Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

การวิเคราะห์แอนไอออนบางชนิด by Mind Map: การวิเคราะห์แอนไอออนบางชนิด
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

การวิเคราะห์แอนไอออนบางชนิด

อุปกรณ์การทดลอง

หลอดทดลอง

แท่งแก้วกวน

น้ำกลั่น

เครื่องเซนตริฟิวส์

กระดาษอินดิเคเตอร์

กระดาษลิตมัส

นำสารละลายตัวอย่างมา 5หยด ใส่ในหลอดทดลองแล้วเติม กรดวัลฟูริก 3โมล/ลิตร 2หยด เขย่าให้สารละลายผสมกันเอียงหลอดทำมุม 30 อาศากับพื้น ค่อยๆหยด conc.กรดซัลฟูริกให้ไหลลงช้าทีละหยด ประมาณ6-8หยดเกิดเป็นชั้นใต้ผิวของสารละลายให้ตั้งหลอดตรงชั่วขณะหนึ่งจะเกิดวงแหวนสีน้ำตาลขึ้นตรงรอยต่อระหว่างของเหลวทั้งสองแสดงว่ามีหมู่แอนไอออนไนเตรตอยู่

รีเอเจนต์

ความหมาย

สารเคมีที่ทำให้เกินตะกอน

รีเอเจนต์ที่ใช้ทดสอบแอนไอออนกลุ่มที่1-3

กลุ่มที่1 หมู่ซัลเฟต, แบเรียมคลอไรด์ในสารละลาย dil. แอมโนเนียมไฮดรอกไซด์

กลุ่มที่2 หมู่แฮล์ไลด์, ซิลเวอร์ไนเตรตในสารละลาย dil. กรดไนตริก

กลุ่มที่3 หมู่ไนเทรต, ไม่มี(ใช้การทดสอบฉพาะ)

ทำเหมือนการโบรไมด์และไอโอไดด์ไอออนแต่เมื่อถึงขั้นตอนที่หยดโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตทีละหยดจยมีสีม่วงแดงในชั้นของคาร์บอนเตตระคลอไรด์แล้วในหยดโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตต่อไปเรื่อยๆ พร้อมทั้งเขย่าทุกครั้ง ถ้าสีม่วงแดงจางไปเกิดเป็นสีเหลืองจำปามาแทนแสดงว่ามีไอออนดังกล่าวทั้งสองไอออนแต่ถ้าหยดโพแทสเวียมเปอร์แมงกาเนตแล้วกลายเป็นสารละลายใสไม่มีสีแสดงว่ามีแต่ไอโอไดด์ไอออน

นำสารตัวอย่างมา5หยดใส่ในหลอดทดลอง แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 6โมล/ลิตร 5หยด ถ้ามีตะกอนเกิดขึ้น แสดงว่ามีแอนไอออนหมู่ซัลเฟต

แอนไอออน

ความหมาย

ไอออนที่มีประจุไฟฟ้าลบ

หมู่ของแอนไอออน

กลุ่มที่1 หมู่ซัลเฟต, ซัลเฟตไอออน, ฟอสเฟตไอออน, บอเรตไอออน

กลุ่มที่2 หมู่แฮล์ไลด์, คลอไรด์ไอออน, โบรไมด์ไอออน, ไอโอไดด์ไอออน

กลุ่มที่3 หมู่ไนเทรต, ไนเตรตไอออน

5455

การทดลอง

สารเคมีที่ใช้

โซเดียมซัลเฟต

ไดโซเดียมไฮโดรเจน ฟอสเฟต

โซเดียมคลอไรด์

โซเดียมโบรไมด์

โซเดียมไอโอไดด์

โซเดียมไนเตรต

โพแทสเซียมแมงกาเนต

แบเรียมคลอไรด์

ไอร์ออน ทู ซัลเฟต

แอมโมเนียมโมลิบเดต

ซิลเวอร์ซัลเฟต

โซเดียมเททราบอเรต

คาร์บอนเททราคลอไรด์

เมทิลแอลกอฮอล์

กรดไฮโดรคลอลิก

กรดซัลฟูริก

กรดไนตริก

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์

ซิลเวอร์ไนเตรต

วิธีทดลองหาแอนไอออนในสารตัวอย่าง

การทดสอบหมู่ซัลเฟต

การทดสอบหมู่แฮไลด์

นำสารตัวอย่างมา 5หยด ใส่ในหลอดทดสองเติม กรดไนตริก 6โมล/ลิตร 5 หยด และซิลเวอร์ไนเตรต 2หยดถ้ามีตะกอนแสดงว่ามีแอนไอออนหมู่แฮไลด์

การทดสอบหมู่ไนเตรต

การทดสอบเฉพาะสำหรับแอนไอออนแต่ละไอออน

ซัลเฟตไอออน, นำสารตัวอย่างมา5หยดใส่ในหลอดทดลอง เติม 6โมล/ลิตรกรดไฮโดรคลอริก 2หยดและ1โมล/ลิตร แบเรียมคลอไรด์ 2-3 หยด ถ้ามีตะกอนขาวเกิดขึ้นแสดงว่ามีซัลเฟตไอออน

ฟอสเฟตไอออน, นำสารตัวอย่างมา5หยดใส่ในหลอดทดลองเติม conc.กรดไนตริก 3 หยด และสารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต 5 หยด ต้ม2-3นาที ถ้าได้ตะกอนเหลืองแสดงว่ามีฟอสเฟตไอออน

บอเรตไอออน, นำสารตัวอย่าง 20 หยด ใส่ในชามระเหยนำไประเหยจนแห้ง ทิ้งให้เย็นใส่conc.กรดวัลฟูริก 3-4 หยด คนให้รวมกัน เติม เมทิลแอลกอฮอล์ คนให้ทั่วแล้วจุดไฟในชามระเหยถ้าได้เปลวไฟสีเขียวแสดงว่ามีบอเรตไอออน

โบรไมด์ไอออนและไอโอไดด์ไอออน, นำสารตัวอย่าง 10 หยดใส่ในหลอดทดลอง เติม conc.กรดไฮโดรคลอลิก 8 หยดและคาร์บอนเตตระคลอไรด์ 10 หยด ค่อยหยดสารละลาย โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตลงในหลอดทีละหยด เขย่าแรงๆถ้ามีสีม่วงแดงในชั้นของคาร์บอนเตตระคลอไรด์แสดงว่ามีไอโอไดด์ไอออน แต่ถ้ามีสีเหลืองจำปาแสดงว่ามีโบรไมด์ไอออน

ในกรณีมีโบรไมด์ไอออนและไอโอไดด์ไอออน