Природни области

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Природни области by Mind Map: Природни области

1. Дунавска равнина

1.1. географско положение-между р. Дунав и Стара планина

1.2. Релеф- равнинен на запад и хълмист на изток

1.3. Води- много реки и езера

1.4. Климат- сезоните и валежите

2. Старопланинска област

2.1. растителен и животински свят

2.2. Географско положение- на север граничи с Дунавска равнина ,на юг с Преходната

2.3. Води -реки и езера

2.4. растителен и животински свят

2.5. климат

2.6. Полезни изкопаеми

3. Преходна област

4. Рило- Родопска

5. Черноморска