Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zarządzanie projektami by Mind Map: Zarządzanie projektami
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektem oznacza ogół zadań kierowniczych, organizacji procesów kierowania, technik i środków kierowania w celu realizacji projektu.

Inicjowanie i definiowanie projektów

Definiowanie

Uzasadnienie biznesowe, Powody, dla których realizuje się projekt, Możliwe warianty, Oczekiwane korzyści, Finansowe, Strategiczne, Prawne, Ryzyko, Koszty, Terminy, Ocena opłacalności inwestycji, Ocena ogólna

Określenie obowiązków i ról, Zespół zarządzania projektem

Określenie zbioru zasobów

Interesariusze, Sporządzenie listy wszystkich interesariuszy, Dokonanie oceny ich znaczenia, Analiza stanowisk, Przeciwdziałanie blokowaniu projektu

Przygotowanie projektu

Przygotowanie założeń projektu, Przyczyny powołania projektu, Formalne wymagania, Oczekiwania jakościowe klienta, Kryteria akceptacji, Rejestr ryzyka, Zarys uzasadnienia biznesowego, Określenie celów, Zakres i wyłączenia, Ograniczenia, Zależności, Produkty i pożądane wyniki, Punkty styku

Określenie formuły realizacji, Ustalenie sposobu realizacji projektu, Identyfikacja ograniczeń, Określenie umiejętności, Zgodność między klientem i dostawcą

Plan komunikacji, Elementy, Opis środków komunikacji, Wykaz zainteresowanych stron, Wymagane informacje, Dostawca informacji, Częstość komunikacji, Metoda komunikacji, Format komunikatu, Kryteria jakości, Źródła danych sprawdzone, Interesariusze, Uzgodniona zawartość, częstość, metody, Uzgodniono wspólne standardy, Przydzielono czas

Inicjowanie projektu

Powody, dla których projekt jest realizowany Główe produkty, które projekt ma dotarczyć Jak, kiedy, "za ile" mogą być dostarczone Zakres prac do wykonania Ograniczenia odnoszące się do produktów które mają być dostarczone Ograniczenia dotyczące projektu Kto będzie zaangażowany w podejmowanie decyzji w projekcie Jak osiągniemy jakość Zagrożenia projektu Jak projekt będzie sterowany Kogo należy informować o postępach projektu, jak i kiedy Jakiego dalszego zaangażowania zasobów potrzebuje Kierownik Projektu (plan etapu następnego)

Planowanie jakości, Cel, Kroki, Plan jakości, Cel, Skład, Rejestr jakości, Cel, Skład, Kryteria akceptacji, Skład, Pochodzenie (źródła)

Planowanie projektu, Zasady, Cel, Standardy, Wymagania, Formuła realizacji projektu, Założenia projektu, Plan jakości projektu, Rejestr ryzyka, Skład

Doprecyzowanie Uzasadnienia Biznesowego, Skład, Kroki, Wymagania, Założenia projektu, Formuła realizacji projektu, Podsumowanie

Doprecyzowanie ryzyka, Wymagania, Rejestr ryzyka, Plan projektu, Kroki

Ustanowienie elementów sterowania, Cel, Kroki, Plan komuikacji, Cel, Skład, Podsumowanie

Ustanowienie Systemu Dokumentacji, Cel, Kroki, Kryteria jakości

Zestawienie Dokumentu Inicjującego Projekt, Cel, Skład, Sekcje stałe, Sekcje zmienne, Podsumowanie

Interesariusze projektu

Osoby lub instytucje mogące oddziaływać na przebieg i skutki projektu lub podlegają oddziaływaniu tego projektu lub jego skutków. Interesariusze mogą wpływać lub są pod wpływem przedsiębiorstwa.

