ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการที่ 3  สมดุลเคมี

1. วัตถุประสงค์

1.1. 1.เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของสถานะสมดุล

1.2. 2.เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

2. เนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียน

2.1. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ย้อนกลับได้

2.2. อัตราปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะลดลงเรื่อยๆ และอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับจะสูงขึ้น จนเกิดสถานะสมดุล

2.3. ระบบจะไม่หยุดนิ่ง ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา เรียกสถานะสมดุลนี้ว่า "สมดุลไดนามิก"

3. หลักเลอชาเตลิเยร์

3.1. ถ้ารบกวนสมดุลของระบบ (ความเข้มข้น , ความดัน , อุณหภูมิ ) ระบบจะเสียสมดุลไปแล้วระบบจะปรับตัวให้เข้าสู่สถานะสมดุลใหม่อีกครั้ง

4. การทดลอง

4.1. ในการศึกษาผลของความเข้มข้น และอุณหภูมิที่มีต่อสถานะสมดุล ทำได้โดยใช้สารละลายโคบอลต์(II)ไอออนในการทดลอง ซึ่งถ้าอยู่ในน้ำจะอยู่ในรูปของไอออนเชิงซ้อน( มีสีชมพู) แต่ถ้ามีคลอไรด์ไอออนเข้าแทนที่โมเลกุลของน้ำจะกลายเป็นสารละลายสีน้ำเงินแทนที่