Виховання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Виховання by Mind Map: Виховання

1. Формування

1.1. мотиви

1.2. Інтереси

1.3. Ідеали

1.4. Світогляд

1.5. Установки

2. Особливості

2.1. Тривалість

2.2. Безперервність

2.3. Комплексність

2.4. варіативність і невизначеність результатів

2.5. двосторонність впливу

3. Етапи процесу виховання

3.1. Діагностика

3.2. Проектування

3.3. Педагогічна взаємодія

3.4. перевірка і оцінка результатів

4. Методи виховання

4.1. Формування свідомості

4.2. Організації діяльності та формування досвіду поведінки

4.3. Стимулювання та оцінки

5. ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ

5.1. Орієнтація на ціннісні відношення

5.2. Суб’єктність

5.3. Прийняття

5.4. Особистісна свобода

5.5. Включення у значущу діяльність

5.6. Врахування домінуючої мотивації

5.7. Зміна соціальної позиції

5.8. Цілеспрямоване створення емоційно збагачених ситуацій

5.9. Демонстрація наслідків учинку вихованця для референтної групи (особи)

5.10. Розвиток особистісної і соціальної рефлексії

6. ВИДИ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ

6.1. За ступенем стимуляції різних типів психічної активності вихованців

6.1.1. Інтелектуальні

6.1.2. Емоційні

6.1.3. Вольові

6.2. За психічними станами, які викликають виховні впливи

6.2.1. Інгібіційні

6.2.2. Фасиліттуючі

7. Стихійні механізми виховання

7.1. зсунення мотиву на ціль

7.2. Наслідування

7.3. Індетифікація

7.4. Засвоєння соцільних ролей

7.5. «зараження» переживаннями іншого

7.6. осмислення та переосмислення

8. Фактори виховання

8.1. провідна діяльність особистості на певному етапі онтогенезу;

8.2. спілкування, що сприяє засвоєнню інформації, оволодінню уміннями, навичками та звичками соціальної взаємодії;

8.3. спільна діяльність із дорослими (або колективом) на основі оптимальної самоактивності й самоорганізації (розвивається відповідальність, ініціативність, наполегливість тощо);

8.4. референтна (значуща для індивіда) соціальна група однолітків;

8.5. вплив сім’ї.

9. Психологічні умови виховання

9.1. Вплив на емоційну сферу

9.2. Активність і самостійність самої особистості

9.3. Розвиток у діяльності

9.4. Підкріплення (схвалення і покарання) через врахування значущих мотивів

10. Соціальні інститути виховання

10.1. Виховання здійснюється цілеспрямовано

10.2. сім’я, школа, ЗВО, позашкільні організації, засоби масової інформації (ЗМІ), друзі тощо

11. Віковий період:

11.1. 1. Потреби віку

11.2. 2.Соціальна ситуація розвитку

11.3. Провідна діяльність

11.4. Психічні новоутворення

11.5. Протиріччя

12. САМОвиховання:

12.1. Відповідальність

12.1.1. Самостійність

12.1.2. Усвідомленість мети

12.1.3. Незалежність від контролю

12.1.4. Впевненість

12.2. з підліткового та юнацького віку

12.3. Методи

12.3.1. самопізнання (самоспостереження, самоаналіз, самооцінювання, самопорівняння);

12.3.2. самостимулювання (самоствердження, самосхвалення, самопокарання, самообмеження).

12.3.3. самовладання (самопереконання, самоконтроль, самонаказ, самонавіювання, самопідкріплення, самозвіт, самопримушування);

12.4. Прийоми

12.4.1. • самозобов’язання

12.4.2. • самозвіт

12.4.3. • самоаналіз

12.4.4. • самоконтроль

13. Критерії

13.1. • моральні уявлення

13.2. • моральні переконання

13.3. • моральна поведінка

14. Важковиховуваність

14.1. ПриЧИни важковиховуваності

14.1.1. • психофізіологічні особливості дитини;

14.1.2. • недостатня вікова розвиненість мотиваційної, афективної та вольової сфер, психічних процесів;

14.1.3. • соціально-психологічні вади розвитку.