Strony

Przedsiębiorstwo lub instytucja

Odbiorcy zewnętrzni, Potencjalni pracownicy, Klienci, Partnerzy biznesowi, Konsumenci, Konkurencyjne firmy

Odbiorcy wewnętrzni, Pracownicy firmy

Zarządzanie interesariuszami

Identyfikacja

Wymagania

Komunikacja

Stałe utrzymywanie wizji projektu

Zaangażowanie interesariuszy w projekcie

Rodzaje

Bezpośrednio powiązani z projektem, Sponsor Projektu, Kierownik projektu, Zespół projektowy, Zespół merytoryczny, Zespół kontrolny, Dostawcy, Podwykonawcy

Substanowiący, Pracownicy, Akcjonariusze i właściciele, Kadra kierownicza

Kontraktowi, Kooperanci i dostawcy, Klienci, Konkurencja

Kontekstowi, Wspólnoty lokalne, regionalne, państwowe, globalne, Instytucje społeczne i rządowe

Monitorowanie, sterowanie, kontrola

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie zmianą

Świadome i zorganizowane działanie mające na celu zaplanowanie i wprowadzenie zmian w organizacji.

Etapy procesu zarządzania zmianą

Uznanie potrzeby zmiany

Ustalenie celów zmiany

Diagnoza istotnych zmiennych

Opracowanie projektu zmiany

Przygotowanie do wdrażania zmian

Wdrażanie

Kontrola i ocena efektów

Błędne założenia na temat procesu wprowadzania zmian

Zmiana krok po kroku, realizowana zgodnie z etapami implementacji prowadzi do ukcesu Zaprojektowana zmiana możliwa jest do wdrożenia (pierwotny plan ulega zmianie). Zmiana zależy tylko od organizacji. Można zaplanować wszystko, co ma związek ze zmianą.

Typowe zachowania ludzi w stosunku do zmian

każdy normalny człowiek reaguje na zmianę i potrzebuje czasu aby dostosować się do zmienionych warunków im lepiej ludzie rozumieją cel zmiany, im aktywniej mogą uczestniczyć w projektowaniu i określaniu swojej roli, tym większe prawdopodobieństwo, że proces zmian odbędzie się bez większych kosztów społecznych im cele zmian będą mniej zrozumiałe, wywołujące poczucie zagrożenia i bezpieczeństwa, osobistą krzywdę i niesprawiedliwość, tym mniejsze prawdopodobieństwo że włącza się aktywnie do realizacji programu zmian

Reakcje ludzi na zmiany

Nastawienie

Zachowanie

Model zaangażowania Connera i Patersona

Źródła oporów wobec zmian

Osobowość człowieka

Oddziaływanie grupy społecznej

Tkwiące w istocie zmiany

Uwarunkowane organizacją procesu zmiany

Minimalizacja oporu przed zmianą

Motywacja

Poczucie bezpieczeństwa

Informacja (co? jak? kiedy? dlaczego? gdzie?)

Czas

Partycypacja

Adaptacja

Taktyki radzenia sobie z oporem wobec zmiany

Edukacja / komunikacja

Współuczestnictwo

Ułatwianie i wsparcie

Negocjacje

Kooptacja

Manipulacja

Przymus

Ocena zmiany

Oceniając zmianę  należy: brać pod uwagę etap rozwoju organizacji oraz stopień wykorzystania rezerw organizacyjnych nie oceniać efektów zmiany zbyt wcześnie nie można jednoznaczeni wyznaczyć czasu trwania spadku sprawności oraz jego głębokości granice tolerancji wyznaczają: możliwości i chęci ludzi do ponoszenia wyrzeczeń lub wzrostu wysiłku, możliwości finansowe organizacji, możliwości i chęci otoczenia do czekania na efekty zmiany.

Zarządzanie zespołem projektowym

Psychologia

Menedżer musi wpływać na postawy pracowników Postawa to podejmowanie określonych działań w odpowiedzi na oczekiwania społeczne, jej źródłem jest światopogląd określający relację osoby do rzeczywistości. Komponenty postaw: poznawczy emocjonalny - motywacja behawioralny  

Dysonans poznawczy

Prokrastynacja

Osoba kierownika jako menedżera

Role menedżera

Pierwsza rozmowa z zespołem projektowym

Rozmowa rozwojowa (koumikat pełnej ekspresji)

Rozmowa oceniająca

Delegowanie, Czemu szefowie nie delegują, Czemu pracownicy nie chcą być delegowani, Jak delegować?, Zasady deleowania, Delegowanie (rozmowa)

