Zarządzanie projektami

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zarządzanie projektami by Mind Map: Zarządzanie projektami

1. Zarządzanie ryzykiem

2. Zarządzanie zmianą

2.1. Etapy procesu zarządzania zmianą

2.1.1. Uznanie potrzeby zmiany

2.1.2. Ustalenie celów zmiany

2.1.3. Diagnoza istotnych zmiennych

2.1.4. Opracowanie projektu zmiany

2.1.5. Przygotowanie do wdrażania zmian

2.1.6. Wdrażanie

2.1.7. Kontrola i ocena efektów

2.2. Błędne założenia na temat procesu wprowadzania zmian

2.3. Typowe zachowania ludzi w stosunku do zmian

2.4. Reakcje ludzi na zmiany

2.4.1. Nastawienie

2.4.2. Zachowanie

2.5. Model zaangażowania Connera i Patersona

2.6. Źródła oporów wobec zmian

2.6.1. Osobowość człowieka

2.6.2. Oddziaływanie grupy społecznej

2.6.3. Tkwiące w istocie zmiany

2.6.4. Uwarunkowane organizacją procesu zmiany

2.7. Minimalizacja oporu przed zmianą

2.7.1. Motywacja

2.7.2. Poczucie bezpieczeństwa

2.7.3. Informacja (co? jak? kiedy? dlaczego? gdzie?)

2.7.4. Czas

2.7.5. Partycypacja

2.7.6. Adaptacja

2.8. Taktyki radzenia sobie z oporem wobec zmiany

2.8.1. Edukacja / komunikacja

2.8.2. Współuczestnictwo

2.8.3. Ułatwianie i wsparcie

2.8.4. Negocjacje

2.8.5. Kooptacja

2.8.6. Manipulacja

2.8.7. Przymus

2.9. Ocena zmiany

3. Zarządzanie zespołem projektowym

3.1. Psychologia

3.1.1. Dysonans poznawczy

3.1.2. Prokrastynacja

3.2. Osoba kierownika jako menedżera

3.2.1. Role menedżera

3.2.2. Pierwsza rozmowa z zespołem projektowym

3.2.3. Rozmowa rozwojowa (koumikat pełnej ekspresji)

3.2.4. Rozmowa oceniająca

3.2.5. Delegowanie

3.2.5.1. Czemu szefowie nie delegują

3.2.5.2. Czemu pracownicy nie chcą być delegowani

3.2.5.3. Jak delegować?

3.2.5.4. Zasady deleowania

3.2.5.5. Delegowanie (rozmowa)

3.2.6. Konflikty

3.2.6.1. Nauka z konfliktów

3.2.6.2. Funkcje i korzyści

3.2.6.3. Źródła konfliktów

3.2.6.3.1. Komunikacja (werbalna i niewerbalna

3.2.6.3.2. Stopery komunikacyjne

3.2.6.3.3. Kultura

3.2.6.3.4. Odgrywanie ról

3.2.6.3.5. Potrzeby

3.2.6.3.6. Samoocena

3.2.6.3.7. Osobowość

3.2.6.4. Metody rozwiązywania

3.2.6.4.1. Partycypacja w podejmowaniu decyzji

3.2.6.4.2. Technika przeciwnych reakcji

3.2.6.4.3. Integratywne rozwiązywanie konfliktów

3.2.6.4.4. Wspólny cel

3.2.6.4.5. Święty Mikołaj

3.2.6.4.6. Wymiana wizerunków

3.2.6.4.7. Dlaczego nie?

3.2.6.4.8. Konstruktywny spór

3.2.6.5. Typy konfliktów

3.2.6.5.1. Konflikt danych

3.2.6.5.2. Konflikt interesów

3.2.6.5.3. Konflikt relacji

3.2.6.5.4. Konflikt strukturalny

3.2.6.5.5. Konflikt wartości

3.3. Przywództwo sytuacyjne

3.4. Zarządzanie partycypacyjne

3.5. Motywacja (piramida potrzeb Maslowa)

3.6. Nagradzanie i karanie

4. Komunikacja w zespole projektowym

4.1. Przekazywanie komunikatów

