Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Głuchy by Mind Map: Głuchy

1. osoba niesłysząca

2. osoba, która nie słyszy

2.1. język migowy

3. kultura

4. motyl

5. język migowy

6. pantomima

7. mistrz ceremonii