvalda recept från tex färre till fler portioner

10. Symboler och dess betydelse

10.1. Förstår symbolerna och kan använda dem

11. Formelförståelse

11.1. TT: Tals betydelse samt olika symbolers egenskaper

11.2. A: Förståelse om formlers funktioner i olika sammanhang

11.3. G: Formel för att räkna ut arean på en cirkeln ( π⋅r2 )

11.4. P: Veta när formler kan användas och pröva sig fram

12. Likhetstecken är "samma värde"