5. Inicjowanie i definiowanie projektów

5.1. Definiowanie

5.1.1. Uzasadnienie biznesowe

5.1.1.1. Powody, dla których realizuje się projekt

5.1.1.2. Możliwe warianty

5.1.1.3. Oczekiwane korzyści

5.1.1.3.1. Finansowe

5.1.1.3.2. Strategiczne

5.1.1.3.3. Prawne

5.1.1.4. Ryzyko

5.1.1.5. Koszty

5.1.1.6. Terminy

5.1.1.7. Ocena opłacalności inwestycji

5.1.1.8. Ocena ogólna

5.1.2. Określenie obowiązków i ról

5.1.2.1. Zespół zarządzania projektem

5.1.3. Określenie zbioru zasobów

5.1.4. Interesariusze

5.1.4.1. Sporządzenie listy wszystkich interesariuszy

5.1.4.2. Dokonanie oceny ich znaczenia

5.1.4.3. Analiza stanowisk

5.1.4.4. Przeciwdziałanie blokowaniu projektu

5.2. Przygotowanie projektu

5.2.1. Przygotowanie założeń projektu

5.2.1.1. Przyczyny powołania projektu

5.2.1.2. Formalne wymagania

5.2.1.3. Oczekiwania jakościowe klienta

5.2.1.4. Kryteria akceptacji

5.2.1.5. Rejestr ryzyka

5.2.1.6. Zarys uzasadnienia biznesowego

5.2.1.7. Określenie celów

5.2.1.8. Zakres i wyłączenia

5.2.1.9. Ograniczenia

5.2.1.10. Zależności

5.2.1.11. Produkty i pożądane wyniki

5.2.1.12. Punkty styku

5.2.2. Określenie formuły realizacji

5.2.2.1. Ustalenie sposobu realizacji projektu

5.2.2.2. Identyfikacja ograniczeń

5.2.2.3. Określenie umiejętności

5.2.2.4. Zgodność między klientem i dostawcą

5.2.3. Plan komunikacji

5.2.3.1. Elementy

5.2.3.1.1. Opis środków komunikacji

5.2.3.1.2. Wykaz zainteresowanych stron

5.2.3.1.3. Wymagane informacje

5.2.3.1.4. Dostawca informacji

5.2.3.1.5. Częstość komunikacji

5.2.3.1.6. Metoda komunikacji

5.2.3.1.7. Format komunikatu

5.2.3.2. Kryteria jakości

5.2.3.2.1. Źródła danych sprawdzone

5.2.3.2.2. Interesariusze

5.2.3.2.3. Uzgodniona zawartość, częstość, metody

5.2.3.2.4. Uzgodniono wspólne standardy

5.2.3.2.5. Przydzielono czas

5.3. Inicjowanie projektu

5.3.1. Planowanie jakości

5.3.1.1. Cel

5.3.1.2. Kroki

5.3.1.3. Plan jakości

5.3.1.3.1. Cel

5.3.1.3.2. Skład

5.3.1.4. Rejestr jakości

5.3.1.4.1. Cel

5.3.1.4.2. Skład

5.3.1.5. Kryteria akceptacji

5.3.1.5.1. Skład

5.3.1.5.2. Pochodzenie (źródła)

5.3.2. Planowanie projektu

5.3.2.1. Zasady

5.3.2.2. Cel

5.3.2.3. Standardy

5.3.2.4. Wymagania

5.3.2.4.1. Formuła realizacji projektu

5.3.2.4.2. Założenia projektu

5.3.2.4.3. Plan jakości projektu

5.3.2.4.4. Rejestr ryzyka

5.3.2.5. Skład

5.3.3. Doprecyzowanie Uzasadnienia Biznesowego

5.3.3.1. Skład

5.3.3.2. Kroki

5.3.3.3. Wymagania

5.3.3.3.1. Założenia projektu

5.3.3.3.2. Formuła realizacji projektu

5.3.3.4. Podsumowanie

5.3.4. Doprecyzowanie ryzyka

5.3.4.1. Wymagania

5.3.4.1.1. Rejestr ryzyka

5.3.4.1.2. Plan projektu

5.3.4.2. Kroki

5.3.5. Ustanowienie elementów sterowania

5.3.5.1. Cel

5.3.5.2. Kroki

5.3.5.3. Plan komuikacji

