تصمیم گیری نظامند

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
تصمیم گیری نظامند by Mind Map: تصمیم گیری نظامند

1. -تعدادی فعالیت وجود دارد. -هر فعالیت نیازمند منابع و امکاناتی است. -منابع و امکانات موجود محدود است. -هر فعالیت منافع و عواید مشخصی دارد.

2. مسئله توزیع یا حمل و نقل : مسئله توزیع کالا از کارخانه های تولیدی به مراکز مصرف

2.1. -هزینه حمل و نقل از کارخانه به مراکز مصرف معلوم -میزان تولید و مصرف معلوم

3. مسائل تعمیر و نگه داری : استفاده مستمر از ماشین آلات منجر به خرابی ماشین الات شده و در نتیجه ماشین الات برای ادامه سرویس دهی نیازمند تعمیرات میشوند در حالت کلی دو ووع سیاست تعمیر و نگه داری را میتوان در نظر گرفت.

3.1. تعمیر زود هنگام : -جلوگیری از خرابی بیشتر و صرفه جویی در هزینه ها -تحمل هزینه تعمیر و خروج از چرخه تولید

3.2. تعمیر دیرهنگام : -خرابی بیشتر و هزینه ای کلان -صرفه جویی در هزینه تعمیر و ادامه سرویس دهی

4. اولیه

5. بهره برداری

6. روش علمی

6.1. 1_مشاهدات سوالاتی را در فرض ایجاد میکند. 2_تلاش در یافتن جواب سوالات به نظریه ای علمی منجر می شود. 3_نظریه مورد نظر به محک آزمایش گذاشته میشود. 4_نتایج آزمایش به رد، قبول و تصمیم منجر میشود.

7. به 4 صورت مطرح میشود: 1-چه تصمیم هایی باید گرفته شود. 2-تصمیمات چگونه به هم مرتبطند و چه پارامترهای خارجی آنها را محدود میکند. 3-چه معیاری برای تعریف خوبی یا بدی تصمیم گیری ها وجود دارد. 4-چگونه می‌توان بهترین تصمیمات را گرفت

7.1. تصمیم گیری

8. مسائل نمونه در تحقیق در عملیات

8.1. کنترل موجودی : مسئله تعیین سطح مناسب موجودی مواد، پول، تولیدات، نیروی انسانی

8.1.1. -افزایش موجودی هزینه بر -افزایش موجودی باعث افزایش درآمد

8.2. مسائل تخصیص : مسئله تخصیص منابع به مجموعه ای از فعالیت ها

8.3. مسائل خط انتظار : مراجعه اشخاص برای دریافت خدمات منجر به صف میشود.

8.3.1. -ازدیاد امکانات باعث افزایش هزینه و کاهش زمان انتظار -افزایش زمان انتظار باعث نارضایتی و کاهش درامد

8.4. مسائل شبکه : مسئله انجام و اتمام مجموعه ای از فعالیت های وابسته به یکدیگر در کمترین زمان ممکن

8.4.1. -مجموعه ای از فعالیت ها با زمان تداوم معین -فعالیت ها دارای زمان تقدم و تاخر زمانی معلوم -تغییرات منابع مورد نیاز با زمان معلوم

9. صورت کلی مدل ریاضی: 1-متغیری را به هر یک از تصمیمات منتسب کتید. 2-روابط بین متغیر ها را پیدا کنید. 3-معیار تصمیم گیری را به صورت تابعی از این متغیر هابیان کنید. 4-مدل حاصل را حل کنید.

9.1. انواع مدل های ریاضی تصمیم گیری

10. مدل های تحقیق در عملیات : مدل هایی که برای جواب دادن به سوال مطرح شده در هر یک از مسائل تقیق در عملیات طراحی شده اند.

10.1. برنامه ریزی ریاضی : تبدیل مسئله مورد نظر به مسئله ریاضی که در آن میزان دستیابی به هدف تحت محدودیت های موجود حداکثر یا حداقل میشود.

10.1.1. برنامه ریزی خطی : مسائل تخصیص ، توزیع و حمل و نقل

10.1.2. برنانه ریزی غیر خطی : طراحی بهینه سازه ها، طراحی شبکه آب

10.1.3. برنامه ریزی پویا : بهینه سازی مجموعه ای تصمیم گیری های متوالی و مرتبط مثل طراحی بهینه شبکه های فاضلاب

10.2. مدل های شبکه : طراحی و کنترل عملیات اجرایی پروژه های پیچیده PERT, CPM

10.3. فرآیند تصمیم گیری مارکف : پیش بینی خروجی سیستم هایی که وضعیت آنها با زمان تغییر میکند

10.4. نظریه صف : حل مسائل خط انتظار

11. ارزش زمانی پول