พันธกิจของภาษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พันธกิจของภาษา by Mind Map: พันธกิจของภาษา

1. ประเภทของพันธกิจภาษา

1.1. 1. ภาษาช่วยธำรงสังคม

1.1.1. ช่วยให้สังคมคงอยู่เพราะว่า

1.1.1.1. 1. มีไมตรีต่อกัน เช่น การ ทักทาย การยิ้มให้กัน 🌟

1.1.1.2. 2. มนุษย์ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สังคม เช่น กฎระเบียบของโรงเรียน 🌟

1.1.1.3. 3. ประพฤติตนเหมาะสมแก่ ฐานะของตน 🌟

1.2. 2. ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล

1.2.1. ปัจเจกบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล รวมถึง อุปนิสัย อารมณ์ รสนิยม สติปัญญา ความคิด ทรรศนะ ภาษาของแต่ละคนที่ แสดงออกจะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นปัจเจกบุคคล

1.2.1.1. 💜 คนหนึ่งอาจพูดว่า ฉันเหนื่อยเหลือเกิน ฉันไม่เดินต่อไปอีกแล้ว (ยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง)

1.2.1.2. 💜 อีกคนหนึ่งอาจพูดว่า เหนื่อย ได้ยินไหม เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว ยังจะให้เดินต่อไปอีก (ชอบตำหนิผู้อื่น)

1.2.1.3. 💜 อีกคนหนึ่งอาจพูดว่า เหนื่อยจัง หยุดพักกันก่อนเถอะ (ชอบชักชวนหรือเสนอแนะ)

1.3. 3. ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา

1.3.1. ภาษาทำให้คนเก่งขึ้น ฉลาดขึ้น (พัฒนา) ได้โดยถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร

1.4. 4. ภาษาช่วยกำหนดอนาคต

1.4.1. การวางแผน 📝

1.4.1.1. “นักเรียนวางแผนอ่านหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัย”📚

1.4.2. การทำสัญญา

1.4.2.1. "แม่ทำสัญญากู้ยืม" 💰

1.4.3. การพิพากษา

1.4.3.1. “ศาลตัดสินพิพากษาจำคุก 1ปี”

1.4.4. การพยากรณ์

1.4.4.1. “กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีพายุเข้าจังหวัดสกลนคร” 🌧️

1.5. 5. ภาษาช่วยจรรโลงใจ

1.5.1. จรรโลงใจ หมายถึง ค้ำจุนจิตใจไว้ให้มั่นคง ใช้ได้กับทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรม และรูปธรรม การจรรโลงใจจึงหมายถึงการค้ำจุนจิตใจให้เบิกบานมั่นคง ไม่ตกไป ข้างอำนาจฝ่ายต่ำ เช่น

1.5.1.1. การร้องเพลง 🎤

1.5.1.2. การพูดให้ขบขัน 🗣️

2. ข้อสังเกตอิทธิพลของภาษาต่อมนุษย์

2.1. มนุษย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภาษา เพราะมนุษย์ไม่ได้มองว่าภาษาเป็นเพียงสัญลักษณ์ของการสื่อสารเท่านั้น เช่น

2.1.1. คำที่เป็นมงคล

2.1.1.1. ยม=นิยม

2.1.1.2. หนุน=เกื้อหนุน

2.1.1.3. เรือง=รุ่งเรือง

2.1.2. คำที่ไม่เป็นมงคล

2.1.2.1. บ๊วย=ที่สุดท้าย

2.1.2.2. แห้ว=ผิดหวัง

2.1.2.3. ลั่นทม=ทุกข์ระทม

2.1.2.4. ระกำ=ความทุกข์

3. ความหมายของพันธกิจภาษา

3.1. พันธกิจภาษา หมายถึง หน้าที่ของภาษา

4. กำเนิดภาษา

4.1. 1. มนุษย์ต้องการเลียนเสียงธรรมชาติเช่น แมว กบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า

4.2. 2. มนุษย์เปล่งเสียงเมื่อมีความรู้สึกต่างๆ เช่น ตกใจ กลัว ดีใจ

4.3. 3. มนุษย์เปลี่ยนเสียงเป็นจังหวะเมื่อต้องทำงานร่วมกัน เช่น ฮุยเลฮุย

4.4. 4. คนในสังคมช่วยกันกำหนดขึ้นมาเช่น บ้าน, สุนัข , ไก่