Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zarządzanie projektami by Mind Map: Zarządzanie projektami
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektem oznacza ogół zadań kierowniczych, organizacji procesów kierowania, technik i środków kierowania w celu realizacji projektu.

Inicjowanie i definiowanie projektów

Definiowanie

Przygotowanie projektu

Inicjowanie projektu

Powody, dla których projekt jest realizowany Główe produkty, które projekt ma dotarczyć Jak, kiedy, "za ile" mogą być dostarczone Zakres prac do wykonania Ograniczenia odnoszące się do produktów które mają być dostarczone Ograniczenia dotyczące projektu Kto będzie zaangażowany w podejmowanie decyzji w projekcie Jak osiągniemy jakość Zagrożenia projektu Jak projekt będzie sterowany Kogo należy informować o postępach projektu, jak i kiedy Jakiego dalszego zaangażowania zasobów potrzebuje Kierownik Projektu (plan etapu następnego)

Interesariusze projektu

Osoby lub instytucje mogące oddziaływać na przebieg i skutki projektu lub podlegają oddziaływaniu tego projektu lub jego skutków. Interesariusze mogą wpływać lub są pod wpływem przedsiębiorstwa.

Strony

Zarządzanie interesariuszami

Rodzaje

Monitorowanie, sterowanie, kontrola

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie zmianą

Świadome i zorganizowane działanie mające na celu zaplanowanie i wprowadzenie zmian w organizacji.

Etapy procesu zarządzania zmianą

Błędne założenia na temat procesu wprowadzania zmian

Zmiana krok po kroku, realizowana zgodnie z etapami implementacji prowadzi do ukcesu Zaprojektowana zmiana możliwa jest do wdrożenia (pierwotny plan ulega zmianie). Zmiana zależy tylko od organizacji. Można zaplanować wszystko, co ma związek ze zmianą.

Typowe zachowania ludzi w stosunku do zmian

każdy normalny człowiek reaguje na zmianę i potrzebuje czasu aby dostosować się do zmienionych warunków im lepiej ludzie rozumieją cel zmiany, im aktywniej mogą uczestniczyć w projektowaniu i określaniu swojej roli, tym większe prawdopodobieństwo, że proces zmian odbędzie się bez większych kosztów społecznych im cele zmian będą mniej zrozumiałe, wywołujące poczucie zagrożenia i bezpieczeństwa, osobistą krzywdę i niesprawiedliwość, tym mniejsze prawdopodobieństwo że włącza się aktywnie do realizacji programu zmian

Reakcje ludzi na zmiany

Model zaangażowania Connera i Patersona

Źródła oporów wobec zmian

Minimalizacja oporu przed zmianą

Taktyki radzenia sobie z oporem wobec zmiany

Ocena zmiany

Oceniając zmianę  należy: brać pod uwagę etap rozwoju organizacji oraz stopień wykorzystania rezerw organizacyjnych nie oceniać efektów zmiany zbyt wcześnie nie można jednoznaczeni wyznaczyć czasu trwania spadku sprawności oraz jego głębokości granice tolerancji wyznaczają: możliwości i chęci ludzi do ponoszenia wyrzeczeń lub wzrostu wysiłku, możliwości finansowe organizacji, możliwości i chęci otoczenia do czekania na efekty zmiany.

Zarządzanie zespołem projektowym

Psychologia

Menedżer musi wpływać na postawy pracowników Postawa to podejmowanie określonych działań w odpowiedzi na oczekiwania społeczne, jej źródłem jest światopogląd określający relację osoby do rzeczywistości. Komponenty postaw: poznawczy emocjonalny - motywacja behawioralny  

Osoba kierownika jako menedżera

Przywództwo sytuacyjne

Określenie w jakiej sytuacji jest pracownik - diagnoza zastosowanie odpowiednich narzędzi menedżerskich dla rozwoju pracownika, jego motywacji

Zarządzanie partycypacyjne

Motywacja (piramida potrzeb Maslowa)

Koncepcja dwóch czynników Herzberga Czynniki higieny warunki pracy wynagrodzenie zasadnicze relacje międzyludzkie kompetencje szefa, jego jakość pracy Czynniki motywacji - Uznanie awans renoma firmy pochwały przeżywanie sukcesu - Samorealizacja zdobywanie wiedzy praca z nową technologią premie (niespodziewane nagrody) - Informacja zwrotna - stawianie celów - sama praca - odpowiedzialność  

Nagradzanie i karanie

  Nagradzanie lepiej wiele razy po mniej niż raz dużo z zaskoczenia za konkretną pracę szybko - nagradzanie bezpośrednio po tym jak pracownik zasłużył za faktyczne osiągnięcia tak, żeby motywować a nie demotywować Karanie natychmiastowe karzemy zachowanie a nie człowieka - używamy określeń opisujących niewłaściwe zachowanie zamiast przymiotników odnoszących się do charakteru człowieka proporcjonalne do wykroczenia - zbyt duża kara rodzi poczucie niesprawiedliwości i zmniejsza motywację do poprawy. Zbyt mała kara wpływa demoralizująco. wskazujemy właściwe zachowanie - kara konstruktywna, poparta informacją jak w danej sytuacji należało się zachować. Kara niekonstruktywna wywołuje negatywne skutki i eleminuje objawy a nie przyczyny.  

Komunikacja w zespole projektowym

Przekazywanie komunikatów

Zły komunikat: zbyt długi dużo szczegółów monotonny, bez wyróżników Reakcja odbiorcy komunikatu: wyrzuca szczegóły (nie zapamiętuje ich) zapamiętuje wyraźne kwestie, fakty zapamiętuje początek i koniec dopowiada, stosuje zamienniki dodaje ozdobniki pamięta coś czego doświadczył lub coś co działa na wyobraźnię

Podstawy zarządzania projektami

Trójkąt ograniczeń

Podstawowymi ograniczeniami są:- czas- budżet- zakresWszystkie te składowe wpływają na jakość

Typy projektów

Projekt

Zadania zarządzania projektami

Podstawowe funkcje zarządzania

Metodyki