Konflikty, Nauka z konfliktów, Funkcje i korzyści, Źródła konfliktów, Komunikacja (werbalna i niewerbalna, Stopery komunikacyjne, Kultura, Odgrywanie ról, Potrzeby, Samoocena, Osobowość, Metody rozwiązywania, Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Technika przeciwnych reakcji, Integratywne rozwiązywanie konfliktów, Wspólny cel, Święty Mikołaj, Wymiana wizerunków, Dlaczego nie?, Konstruktywny spór, Typy konfliktów, Konflikt danych, Konflikt interesów, Konflikt relacji, Konflikt strukturalny, Konflikt wartości

Przywództwo sytuacyjne

Określenie w jakiej sytuacji jest pracownik - diagnoza zastosowanie odpowiednich narzędzi menedżerskich dla rozwoju pracownika, jego motywacji

Zarządzanie partycypacyjne

Motywacja (piramida potrzeb Maslowa)

Koncepcja dwóch czynników Herzberga Czynniki higieny warunki pracy wynagrodzenie zasadnicze relacje międzyludzkie kompetencje szefa, jego jakość pracy Czynniki motywacji - Uznanie awans renoma firmy pochwały przeżywanie sukcesu - Samorealizacja zdobywanie wiedzy praca z nową technologią premie (niespodziewane nagrody) - Informacja zwrotna - stawianie celów - sama praca - odpowiedzialność  

Nagradzanie i karanie

  Nagradzanie lepiej wiele razy po mniej niż raz dużo z zaskoczenia za konkretną pracę szybko - nagradzanie bezpośrednio po tym jak pracownik zasłużył za faktyczne osiągnięcia tak, żeby motywować a nie demotywować Karanie natychmiastowe karzemy zachowanie a nie człowieka - używamy określeń opisujących niewłaściwe zachowanie zamiast przymiotników odnoszących się do charakteru człowieka proporcjonalne do wykroczenia - zbyt duża kara rodzi poczucie niesprawiedliwości i zmniejsza motywację do poprawy. Zbyt mała kara wpływa demoralizująco. wskazujemy właściwe zachowanie - kara konstruktywna, poparta informacją jak w danej sytuacji należało się zachować. Kara niekonstruktywna wywołuje negatywne skutki i eleminuje objawy a nie przyczyny.  

Komunikacja w zespole projektowym

Przekazywanie komunikatów

Zły komunikat: zbyt długi dużo szczegółów monotonny, bez wyróżników Reakcja odbiorcy komunikatu: wyrzuca szczegóły (nie zapamiętuje ich) zapamiętuje wyraźne kwestie, fakty zapamiętuje początek i koniec dopowiada, stosuje zamienniki dodaje ozdobniki pamięta coś czego doświadczył lub coś co działa na wyobraźnię

Podstawy zarządzania projektami

Trójkąt ograniczeń

Podstawowymi ograniczeniami są:- czas- budżet- zakresWszystkie te składowe wpływają na jakość

Typy projektów

Inwestycyjne

Badawczo-rozwojowe

Organizacyjne

Biznesowe

Projekt

Definicja

Cechy projektu, Cel główny, Harmonogram czasowy, Unikalność, Złożoność, Ograniczenia finansowe, Ramy prawne i organizacyjne, Interdyscyplinarność, Wyjątkowość

Zadania zarządzania projektami

Planowanie i sterowanie

Opracowanie organizacji strukturalnej projektu

Integracja wewnętrzna

Integracja zewnętrzna

Koordynacja

Organizacja funkcjonalna (bieżąca)

Podstawowe funkcje zarządzania

Planowanie, Cele, Cel strategiczny, Cel taktyczny, Cel operacyjny, SMART, Harmonogram, Określenie potrzeb

Organizowanie, Poziom formalny (na początku projektu), Struktura podziału prac, Budowa zespołu, Plan komunikacji, Harmonogram realizacji, Identyfikacja ryzyka, Przyjęcie planu projektu, Stworzenie karty projektu, Poziom operacyjny (w trakcie realizacji projektu), Delegowanie

Motywowanie

Kontrolowanie i ocenianie

Metodyki