5.3.5.3.1. Cel

5.3.5.3.2. Skład

5.3.5.4. Podsumowanie

5.3.6. Ustanowienie Systemu Dokumentacji

5.3.6.1. Cel

5.3.6.2. Kroki

5.3.6.3. Kryteria jakości

5.3.7. Zestawienie Dokumentu Inicjującego Projekt

5.3.7.1. Cel

5.3.7.2. Skład

5.3.7.2.1. Sekcje stałe

5.3.7.2.2. Sekcje zmienne

5.3.7.3. Podsumowanie

6. Interesariusze projektu

6.1. Strony

6.1.1. Przedsiębiorstwo lub instytucja

6.1.2. Odbiorcy zewnętrzni

6.1.2.1. Potencjalni pracownicy

6.1.2.2. Klienci

6.1.2.3. Partnerzy biznesowi

6.1.2.4. Konsumenci

6.1.2.5. Konkurencyjne firmy

6.1.3. Odbiorcy wewnętrzni

6.1.3.1. Pracownicy firmy

6.2. Zarządzanie interesariuszami

6.2.1. Identyfikacja

6.2.2. Wymagania

6.2.3. Komunikacja

6.2.4. Stałe utrzymywanie wizji projektu

6.2.5. Zaangażowanie interesariuszy w projekcie

6.3. Rodzaje

6.3.1. Bezpośrednio powiązani z projektem

6.3.1.1. Sponsor Projektu

6.3.1.2. Kierownik projektu

6.3.1.3. Zespół projektowy

6.3.1.4. Zespół merytoryczny

6.3.1.5. Zespół kontrolny

6.3.1.6. Dostawcy

6.3.1.7. Podwykonawcy

6.3.2. Substanowiący

6.3.2.1. Pracownicy

6.3.2.2. Akcjonariusze i właściciele

6.3.2.3. Kadra kierownicza

6.3.3. Kontraktowi

6.3.3.1. Kooperanci i dostawcy

6.3.3.2. Klienci

6.3.3.3. Konkurencja

6.3.4. Kontekstowi

6.3.4.1. Wspólnoty lokalne, regionalne, państwowe, globalne

6.3.4.2. Instytucje społeczne i rządowe

7. Monitorowanie, sterowanie, kontrola

8. Podstawy zarządzania projektami

8.1. Trójkąt ograniczeń

8.2. Typy projektów

8.2.1. Inwestycyjne

8.2.2. Badawczo-rozwojowe

8.2.3. Organizacyjne

8.2.4. Biznesowe

8.3. Projekt

8.3.1. Definicja

8.3.2. Cechy projektu

8.3.2.1. Cel główny

8.3.2.2. Harmonogram czasowy

8.3.2.3. Unikalność

8.3.2.4. Złożoność

8.3.2.5. Ograniczenia finansowe

8.3.2.6. Ramy prawne i organizacyjne

8.3.2.7. Interdyscyplinarność

8.3.2.8. Wyjątkowość

8.4. Zadania zarządzania projektami

8.4.1. Planowanie i sterowanie

8.4.2. Opracowanie organizacji strukturalnej projektu

8.4.3. Integracja wewnętrzna

8.4.4. Integracja zewnętrzna

8.4.5. Koordynacja

8.4.6. Organizacja funkcjonalna (bieżąca)

8.5. Podstawowe funkcje zarządzania

8.5.1. Planowanie

8.5.1.1. Cele

8.5.1.1.1. Cel strategiczny

8.5.1.1.2. Cel taktyczny

8.5.1.1.3. Cel operacyjny

8.5.1.1.4. SMART

8.5.1.2. Harmonogram

8.5.1.3. Określenie potrzeb

8.5.2. Organizowanie

8.5.2.1. Poziom formalny (na początku projektu)

8.5.2.1.1. Struktura podziału prac

8.5.2.1.2. Budowa zespołu

8.5.2.1.3. Plan komunikacji

8.5.2.1.4. Harmonogram realizacji

8.5.2.1.5. Identyfikacja ryzyka

8.5.2.1.6. Przyjęcie planu projektu

8.5.2.1.7. Stworzenie karty projektu

8.5.2.2. Poziom operacyjny (w trakcie realizacji projektu)

8.5.2.2.1. Delegowanie

8.5.3. Motywowanie

8.5.4. Kontrolowanie i ocenianie

9. Metodyki