Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 25: Giao thoa ánh sáng by Mind Map: Bài 25: Giao thoa ánh sáng

1. I. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

1.1. Hiện tượng truyền sai lệch so với việc truyền thẳng khi ánh sáng gặp vật cản.

1.2. Ta thừa nhận: mỗi chùm sáng đơn sắc coi như 1 sóng có bước sóng xác định.

2. II. Hiện tượng giao thoa ánh sáng

2.1. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng

2.1.1. Hiện tượng trong vùng 2 chùm sáng gặp nhau có những vạch tối đã buộc ta phải thừa nhận ánh sáng có tính chất sóng.

2.2. Vị trí các vân sáng

2.3. Khoảng vân